Kong Sverre - Det var som i gamle fortællinger

Fra heimskringla.no
Revisjon per 1. des. 2020 kl. 09:12 av August (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Kong Sverre, hodeskulptur på Nidarosdomen.
Kong Sverre


"Det var som i gamle fortællinger"


av Fredrik PaascheH. Aschehoug & co. (W. Nygaard)

Kristiania, 1920Sverre maatte begynde med at ligge ute paa lange færder. Med en liten flok — som han ikke engang hadde sikkert herredømme over — kunde han ikke tænke paa at møte Erling jarl eller kong Magnus. Han maatte slaa til, der forsvaret syntes nogenlunde svakt, og rømme, naar overmagten blev truende stor. Men om færderne var aldrig saa nødtvungne, til nytte blev de i hvert fald. De gjorde den nye tronkræver kjendt overalt i landet, de skaffet øket folkehjælp, de bandt høvding og hær fast sammen. De gav flokken den haardførhet, som tilslut gjorde den uimotstaaelig; og de gav den en erfaring, som skapte bærekraft for al fremtid: erfaringen om førerens evner, om det overordentlige ved ham.

Onsdagen d. 9. mars i 1177 brøt Sverre op fra Hammar i Värmland og stod snart efter i Ranrike (Bohuslän). Straks han kom paa norsk grund, vokset hans følge; i grænsebygderne sat et urolig folkefærd, og her hadde allerede Eystein Meyla fundet støtte. Sverre saa sig pludselig omgit av en flok paa 400 mand. Søndagen d. 13. mars holdt han ting i Sørbygdens herred, og her vilde hans mænd gi sin høvding kongsnavn. Han undslog sig; det tok sig bedre ut, sa han, om han først skaffet sikre vidnesbyrd for sin fødselsret til landet. Men det vilde birkebeinerne ikke høre paa; deres fører skulde bære "et høiere navn", end de selv bar; ellers vilde de ikke tjene ham. Saa blev denne søndag hans kongeværdighets første dag.

Men nu som før gjaldt det, at der var faa at spørre til raads i flokken. Sverre fulgte da fremdeles sit eget hode. Han la snart merke til, at de nykomne var "av meget forskjellig værd" og kunde bli en fare for ham. Han hadde fra første stund sin kampplan klar: han vilde ikke, som oprørspartierne tidligere hadde gjort, herje og plyndre i landet; han vilde ikke "egge almuen mot sig ved ran og voldsom færd", han vilde føre sine folk "til mandeprøver", han vilde "i kamp vinde det land, som han hadde byrd til". Saa fandt han det klokest at prøve sine mænds sind. Han forlot Viken og vendte tilbake til Värmland. Der brøt han vestover igjen, indtil han kom til Eidskogen paa grænsen av Raumarike. Saa mønstret han hæren: "da viste det sig, at mange hadde gaat ham til haande med liten mandighet, og mere fordi de vilde være ransmænd end for at kjæmpe for sin konge". Der var bare 80 mand tilbake av de 400! Det hadde været Sverres mening at søke nordover gjennem Norge; men med dette følge vaaget han det ikke. Trøndelagen var maalet, der kunde han gjøre regning paa hjælp. Men veien var lang, og overmagt stængte den for ham.

Mønstringen paa Eidskogen gjorde Sverre "ilde til mode". Han tænkte over sin stilling og følte sig fristet til at gaa fra det hele. Men denne fristelse maatte han vise bort; de som endnu var ham tro, vogtet nøie paa ham, og desuten kunde han ikke vælge sit opholdssted saa frit som før: over hele Norge løp rygtet om den nye "konge", og saa langt Erling Skakkes arm naadde, fandtes der ikke fred for Sverre.

Han trak sig tilbake fra grænsen; i paasken holdt han til hos en prest i Värmland. Men han hadde ikke opgit tanken paa Trøndelagen; han sendte brev til telemarkingeme, Eystein Meylas gamle venner, og bad dem møte ham deroppe.

Men over paaske fik han høre, at der var "stor utrustning" over hele Norge, og forstod, at det nu som før vilde være umulig at komme frem gjennem norsk bygd. Da tok han en beslutning, som ingen flokkehøvding tidligere hadde drømt om. Han vilde gaa til Trøndelagen gjennem Sverige. Det var den besværligste vei, som tænkes kunde, over land der ingen var kjendt. Men her ventet ikke fiender paa Sverre, og færden vilde gi ham den herligste leilighet til at prøve sine mænd — og sig selv.

Han brøt op i slutningen av april; og d. 10. juni stod han foran Nidaros.

Det hadde været en haard færd. Det hadde været at slite ondt, at fryse, at sulte, at gaa sig dødstræt. Men om birkebeinerne allerede i Viken — da Sverre negtet dem at plyndre — fik en anelse om, at deres nye høvding var en mand av egen art, saa visste de det nu. Hans omsorg hadde overvundet alle farer og ført dem til maalet.

Først hadde de faret gjennem en tolvmile-skog til Eikesherred (Ekharad) nordligst i Värmland, saa gjennem en ny storskog "til det sted, som heter Molung" (Malung i Västerdalarna), saa videre gjennem vildmarken til "Jarnberaland" (Österdalarna). I alle disse skoger hadde de levet av elgekjøtt og fugl, men ikke altid hat nok til at stille hungeren. Det hadde været en kold vei og en vanskelig, "over moser og store myrer", og de hadde faret den "paa den tid, det var værst, — netop som sneen løstes av skogene og isen av vatnene." I Jarnberalands endnu hedenske bygder var folket, som aldrig hadde set en konge i sit land, kommet i uro ved rygtet om Sverres færd "Der fandtes ikke den mand, som hadde vett paa, hvad en konge er, eller visste, om det var menneske eller dyr", — sier sagaskriveren med en spøkefuld vending, som kanske Sverre selv har lært ham. Det hadde været "stor nød at færdes mellem slike heimefødinger." Men saa hadde Sverre talt til dem, og siden hadde de hjulpet birkebeinerne og git dem lov til at drage gjennem landet.

Og færden var gaat videre gjennem nye ødemarker, over myrer og vatn og store aaer. Bak milelang skog hadde Herjedalen — norsk land — aapnet sig; men birkebeinerne hadde ikke fulgt dalløpet, de var gaat over fjell og gjennem ny, endeløs skog til bygderne i Jämtland. Paa denne færd hadde de ikke hat anden mat end sevje og bark, og bær som hadde ligget under sneen om vinteren.

De kunde fortælle om en hændelse, som tok sig ut som et under, og deres konge var helten i fortællingen. En dag var de kommet til et stort vatn og hadde villet færge sig over paa smaa flaater av sammenbundne trær, tre eller fire paa hver flaate. Sverre hadde været selvfjerde paa sin, og den hadde ligget dypt i. Da var en mand kommet løpende ned til stranden, en efterligger, som de hadde mistet. Sverre hadde lagt til land og tat ham med, og flaaten hadde lykkelig baaret dem alle over, skjønt den nu laa farlig dypt. Men da de vel var kommet i land, hadde de ikke set den mere; "straks kongen steg av flaaten, sank den som en sten", het det.

Litt senere hadde de alle maattet ty til ham, efter onde dage og nætter, som tok det sidste av kræfterne. De hadde sat over en aa i ødemarken; efterhvert som de var naadd frem, hadde de lagt sig ned paa aabakken og ikke orket at gaa længer. Sidst av alle var høvdingen kommet; de hadde ligget og set ham drive langt nedover med strømmen, før han tok land. Saa var han gaat hen til dem og hadde sat mod i dem; han hadde sagt, at nu kunde det ikke være langt til bygden; nu skulde de omsider finde vei til kristne mænd og se, at ikke alt haab var slukket for dem i livet. Og de hadde kjendt det, som om hans ord gav ny kraft.

Saa var de kommet frem til Jämtlandsbygderne. Nogen av Magnus Erlingssons mænd hadde passet paa der, og jæmterne hadde tænkt at gjøre motstand. Men Sverre hadde sendt foran sig en flok birkebeiner, som var kommet uventet og hadde tat alle baatene, som laa paa en av de store sjøerne og nu skulde føre folk sammen. Og motstanden hadde opløst sig i ingenting. Jæmterne hadde endog holdt gjestebud for Sverre og birkebeinerne og git dem hjælp ogsaa av mandskap. Saa var de faret videre i fem døgn, uten meget mat og uten megen søvn, for Sverre vilde ikke at deres komme skulde rygtes.

Og nu stod de foran Nidaros fredagen d. 10. juni, dagen før pinseaften. Det var første gang, Sverre saa St. Olavs by. Sikkert har hans øie søkt helgenkongens kirke, som løftet sig over elven i morgenlyset.

Men da det spurtes i byen, at birkebeinerne var kommet, skred Magnus Erlingssons mænd — som nu hadde magten der — til hurtig handling. I spidsen for en hær, der bymændene utgjorde tyngden, gik de over Nidelven og frem mot Sverres flok. Og her nævner sagaskriveren første gang birkebeinernes høvding i en stilling, der han nu og senere la mesterskap for dagen: det heter, at han selvanden for imot fienderne for at speide "og kom ind i deres hær". Da han hadde set, hvor stor overmagten var, listet han sig tilbake til sine. "De vendte da om for denne gang", og det fortælles ikke, at bymændene forfulgte dem. De ventet paa, hvad bønderne kunde gjøre. Og bønderne i bygderne nær Nidaros samlet sig virkelig mot Sverre; men ved list og magt fik han flokkene til at opløse sig. Saa maatte bymændene atter ut, og for anden gang vek Sverre for dem. Men oppe i Rennebu fik han forsterkning: det var telemarkinger, som var kommet paa hans brev og bud. Og nu prøvet Sverre sin lykke. Tæt utenfor Nidaros møtte han bymændenes hær, som førtes av Magnus Erlingssons lendermænd. De hadde lagt en del av sin overmagt i bakhold, under et gjærde, for at Sverre skulde se dem færre, end de var, og faa mod til et angrep. Men de hadde liten glede av sin klokskap. Saasnart birkebeinernes piler begyndte at suse over gjærdet, tok de som laa der tilbens, og den hær, som virkelig kjæmpet, tapte slaget. Magnus Erlingssons mænd, som gjerne vilde være i pakt med "Norges evige konge" — deres herre hadde selv kaldt sig "Olav den helliges kriger"— hadde "tat den djervhet paa sig" at føre helgenkongens merke ut av hans kirke og bære det foran sig i striden. Nu faldt St. Olavs merke i Sverres hænder, birkebeinerne bar det ind i Nidaros "med fager seier", og de slagne stormænd "løp hit og dit som mus i hul". Folk bad om fred for sig; "nu gik de med ydmyghet til Sverre, mange slike, som før hadde blaast ham imot med overmod."

Hvad følte Sverre, da han gik ind i domkirken og stod foran St. Olavs skrin? Var han —- som fienderne senere vilde ha det til — en bedrager, maa stunden ha været vanskelig for ham. Visste han sig trygg paa sin ret, maa den ha fyldt hans sind med andagt og glans. Sagaen sier bare, at han takket Gud, Maria og den hellige Olav for seiren. Litt mere sier den, allikevel. Der staar: "Han viste sin tak paa den maate, at han gav fred til enhver, som bad om fred". Birkebeinerne saa det sikkert med forundring. Det var ikke vanlig færd i borgerkrigenes tidsalder; men det var og blev Sverres færd.

I de følgende døgn fik Sverre til opgave at rense Trondhjemsfjorden for fiender; de sværmet om der paa lette skuter, som de stundom gjemte bak fredelige kjøbmandsskibe, fartøier, som kom fra fisket i Lofoten. Men Sverre fandt dem og gav dem "slik kjøpfærd, at de solgte sine klær og vaaben og fik bank og uhæder igjen". Men — "kongen lot ikke disse mænd dræpe."

Da fjorden var trygg, vendte Sverre tilbake til Nidaros. Og nu gav bymændene ham den hæder, som tilkom en konge. De møtte ham i procession, og over hele Nidaros ringet kirkeklokkerne. "Øreting" blev stevnet, Sverre fik kongsnavn, og landet blev ham tildømt efter gammel lov. Det som skedde, skulde altsaa ikke være revolution, ikke oprør. Det blev sagt, at Sverre traadte ind i de rettigheter, som hans fødsel gav ham. Erling Skakke og hans søn skulde være de virkelige revolutionsmænd. Sverre blev tat til konge i lovens navn.

Naar han i Trøndelagen kunde bøie ned saa sterk en overmagt, berodde det sikkert paa, at trønderne — baade i byen og i bygderne — var alt andet end ivrige tjenere av Magnus Erlingsson. Faa maaneder i forveien hadde de støttet Eystein Meyla, i Sverres flok var der trøndergutter, og nu hører vi om bønder, som noksaa villig tok imot hans birkebeiner, tilslut om bymændenes procession. Og om tillid manglet, har Sverres optræden maattet kalde den frem. Man kunde frygtet, at birkebeinerne skulde plyndre. Det gjorde de ikke; lov og ret fik raade. Under skildringen av kampene i Trøndelagen fortæller sagaskriveren første gang, at Sverre lot kongelige Indtægter opkræve[1] for sig. Loven skulde gi ham ogsaa det økonomiske grundlag for magten.

Men om alt saa vel og bra ut, — endnu var det farlig at binde sig for sterkt til den nye mand, og da Sverre forlot Trøndelagen, var ikke hans krigerfølge vokset synderlig. Man mindtes vel, hvordan det var gaat Eystein Meyla paa Re.

Sverre toget bort, fordi Erling jarl og kong Magnus nærmet sig; de hadde faat det onde bud om klokkeringningen i Nidaros; de hadde samlet en hær og flaate, og nu styrte de nordover langs kysten. For birkebeinerne begyndte vandringslivet paany, og Sverre fik det atter "som i gamle fortællinger, der kongebarn kommer ut for stedmødre, som hekser". Folket stillet sig fiendtlig, og det kunde stundom se ut, som om fjell og vildmark slog sig sammen med dem, som vilde tilintetgjøre ham.

Sverre fór over Dovre til Gudbrandsdalen og Oplandene. Det blev en livlig sensommer der øst. Folket paa Hadeland lovet Sverre "slik lydighet, som det aldrig før var set maken til paa Hadeland"; men i al stilhet gik der bud til Orm kongsbror, som vogtet Viken for kong Magnus, at nu maatte han komme og gjøre det av med birkebeinerne. Orm var ikke sen; han drog sydfra med en stor hær. Da tok Sverre offensiven i en helt anden retning. Han hadde en liten flaate paa Randsfjorden, og den vilde han nu sætte ind i striden; den skulde brukes mot 14 skibe, som Magnus Erlingssons lendermænd hadde samlet paa Mjøsen. Sverre lot, som om han vilde fare mot Orm, og sendte alle sine speidere den vei. Men selv drog han med 40 mand i en skog og fældte trær. Og allerede hadde han birkebeinerne saa fast i sin haand, at de hugg, saa længe han vilde, skjønt de ikke fik vite, hvad arbeidet skulde tjene til. Men i dagningen næste morgen, da lurene lød og hele hæren samlet sig, kom løsningen paa gaaten. Kongen sa, at nu skulde birkebeinerne dra flaaten over fra Randsfjorden til Mjøsen, og saa forstod de, hvad trærne skulde brukes til: de skulde være "lunner" (rullestokker) under skibene. Det var "fem mil paa en vei, der det aldrig før var faret med skibe". Men alt gik vel, og lendermændene paa Mjøsen visste ikke ordet av det, før der var to flaater i sjøen. Birkebeinerne angrep "raskere end det ventedes" — saa heter det her som ofte ellers — og "den fik gagn, som Gud vilde". Efter seiren fór Sverre over til Hamar, der ingen vaaget at tale ham imot; lendermændene søkte sydover. "Og det var da langt imellem dem; ti Mjøsen er saa stort et vatn, at det mere er som sjøen".

Ogsaa paa Hamarkanten var der lendermænd, og dem gik det nu ut over. En av dem, Hallvard paa Saastad, holdt en dag stort gilde paa sin gaard. Det var aarsdagen for Saastad-kirkens indvielse, og ikke mindre end 360 mand var tilstede ved gjestebudet. "Dog kom endda flere end de, som var budne", heter det. Birkebeinerne kom; og de "tok gildet, mens de som hadde gjort det i stand, blev drevet bort". Sverre opkrævet nu de kongelige indtægter paa Hedemarken. Etterhvert vokset ogsaa hans følge. Folk saa, at det gik fremover med hans sak, "mere paa grund av vise raad end av folkemængde", og det hjalp paa stemningen. Nu var der næsten 400 mand i flokken; og det syntes meget.

Men det var ikke nok til at møte Erling Skakke og kong Magnus, som var kommet til Viken og vilde rette paa stillingen. Sverre tok et raad, som stadig blev tat under borgerkrigene: at fare til den landsdel, som motstanderen nyss hadde forlatt, og som nu var svakere rustet. Han gik vestover for at vinde Bergen. Det blev en ulykkesfærd.

Han fór over fjellene og kom til Borgund i Sogn. Men fienderne hadde hat sine speidere ute, og en bondesamling møtte ham, da han fra Borgund gik ned i Lærdal. Veien var en sti, saa trang at bare én mand ad gangen kunde gaa den. Paa den ene side av stien randt en rivende elv, foss i foss, "saa intet levende, uten flyvende fugl, kunde komme over", paa andre siden var bratte hamrer, og der sat bønderne og holdt paa stener og store trær. Sverre vogtet sig; han og nogen av hans mænd gik op paa fjellet og listet sig ind paa bønderne, som straks tok flugten. Birkebeinerne kom da lykkelig ned i Lærdal. Paa fjorden laa 25 fiendtlige skuter; men skibsfolkene vaaget ikke at gaa i land. "De syntes, det var urent farvand, der birkebeinerne stod", heter det. Og de styrte fra.

Kong Sverre i snestormen på Vossefjeldene av Knud Bergslien (1827-1908).

Men Sverre kom ikke længer. Han kunde ingen skibe faa. Saa drog han over fjellet til Voss og haabet at komme landeveien til Bergen. Men en hær av vossinger og folk fra Sogn og Hordaland overfaldt ham Simonsmessedagen, d. 28. oktober (1177), og spærret veien for ham. Rigtignok tvang han motstanderne over paa den anden side av Vosseelven; men han fandt det klokest at søke tilfjells igjen og drog opover langs aaen. Bondehæren slog følge paa andre siden i haab om at kunne sætte over længere oppe; men de bratte bredder hindret det, og tilslut kom et stort vatn og satte skille mellem birkebeinerne og deres fiender. Sverre vilde nu tilbake til Lærdal. Men da viste det sig, at landet var farlig. "Der kom saa stort et sneveir, at del var uten like." I flere døgn for birkebeinerne vild paa fjellene, mistet sit krigsbytte av hester, vaaben og klær, og hadde ikke andet at leve av end sneen. "Dagen før allehelgensmesse (d. 31. oktober) blev det saa ondt et veir, at en mand fik bane av stormen; den kastet med ham, saa han brøt ryggen paa tre steder. Og naar ilingerne kom, var del bare at lægge sig ned i sneen og holde skjoldene over sig saa fast, det var raad. Da var det ogsaa saa mørkt at ingen kunde se noget fremfor sig. Hæren var saa medtat av alt sammen, at ingen vilde fare længer". Skimtet de noget, saa var det bare bratte hamrer. "Da gik der ond tale i kongens hær": somme sa, at de heller vilde gaa utfor stupene end bære denne kval længer, somme mente, at det var bedst at gjøre som kjæmperne i gamle fortællinger, —- de som bar vaaben paa hverandre, naar de kom i tyngste nød.

Nu træder høvdingen frem foran flokken. Hans mod og myndighet tar ledelsen; en aand, som ikke er de gamle kjæmpers aand, men en længere kommen, viser sin magt. Sverres klare stemme lyder gjennem stormen.

Det er første gang, sagaskriveren utførlig gjengir en tale av ham. "Han talte, som Gud lærte ham", sier sagaen. I denne krævende stund kjendte han inspirationens styrke i sig. Han begyndte med at nævne, at han hadde hørt sine mænds raad og tænkt dem igjennem. "Men de duger ikke det mindste". Gaa utfor stupene, — det gjør gale mennesker, "som ikke kan styre sine egne føtter". Bære vaaben paa hverandre, — "det er hedenske mænds sed", det er "djævelens fristelse". La os vende os til Gud, sa Sverre, la os ha tillid til ham. La os tro, at om han straffer os, saa er det ikke, fordi han er grusom, men fordi vi har synd. La os i ydmyghet bøie os ind til ham, som sa: "lær av mig, ti jeg er sagtmodig og ydmyg av hjertet".

Da kaldte de gjennem uveiret, "med hellige bønner," paa Guds og Marias og den hellige Olavs miskund. Sverre hadde seiret over sine mænd. Han bad dem gi Gud sine løfter om bot og bedring, han sa løfterne frem for dem, og de la hænderne paa sine vaaben til høitidelig vidnesbyrd om, at hans tilsagn var deres.

Undertroen grep denne oplevelse og knyttet den nær til redningen. Det fortælles, at stormen la sig, mens kongen talte; og snart brøt sol frem, "og veiret blev blidt som om sommeren". Men det var for sent til, at alle kunde frelses; tyve mand av flokken faldt om av træthet og døde, heter det. De andre kom langt om længe frem til nogen sætrer. Der vilde de tænde ild for natten, men kunde ikke; kræfterne strak ikke til. "Men nu gik det her som oftere, at der ved Guds miskund var én at ta til; og han fik tændt ilden, han som hadde den største lykke i deres flok og stod for alle raad, men det var kong Sverre; han slog ild med flint og tændte en kjerte, som han gav til sine mænd, og med den gjorde de op en stor ild". Endnu en kongelig hjælp gav han dem: han lot de haardest medtagne fare ned i bygden; men selv gik han med nogen av de sterkeste op i et fjellskar for at holde vagt, om fienderne skulde komme efter. Paa denne vagt sat han i to døgn.

Siden fór Sverre tilbake over Langfjellene; fem nætter før jul var han i Østerdalen. Her skilte svære skoger grænd fra grænd, her var det ikke let at reise samlet motstand. Snorre Sturlasson har, i Olav den helliges saga, tegnet et billede av landskapet: "Den bygd var meget spredt, bygget ved vatn eller ved rydninger i skogene; men paa faa steder laa storbygder sammen". Østerdalsbønderne var ræd for, at Sverre vilde feire jul hos dem. De lot da, som om det vilde bli en mager jul: "Ingen mand gjorde istand til gjestebud, hverken øl eller anden kost". Men Sverre overlistet dem; han drog sin vei, og det het sig, at han skulde til Värmland. Dit sendte han ogsaa en del av flokken; men med de fleste vendte han tilbake til Østerdalen; "ti han tyktes vite, at bønderne nok vilde lage jul, saasnart birkebeinerne var borte." Og saa var det. "De delte da alle likelig, hvordan saa bønderne syntes om det; kongen hadde de bedste gjestebud hele julen igjennem."

Erling jarl, som sat i Viken, hørte dette, "men syntes ikke om det". Over nyaaret (1178) rykket han nordover mot Østerdalen og haabet at kunne komme "med døn paa døren" og ta birkebeinerne "i kvi som sauer til skurd". Men Sverre hadde tidlig "set den snare, som de tænkte at fange ham i". Han hadde ordnet det saa, at han begyndte sine gjestninger øverst i dalen og søkte sydover mot dalmundingen, efterhvert som det led paa julen. Da Erling Skakke kom, var han alt i Värmland, og "jarlen kunde da bare fløite i sporene efter ham". Det viste sig nu, at Sverre kunde ha god nytte av forbundet med Eriks-ættens Sverige; Erling vilde toge efter til Värmland, men folket der samlet sig mot ham. Saa vendte han om.

Snart efter faldt Sverre ind i Ranrike og tok Konungahella. Men varig fremgang fik han heller ikke nu; Erling jarl og kong Magnus var paa pletten. En nat var der bare en mils vei mellem hærene, uten at nogen av parterne visste om den anden. Den følgende dag kom de hverandre endnu nærmere; men Sverre opdaget det i tide og trak sig atter tilbake til Värmland. Endnu vaaget han ikke den avgjørende kamp.

Han valgte at gaa til det nordenfjellske, og han maatte atter lægge veien gjennem Sverige; for nu holdt Orm kongsbror god vagt paa Oplandene, dit Erling jarl hadde sendt ham. Det var 240 mand, som fulgte Sverre; mange av dem visste av dyrekjøpt erfaring, hvad de gik til; men vi hører ikke, at de negtet at følge. — Denne gang drog Sverre mere østlig end sidst; det gjaldt at undgaa ødemarkerne og holde sig til bygderne. Over "Jarnberaland" (Leksand — Rattvik — Mora — Orsa?) fór birkebeinerne til Helsingland, der de ved Alfta blev stanset av en stor bondesamling, som vilde forbyde dem gjennemfarten. Et ting blev sat, og Sverre fik langt om længe lov til at tale, — men bare én gang, het det. Han spurte da helsingerne, hvad klage de kunde ha mot ham, han lovet at holde god fred paa færden, han mindet om, "at vi alle har én Gud og kalder ham vor far", og i Guds navn bad han om hjælp for sig og sine mænd. Han lot to hester lede frem til slagt og sa, at det nok vilde rygtes i landene, hvor karrige helsingerne var, siden kristne mænd, som kom til dem, maatte leve av hestekjøt. Det hjalp; den mand, som før hadde været den uvilligste av alle, bad kongen til stort gjestebud hos sig, heter det.

I Jämtland saa det farligere ut. I Sunde ved Storsjøen blev Sverre overfaldt av en bondehær, som hadde tat nattemørket til hjælp og nu slog ring om birkebeinerne. Kongen bad da sine mænd bruke det samme hærrop, som de hørte jæmterne ha. Denne list satte motstanderne i forvirring; birkebeinerne slap igjennem, og bønderne, som i mørket ikke la merke til at de var borte, begyndte at slaas indbyrdes, i den tro, at de endnu hadde at gjøre med fiender. Saa brøt dagen frem, birkebeinerne gik til angrep og vandt seier. Jæmterne forlikte sig da med Sverre og lot ham faa de kongelige indtægter av landet; Jämtland var jo en del av "hans land".

Færden gik videre; men Sverre vilde ikke til Nidaros — foreløbig. Antagelig haddde han faat bud, at erkebiskop Eystein var i byen og vaaket over bymændenes troskap. Bergen fristet ham; men for at komme dit maatte han ha skibe. Han fór da ut til kysten, nord for Trøndelagen, og tok i Namdalen nogen skuter, som bønderne eiet. Men de var for faa og smaa til, at Sverre kunde finde et angrep raadelig, enten det nu skulde gjælde Nidaros eller Bergen. Han foreslog birkebeinerne at seile nord til Haalogaland og skaffe bedre skibe; saa kunde de siden fare til Bergen, eller kanske først til nybygderne vest i havet for at søke folkehjælp der. Birkebeinerne laa ved nogen ut-øer foran Namsenfjorden under denne raadslagning; de brændte av utaalmodighet efter at komme avsted; men det var til Nidaros, de vilde: der hadde jo Sverre venner, sa de, og hverken Erling Skakke eller kong Magnus var i farvandet. De avviste Sverres forslag; forgjæves nævnte han for dem, at han hadde hat drømme, som øket hans frygt for færden. Saa gav han efter. Gik det galt, kunde det ihvertfald være en lærepenge.

Birkebeinerne seilet ind gjennem Trondhjemsfjorden. Sverre hadde sin egen vel overveiede plan for angrepet paa Nidaros; men Gudlaug, hans "stallare", fandt den for omstændelig, og de fleste i hæren var enige med ham. Sverre holdt ikke strengt paa sit forslag; hele toget var birkebeinernes, angrepet fik ogsaa bli deres, siden de fremdeles var saa lystne paa at raade. Men kongen spaadde dem en het mottagelse, og den fik de.

Erkebiskop Eystein tok ledelsen i Nidaros. Han sendte fem store skibe — det bedst rustede var hans eget — ut mot Sverre, og det blev for meget for birkebeinerne, som bare hadde étt nogenlunde stort skib og forresten tre smaa skuter. Kampen stod ved Hattehammeren vest for Nidaros, i godveir med let nordøstvind, som langsomt drev flaaterne ind mot stranden.

Striden blev "baade haard og stor"; men ingen tapperhet kunde hjælpe birkebeinerne. De sprang i land fra skibene; Sverre selv løp med; men da han kom frem foran masten, gled en tilje væk under føtterne paa ham, og han faldt ned i rummet. Der blev han liggende, for birkebeinerne løp saa tæt over ham, at han ikke kunde reise sig, og i forvirringen var der ingen, som gav agt paa ham. Men endelig kom der en, som fik se ham, grep ham i skulderen og hjalp ham op. Helge het manden, og hans tilnavn "Bygvom" forklarer kanske, hvorfor han løp saavidt langsomt. Helge sa: "Ilde skilles vi med vor konge, om han skal ligge her i øserummet". Sverre var sig selv lik; han hørte, at titelen lød som en overdrivelse idag, og hans humor fornegtet sig ikke: "Helge!" sa han, "du skal ikke "konge" mig saa meget for det første". Saa sprang de begge op paa land; Helge stanset i fjæren for at ta imot en liten fiendeflok, som satte efter, Sverre klatret op i en bratt bakke. Det gik ikke let; han hadde faat et saar i foten, og han snublet i sin side kappe; det endte med, at han gled ned igjen. Men Helge holdt fienderne stangen, og tilslut kom baade han og Sverre lykkelig op i aasen. Siden samlet birkebeinerne sig inde paa fjellet. De kunde høre bymændene tale og forstod, at somme mente, Sverre var falden. Da ropte Helge ut til dem: "Kong Sverre skal nok føre en værre storm paa Eder, før han dør!" Denne gang var utsigterne smaa, og birkebeinerne fór sydover. Men nederlaget hadde ikke været værre, end at flokken kunde bane sig vei til Viken.

Og der fik Sverre opreisning. For første gang vaaget han en kamp mot kong Magnus selv og drev ham tilbake. Han sa til sine mænd, at nu maatte det være slut paa flugten; skulde det fortsætte slik, var det ikke at vente, at hjælp blev at finde hos folket i Norge; alle vilde faa mod til at gaa løs paa birkebeinerne. Sverre talte til sine mænds krigersind; han nævnte vanæren ved at falde under flugt, hæderen ved den modige kamp: "Om vi ligger under for overmagt, da kan vi vel stelle det saa, at vi falder med stort ry, — naar vi slaas mot kong Magnus selv. Men om vi seirer over ham, da vil vor styrke vokse fra den tid av. Og det er ikke rimelig, at vi kan komme saa letvint til dette land og rike, at vi ikke en eller anden gang skulde se kong Magnus's merke i luften".

Ved en bro over elven Hirta i Lier ventet han paa sin motstander, som længe hadde forfulgt ham. Birkebeinerne laa inde i skogen; men saasnart kong Magnus med en del av hæren var kommet over broen, viste de sig og gik til angrep. Det var den situation, Sverre hadde regnet med: motstanderens hær stod splittet, de som endnu var paa den anden elvebred, kunde ikke komme over, for birkebeinerne trængte frem mot broen. "Det blev en skarp kamp, men ingen langvarig. En stor del av kong Magnus’s følge faldt, han selv flygtet tilbake over broen sammen med Orm kongsbror, og begge bar saar; siden skjøt flokkene en stund paa hverandre tværs over aaen; saa skiltes de".

Den samtidige engelske krønikeskriver William av Newburgh lægger vegt paa kampen ved Hirta bro[2]; han sier, at Sverre "oprev de kongelige tropper" og at kong Magnus selv "maatte gjemme sig under de dødes dynger". — Snart efter hjemsøkte Sverre sin slagne motstander i Konungahella; Magnus rodde ned over elven med de skibe, han kunde redde, fór til Oslo og lot Sverre sitte med indtægterne av de østlige bygder.

Om høsten 1178 toget birkebeinerne for tredje gang til Trøndelagen, og nu behøvet de ikke længer at lægge veien gjennem Sverige. I Nidaros seiret Sverre over Magnus Erlingssons mænd og tok deres skibe. Gjennem flere maaneder — til vaaren 1179 — blev han rolig sittende i Trøndelagen.

Krønikeskriveren Theodricus, erkebiskop Eysteins ven, hadde atter grund til at klage over trøndernes mangel paa stadighet. Hvorfor kom ikke Erling Skakke og drev "voldsherskeren" bort?

Erling kom, — men for at falde.

Fotnoter

  1. Foreløpig veitsle (gjestningsret), visstnok som bot for motstand. Sensommeren samme aar tok Sverre alle kongens "landskylder" paa Oplandene (jfr. s. 36)
  2. G. Storm i Hist. Tidsskr. 4 R. 2, s.190.