Kong Sverre - Krig og fred

Fra heimskringla.no
Revisjon per 14. des. 2020 kl. 10:32 av Knut (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Kong Sverre, hodeskultpur på Nidarosdomen.
Kong Sverre


Krig og fred


av Fredrik PaascheH. Aschehoug & co. (W. Nygaard)

Kristiania, 1920Paa St. Michaels dag, d. 29 september i 1185 — aaret efter Magnus Erlingssons fald — rykket en hær, der de fleste var vikværinger, uventet ind i Tunsberg. I spidsen for skaren stod mænd med kjendte navn, gamle tilhængere av kong Magnus, mellem dem en søstersøns søn av Erling Skakke, en brorsøn av erkebiskop Eystein og en svoger av Orm kongsbror (Simon Kaaresson). Sverres styresmand i Tunsberg blev dræpt og hele hans følge med ham; ting blev sat, og en ung mand i munkekutte traadte frem, fik sig Norges rike tildømt og la kutten høitidelig av. Manden het Jon, og det blev sagt, at han var søn av Inge Haraldsson (Krokrygg), Norges konge. Han kom fra cistercienserklostret paa Hovedøen ved Oslo. Birkebeinerne trodde ikke stort paa hans kongelige byrd og kaldte ham ikke "konung", men "kuvlung", — efter hans "kuvl" (kutte). Det var takken for motstandernes Sverre "prest".

Ut paa høsten kom kuvlungerne — flokken fik navn efter sin høvding — til Bergen og tok byen. De kom, netop som høimesserne blev sunget, og "meget uventet". Den mand, som "hadde syssel" i Bergen, var selv i St. Columbas kirke og merket ingen ting, før væbnede fiender styrtet ind i kirken. Han og hans følge sprang da op i klokketaarnet, — kuvlungerne efter. "Da faldt en stor sten ned fra klokketaarnet og i hodet paa en av dem, og han fik straks bane. Da svedet det hellige krucifiks, saa at det dryppet ned paa alteret. Men birkebeinerne i taarnet sperret nu adgangen for kuvlungerne og holdt sig deroppe, "til bymændene løste dem ut med penger". Bergensfolket var da ikke længer saa fiendtlig stemt mot Sverre og hans mænd som tidligere. "Kjøpmanden tænker paa sig selv og sit gods", mener Svina-Peter. Og nu var fredsforstyrrerens farlige rolle overtat av Jon kuvlung.

Sverre sat i Nidaros. Efter seiren over kong Magnus var han faret østover til Viken, "helt til landsenden", og hadde overalt lagt landet under sig: "da talte ingen mand kongens vilje imot". Han hadde sat sine dygtigste hjælpere paa forreste plads i riket, somme hadde faat "syssel", somme lendermands navn, mange et fornemt gifte. Lendermanden Baard Guttormsson paa Rein hadde egtet Cæcilia, kongens søster, engang gift med lagmanden Folkvid, — og Sverres trofaste støtte i Värmland vinteren 1177. Selv giftet kongen sig (1185) med Margreta, søster av Sveriges konge Knut Eriksson, datter av en mand, hvis helgenry var i sikker vekst (Erik "den hellige"). Dette egteskap var et nyt baand mellem birkebeinernes Norge og Eriks-ættens Sverige. Sverres kongedømme kunde ogsaa trænge godt naboskap. Uroen indenlands var der allerede.

I tre aar stod kampen paa mot kuvlungerne. Oftest fór de paa skibe og søkte da gjerne tilhold i Tunsberg eller i Bergen, — som de var begyndt med. Høsten 1186 hadde de held til at ta Nidaros, mens Sverre selv sat i borgen oppe i Steinbergene ("Sion"). Men de blev ikke længe i Trøndelagen. "De fór bort fra byen, en nat det var blit mørkt; ti de frygtet at kongen tænkte at falde over dem". Rigtignok kom de tilbake den følgende vaar; men denne gang saa Nidaros farlig ut: byen strittet av palissaderækker, som Sverre hadde reist om vinteren. Kuvlungerne fandt det da klokest at fortrække. Ut paa sommeren fór de nordover for tredje gang og haabet at komme uventet. Men allerede paa Søndmøre møtte de birkebeinerne, og færden blev til en vild flugt sydover langs landet. "Jon kuvlung fór længe alene med sit skib." I Tunsberg stanset han og blev der vinteren 1187—1188. Saa kom Sverre, angrep kuvlungerne og tok deres flaate. De drog da landeveien til Nidaros, der forsvaret var svakt, og denne gang fik de magt baade over byen og over borgen i Steinbergene. Men et rygte om, at Sverre var nær, skræmte dem snart væk. "De løp til skibene, slog kraftig i med aarerne og rodde i flyvende fart ut av elven." De kom til Bergen, og der endte deres saga. Litt før jul 1188 gik budet om Jon kuvlungs død over landet. En morgen i graalysningen var tolv langskibe kommet seilende ind paa Vaagen: Sverre hadde været ombord paa et av dem. Og snart efter hadde Jon kuvlung fundet døden for birkebeinernes vaaben. "Da var det første gang kong Sverre og hans hær kom saaledes til Bergen, at hele almuen blev glad for det."

Bergen på Sverres tid.

Det var en forbitret strid, som var utkjæmpet. Da birkebeinerne sommeren 1187 forfulgte kuvlungernes flaate langs landet, "dræpte de hvert menneskebarn ombord paa de skibe, de naadde igjen; " bølgen rider med lik", kvad en skald i birkebeinerhæren. Og naar kuvlungerne aaret efter kunde vinde borgen Sion, var det, fordi borgmændene maatte redde Sverres morbror Nikolas Sultan, som fienderne hadde fanget inde i Kristkirken og som de nu vilde hænge, i birkebeinernes paasyn, — om ikke borgen gav sig. Jon kuvlung selv var medgjørlig nok, men hadde ikke let for at holde styr paa sine mænd. Da de forlot Nidaros sidste gang (høsten 1188), "fór de noksaa voldsomt frem og ranet kjøpmandsskibe, naar de kunde naa dem". I Bergen holdt de et farlig hus og truet tilslut med at brænde byen av, om de ikke fik "jule-gjestebud". Da kom Sverre, og Jon kuvlungs fald paa Bergens vaag endte hele striden.

Sverre hadde i disse aar været den virkelige konge i landet. Da der i 1188 skulde vælges en ny erkebiskop, var det med ham, og ikke med Jon kuvlung, de norske biskoper forhandlet. Frafaldet strakte sig da ikke ut til deres kreds, og bare en del av lendermandsklassen var berørt av det. Allikevel hadde det stundom set truende ut for Sverre[1]. Sagaens beretning viser det, og William av Newburgh fortæller om "Johannes, en kraftig ung mand av de tidligere kongers stamme," at han begyndte heldig og allerede var blit "frygtelig for voldsherskeren selv" (Sverre), — men saa "styrtet han sig, i ungdommelig iver, ubesindig i kamp og fandt en ulykkelig og forhastet død".

Jons mænd var klokere end han. Mens høvdingen selv la sit skib frem mot birkebeinerne, flygtet de fleste av kuvlungerne ut av byen. Siden kom de igjen og vilde kjæmpe i fylking. Sverre bad birkebeinerne ikke høre paa deres eggende ord. "Ikke vil vi kjæmpe mot mænd, som ingen herre har", sa han; "sig dem, at deres høvding ligger ved Mariakirken, og at de skilte sig daarlig fra ham, — han var nu heller ingen god høvding at vogte."

Nye "høvdinger" stod frem, kongesønner eller foregivne kongesønner, ogsaa de. Først en mand som vilde være bror av Jon kuvlung; Sigurd kaldte han sig. Han mente, han hadde mere "vett og vennesælhet" end Jon og duget bedre til at "raade for land og styre for hird", — "og alt det kunde trænges mot Sverre prests raad", sa han. Sigurds flok stod frem sydpaa, i grænsebygderne mot Sverige; det var en ugjerningsflok, og bønderne i Viken kaldte føreren Sigurd "brenner". Deres hengivenhet for Inge Krokrygg, hans foregivne far, og for Magnus Erlingsson, hvis arvtager han maatte bli, strak da ikke til for Sigurd. Bonden har det som kjøpmanden, mener Svina-Peter: "han tænker paa sig selv og paa sit gods, han tænker paa vind og væte." Og sommeren 1189 dræpte bønderne Sigurd "brenner", efter en haard dyst med den djerve og kraftige mand. Før han faldt, skal han ha bedt sine fiender ikke rose sig altfor meget av seiren: hans ætt var i virkeligheten alt andet end kongelig!

Somme av de slagne kuvlunger var faret til Danmark, somme hadde holdt sig i Sigurd "brenner"s nærhet. Nu møttes de alle i Danmark, og Simon Kaaresson, som var gift med en halvsøster av kong Inge og Orm kongsbror (helsøster av Nikolas Arnesson), tok ledelsen over dem. Simon hadde hos sig et barn, Vikar, som kaldtes søn av Magnus Erlingsson; men andre, og ikke bare motstanderne, sa at guttens far var haandverker. Sommeren 1190 kom flokken med mange skibe til Viken "og fór voldsomt frem, ranet baade bønder og kjøbmænd." I Tunsberg rustet man skibe ut; det kom til kamp mellem Simon Kaaresson og Tunsbergmændene, og kampen endte med Simons fald. Det vergeløse barn, som var hans kongsemne, blev fundet under tiljerne i forrummet paa hans skib og dræpt paa stedet.

Sverre hadde været utenfor disse hændelser. Under kampen mot kuvlungerne hadde han overlatt Eirik kongssøn, sin bror, Viken og Oplandene og git ham jarls navn. Men selv Eirik hadde det ikke været bruk for under reisningerne i 1189 og 1190: bønder og bymænd hadde klaret sig med egen hjælp. De var nok gamle fiender av Sverre, de fleste av dem; men de taalte ikke ran, og de gik ikke med til foretagender, som faa eller ingen stormænd støttet. At de allikevel mindtes den gamle strid med Sverre, viste sig siden. Og birkebeinerne maa ha hat sine mistanker til vikværingerne. Straks efter Simon Kaaressons fald blev Eirik jarl, som nu var i Tunsberg, heftig syk. "Han gav sig da i kloster og tok munkeklær"; han hadde et og andet at sone[2], — folk talte saa forskjellig om et krigstog han nylig hadde foretat i Østersjølandene: det var nok ikke bare gaat ut over hedningerne i Estland. Eirik jarl døde i klostret; samme dag døde hans hustru og to nætter senere deres søn (1190). "Det blev talt mangt og meget om disse tidender; mange sa, at onde mænd maatte ha gjort dem svig og voldt deres død."

Ved dette tidspunkt var en ny reisning i gang i grænsebygderne. Føreren het Torleiv "Breidskjegg" og var en forhenværende munk. Det blev sagt, at han var søn av Sverres farbror, kong Eystein Haraldsson († 1157), og tegnet paa det skulde være, at han hadde et ar, som var "grodd i kors", mellem herderne, — kong Eystein var jo blit hugget "i kors" mellem akslerne. Torleivs følge blev aldrig stort; kong Eysteins "søn* kunde nok stille krav til sin "frænde" Sverre, men ikke friste Magnus Erlingssons gamle tilhængere. Sommeren 1191 blev han dræpt av bønderne i Viken.

Kongsemnet for de misfomøiede og hevnlystne var Sigurd, Magnus Erlingssons søn med en lendermands datter. I Sverres umiddelbare nærhet forberedtes den store reisning for ham.

Sigurd blev opfostret hos sin fars helsøster Ragnhild, datter av Erling Skakke og Kristina. Hun var gift med den høiættede Hallkell Jonsson, som efter Magnus Erlingssons fald tok lendermands ret hos Sverre. Men Hallkell og Ragnhild var ikke at stole paa: kongsbarnet, de hadde i sit verge, var en stadig paamindelse om pligten til hevn og muligheten for opreisning. "Hallkell la raad op, og flere mænd med ham". En av dem var kongsbarnets farbror, Sigurd "jarlssøn", søn av Erling Skakke og "Aasa den lyse". En bror av ham, Finn, var falden i kamp mot Sverre. Selv var Sigurd "kong Sverres fostersøn",- og hadde længe været hos ham og "faat god behandling"; men hevntankeme levet i ham som i andre av slegten.

Mellem de sammensvorne var ogsaa Olav "jarlsmaag", en svoger av Orknøyernes og Hjaltlands mægtige jarl. Til ham overgav Hallkell Jonsson og Ragnhild Erlingsdatter kongsbarnet Sigurd Magnusson, forat han skulde ta gutten ut til øerne og reise flokken der. Sommeren 1192 hadde Olav ham med sig i Bergen. Olav var da stadig i samtale med kong Sverre, og ingen hadde nogen mistanke til ham. En gang, da hans skib allerede laa færdig til at seile vesterut, sa Sverre til ham, midt under samtalen: "Tro skulde du være mig nu, Olav!" Den anden svarte: "Hvorfor taler du slik, herre?" Kongen hadde en kniv i haanden; han stak den frem foran sig og sa: "Vore uvenners fylgjer sværmer nu her i nærheten". Da Olav gik ut av stuen, løp Magnus Erlingssons søn ved siden av ham. Olav sa: "Nu var ulykken os nær, fostersøn!" Snart efter seilet han til Hjaltland med gutten.

Og næste vaar (1193) møttes han og Hallkell Jonsson paa Orknøyerne. Der fik Sigurd Magnusson kongsnavn. Orknøyjarlen, som hadde været en god ven av hans far kong Magnus, gav ham al mulig hjælp, og med en hel flaate seilet Olav jarlsmaag og Hallkell Jonsson til Norge. I Tunsberg overrasket de birkebeinerne og dræpte mange av dem. Fordi flokken kom fra øerne, kaldtes de "øyskjegger"; men selv vilde øyskjeggerne helst hete "gullbeiner".

De tok hele Viken; der løp Sigurd jarlsson over til dem og blev en av høvdingerne hos dem; "han kaldtes en klok rnand". Siden, om høsten, satte de sig fast i Bergen, og blev der vinteren over. Bare en borg, som Sverre hadde reist paa berget ovenfor biskopsgaarden, holdt sig mot alle angrep. "Det hændte en helligdag, i førstningen av langefasten, at Olav jarlsmaag lydde messe i Olavskirken paa Bakken og stod under messen ute ved kirken og hadde lagt haanden paa kirkestolpen; da spændte en mand i borgen en laasbue og skjøt i haanden, saa at pilen stod fast i stolpen; det blev et stort saar."

Sverre hadde sittet i Nidaros, hadde sendt en hærstyrke over land til Viken, hadde budt leding ut over Trøndelagen og stadig holdt utkik efter øyskjeggerne. Nu viste han sig i Bergensleden, lørdagen før palmesøndag (d. 2 april 1194), — tidligere end nogen ventet ham. Øyskjeggerne holdt raad. Hallkell Jonsson mente, at seiren var viss, om man bare ikke tok det for braatt, — som det var hændt med andre mænd (Magnus Erlingsson). Øyskjeggerne rustet sig nu grundig; om kvelden la de flaaten ut til Florevaag, sydlig paa Askøy ved Bergen, og laa der om natten. Men samme kveld, efter solefald, kom Sverres skibe nær til byen. Kongen steg ned i en skute og rodde indover for at speide. Paa veien fik han vite, at øyskjeggerne alt var borte. Han la da skuten til land i Bergen og gik til Kristkirken, der det var sørgehøitid: oppe i koret laa liket av biskop Paal, som var død samme dag. Fra kirken gik Sverre op til borgen og satte borgmændene stevne i Florevaag. Saa rodde han tilbake til sin flaate. Men siden tok han en baat og fór ut til Florevaag; øyskjeggerne merket ikke baaten, Sverre kunde høre dem tale sammen, — og da han rodde væk, kjendte han hele deres angrepsplan. Han besluttet da at føre angrepet selv.

Palmesøndag, i dagningen, stod slaget i Florevaag. "Kong Sverre hadde tyve skibe og noksaa smaa; men øyskjeggerne hadde tretten skibe, de fleste store". I begyndelsen gik det uheldig for birkebeinerne. Nogen av deres skibe blev ryddet, og Sigrflugan ("seiersfluen", ravnen), Sverres merke, faldt i fiendernes hænder. Men saa glemte øyskjeggerne Hallkell Jonssons vise raad om ikke at ta det for braatt. For at faa større frihet til angrep kastet de taugene, som bandt deres flaate sammen, — og husket ikke paa, at de hadde knækket en god del av aarerne, da de, like før slaget, drog skibene tæt ind til hverandre. Nu drev deres skibe for strømmen, hvert for sig, og birkebeinerne kunde uforstyrret samle sine kræfter om dem, de først vilde ta. I det samme fór et langskib hurtig frem over sjøen; det var hjælpen fra Sverres borg i Bergen, 90 mand, alle i ringbrynjer. "Nu ryddedes øyskjeggernes skibe". Ombord hos deres konge stod Sigrflugan i stavnen; Sverres merke vinket birkebeinerne, de gik til angrep paa høvdingskibet og tok det. Sigurd Magnusson og Olav jarlsmaag blev dræpt paa sjøen, Hallkell Jonsson faldt paa sit skib.

"Kongen hadde sagt, al ingen skulde synge messer i byen, før han kom tilbake fra kampen, — om det ikke varte altfor længe. Kongen rodde nu ind til byen og lot flytte alle skibene med sig. Det faldt saa til, at det netop var høimesse, da kongen kom fra kampen. "Mæssserne blev da sunget, straks han var kommet." Det var palmesøndag: "Se, din konge kommer til dig" —het det idag. Var det derfor, den merkelige mand vilde, at der skulde ventes? Teksten hadde nok sine farlige sider; men seirens patos skygget for dem.

Sverre hadde lidt store tap. Mellem de haardt saarede var hans svoger Baard Guttormsson, som snart efter døde av sine saar. Men fiendeflokken var knust. William av Newburgh sier: "Efter Johannes (Jon kuvlung) fremstod en anden haabefuld ung mand av kongelig blod og fik hjælp av en talrik mængde. Men ogsaa han blev for nogen aar siden, paa selve den hellige palmesøndag, i et blodig slag overvundet av voldsherskeren og utslettet med sine hjælpere".

Sigurd jarlssøn hadde ikke været med i Florevaag. Nu flygtet han til Viken og derfra til Danmark og ventet paa bedre tider, — som ogsaa kom. Om hans følelser under kampene vidner de runer, han engang (aaret kjender vi ikke[3]) skar ind i en stav i Vinje kirke: "Sigurd jarlssøn ristet disse runer lørdagen efter Botolvsmesse, da han flygtet hit, og ikke vilde gaa til forlik med Sverre, sin fars og sine brødres banemand* (s. 111). Og endda sterkere staar harmen fra de runevers[4], som ved samme leilighet blev ridset ind i en anden av kirkens staver. "Nidingens kunster", heter det her, "har endnu ikke bragt Balders høker (krigerne) fuldstændig til fald, og de holder fast paa sorgen i sit sind."


__________


Uventet møter vi Sverre i det latinske skrift, som skildrer danske og norske høvdingers korsfærd 1191—1192, skriftet om "Danernes reise til det hellige land". Forfatteren, som er norsk, har vistnok selv været med paa færden. Han gir os et glimt av Sverre, og hans vidnesbyrd har selvstændig værdi. Ti han synes at ha hørt hjemme i motstandernes leir; ihvertfald taler han med kjølighet om Sverres sak. — "Vi vet, at Norge, hjemsøkt av borgerkrig, gjennem lang tid har været undergangen nær", heter det i skriftet; "baade før og efter kong Magus’s død brøt store ulykker ind over riket, fordi kong Sverre, som med en kjæde av slag og rænker hadde lagt tyngsel paa den før nævnte konge og omsider hadde overvundet og dræpt ham, — fordi han blev anfaldt av saa mange, baade utlændinger og indlændinger, at du kunde ta ham for en ny Ismael."

Skriftet fortæller, hvordan danske korsfarere (1191) kommer til Konungahella, der Ulv av Lauvnes venter dem med 200 nordmænd, som ogsaa har tat korset. Ulv er vel kjendt fra Sverres historie, en av kongens djerveste og dygtigste krigere, lendermand, men av lav byrd, — for Magnus Erlingssons mænd var han bare "torpersønnen" og dertil et "djævelens lem". I skriftet om "Danernes reise" er korsfareren Ulv, "en berømt og beleven mand" og dertil kyndig i alt, som hører krig og sjøreiser til, netop den rette mand for dagens opgaver. I disse egne er leden trang og færden farlig, paa grund av undervandsskjærene; derfor er det nødvendig at ha "en klok og kyndig fører paa reisen." Ulv tar imot pilgrimerne, "ikke som ukjendte tilreisende, men som landsmænd og stalbrødre", han ærer dem med "gaver og gunstbevisninger." Saa seiler daner og nordmænd i følge til Tunsberg, der de efterser sine skibe og sætter dem i stand. Mens de venter, reiser somme av dem op til Oslo, til Sverre, Norges konge, for at hilse ham og melde ham grunden til sit komme, "saa han ikke skal tro, at de farer med svig". Kongen kan ha nogen ret til mistanke: mellem de danske korsfarere er en mand, som aaret i forveien har git Simon Kaaressons reisning den virksomste støtte. Men Sverre tar "med glæde" imot sine gjester og sender gjennem dem deres fæller i Tunsberg "sin naade og yndest og sine ønsker om held".

Ogsaa borgerne i Tunsberg ønsker de bortdragende korsfarere alt mulig godt paa veien, en færd "under englenes ledelse". Vestenfor Lindesnes stanser pilgrimerne og tviler en stund paa valget av vei; men saa seiler de op til Bergen. Ulv av Lauvnes vil det; han vet, at Sverre ventes til byen, og Sverre "er en mand av dype raad og har læst meget i erfaringens bok". Hans mening kan være værd at høre, — og Ulv vil gjerne se kongen, før han forlater landet; han ønsker ikke "at gaa bort fra sin herres aasyn som en anden flygtning".

Korsfarerne kommer til Bergen. Men Sverre er der ikke endnu; saa gir de sig til at vente paa ham. De drikker litt for meget, og efter et natlig lag kommer danskerne i skade for at fornærme "en høist adelig frue", som de møter paa gaten. I den anledning løper "næsten hele byen" til sine vaaben. Norske og danske stormænd griper ind og redder freden. Men for at være stadens fristelser og farer fjernere lægger de danske sine skibe ut i Florevaag. Efter en tids forløp indfinder Sverre sig, "uventet, som hans vane var". Hans skibe lægger sig i nærheten av de fremmede korsfareres. Og samme nat tar kongen to mand med sig, stiger ned i en liten baat og ror langsomt ut til de danske skibe. Det er jo underlig, at de nu ligger her foran Bergen; kongen maa mindes, at han har en gammel fiende ombord der, Sven, Simon Kaaressons hjælper fra ifjor. Vagtmændene paa skibene faar se disse tre mænd, som "i skyggen av den mørke nat stille driver en baat frem." De aner ikke, at en av dem er kongen; de tar dem for tyvepak og roper "grove og fornærmelige ord" til dem. Sverre "bærer det med taalmod" og gir "blide svar paa haard tiltale". Da vaagner nogen av de sovende og vil vite, hvad denne ordveksling betyr. Pludselig er Sverre gjenkjendt, og korsfarerne roper sit ave ("hil"), — bare de, som har brukt sig paa ham, føler det, som om strupen snører sig sammen. Men kongen bryr sig ikke om deres "ave"; han ror bort, straks han forstaar, at han er gjenkjendt, og den følgende dag lægger han ind til Bergen.

Nu naar pilgrimerne skal møte ham, slaar samvittigheten en av dem, — Sven, som nylig har sendt Sverre en oprørsflok paa halsen. "Han frygtet meget for at se kong Sverre". Han faar Ulv av Lauvnes til at tale et ord med kongen, og Ulv kommer tilbake med løfte om fuld fred. "Intet hædrer en fyrste mere end mildhet". Dagen efter stedes Sven for Sverres aasyn. Kongen kysser ham til velkomst og taler straks om det, som skiller dem. Aldrig har han gjort Sven selv, eller nogen av hans, noget ondt, sier han, og han forstaar ikke, hvad grund Sven kan ha hat til at ville ta rike og liv fra ham: "Vi tviler ikke paa, at du kjender din skyld i alle deres død, som gik under med Simon (Kaaresson). Men fordi Guds uforlignelige godhet, som aldrig kan berøves sin kraft, har kaldet dig, skjønt uværdig, til bot for hvad du har forbrutt, vil ogsaa vi tilgi dig; ti du har syndet mot Guds majestæt, mere end mot vor. Men kanske hadde vi tænkt paa hevn, om du ikke var kommet til os."

Nu vender kongen sig til de andre korsfarere, roser "i en stor tale" deres forsæt, raader dem til samhold, opfordrer dem til at være overbærende med hverandre. Han citerer lov og evangelium for at indskjærpe dem, at god gjerning maa fuldbyrdes, som den er begyndt. "Den som holder ut indtil enden, skal bli salig", sier Sverre. Han gir korsfarerne raad om veien, de skal ta, han viser dem "kongelig gavmildhet" og sørger for skibenes forsyning. Tilslut sender han dem bort "med fredskyss", og naar de gaar, er hvert spor av frygt utslettet av deres sind: kongen "syntes at omarme Sven med næsten større inderlighet end de øvrige".

Korsfarerne reiste. Efter gjenvordigheter av alle slags naadde de tilslut sit maal: "Hvor stor en glæde, hvor megen hjertets jubel der fyldte vore færdemænd, da de satte foten paa det hellige lands grund, viste en strøm av taarer".

Ogsaa Sverres blik søkte i disse aar ut over Norges grænser. Da han tok farvel med pilgrimeme, som skulde til Jerusalem, ventet han i spænding paa nyt fra Rom. Omraadet for hans kamp vider sig langsomt ut. Fra fjordene hjemme seiler han frem paa stort hav, ogsaa han. Snart bruser verdenshistorie om birkebeinernes høvding.

Fotnoter

  1. Jon kuvlung var saa meget konge, at han kunde skrive til den skotske konge om norske skibbrudne ved Skotlands kyst. Reg. Norv. I 17.
  2. Eirik er kanske den "greve", som nævnes i et brev fra pave Clemens 3 (1190): han har faret haardt frem mot en prest (fra Viken), som har utgit sig for kongesøn. Reg. Norv. I 21.
  3. Det kan ikke ha været i 1194. "Kong Sverre for østover efter Sigurd Jarlssøn litt efter paaske; han for om vaaren like til Konungahella".
  4. Ifølge notater av Sophus Bugge (i runearkivet) oplyser indskriften, at versene er skrevet — ikke av Sigurd jarlssøn selv — men av Hallvard Grænske, en mand (nordmand), som maa ha været i Sigurds følge.