Forskjell mellom versjoner av «Kung Bele och Thorsten Vikingsson (Frithiofs saga)»

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(Kung Bele och Thorsten Vikingsson (Frithiofs saga))
 
 
Linje 14: Linje 14:
  
  
<blockquote>Kung Bele, stödd på svärdet, i kungssal stod,
+
::Kung Bele, stödd på svärdet, i kungssal stod,
<br>hos honom Thorsten Vikingsson, den bonde god,
+
::hos honom Thorsten Vikingsson, den bonde god,
<br>hans gamle vapenbroder, snart hundraårig,
+
::hans gamle vapenbroder, snart hundraårig,
<br>och ärrig som en runsten och silfverhårig.
+
::och ärrig som en runsten och silfverhårig.
  
<br><br>De stodo, som bland bergen två offerhus
 
<br>åt hedna gudar vigda, nu halft i grus;
 
<br>men visdomsrunor många på muren täljas,
 
<br>och höga forntidsminnen i hvalfven dväljas.
 
  
<br><br>"Det lider emot qvällen", sad' Bele kung,
+
::De stodo, som bland bergen två offerhus
<br>"ej mjödet vill mig smaka, och hjelm käns<!-- sic --> tung.
+
::åt hedna gudar vigda, nu halft i grus;
<br>Inför mitt öga mörkna de menskoöden,
+
::men visdomsrunor många på muren täljas,
<br>men Valhall skiner närmre, jag anar döden.
+
::och höga forntidsminnen i hvalfven dväljas.
  
<br><br>Jag kallat mina söner och din också,
 
<br>ty de tillsammans höra, liksom vi två.
 
<br>En varning vill jag gifva de örnar unga,
 
<br>förr'n orden somnat alla på död mans tunga." -
 
  
<br><br>Då trådde de i salen, som kung befalt,
+
::"Det lider emot qvällen", sad' Bele kung,
<br>och främst bland dem gick Helge, en mörk gestalt.
+
::"ej mjödet vill mig smaka, och hjelm käns<!-- sic --> tung.
<br>Han dvaldes helst bland spåmän kring altarrunden
+
::Inför mitt öga mörkna de menskoöden,
<br>och kom med blod på händren ur offerlunden.
+
::men Valhall skiner närmre, jag anar döden.
  
<br><br>Derefter syntes Halfdan, ljuslockig sven,
 
<br>hvart anletsdrag var ädelt, men vekligt än.
 
<br>Till lek han tycktes bära ett svärd vid bälte
 
<br>och liknade en jungfru, förklädd till hjelte.
 
  
<br><br>Men efter dem kom Frithiof med mantel blå,
+
::Jag kallat mina söner och din också,
<br>ett hufvud var han högre än bägge två.
+
::ty de tillsammans höra, liksom vi två.
<br>Han stod emellan brödren, som dag står mogen
+
::En varning vill jag gifva de örnar unga,
<br>emellan rosig morgon och natt i skogen.
+
::förr'n orden somnat alla på död mans tunga." -
  
<br><br>"I söner", sade kungen, "min sol går ned.
 
<br>I endrägt styren riket, i brödrafred!
 
<br>ty endrägt håller samman: hon är som ringen
 
<br>på lansen; den förutan hans kraft är ingen.
 
  
<br><br>Låt styrkan stå som dörrsven vid landets port
+
::Då trådde de i salen, som kung befalt,
<br>och friden blomstra inom å hägnad ort!
+
::och främst bland dem gick Helge, en mörk gestalt.
<br>Till skygd blef svärdet gifvet, men ej till skada,
+
::Han dvaldes helst bland spåmän kring altarrunden
<br>och sköld är smidd till hänglås för bondens lada.
+
::och kom med blod på händren ur offerlunden.
  
<br><br>Sitt eget land förtrycker dåraktig man,
 
<br>ty kungen kan allenast hvad folket kan.
 
<br>Grönlummig krona vissnar, så snart som mergen
 
<br>i stammen är förtorkad på nakna bergen.
 
  
<br><br>På pelarstoder fyra står himlens rund,
+
::Derefter syntes Halfdan, ljuslockig sven,
<br>men tronen hvilar endast på lagens grund.
+
::hvart anletsdrag var ädelt, men vekligt än.
<br>Mär väld på tinget dömmer<!-- sic -->, står ofärd nära;
+
::Till lek han tycktes bära ett svärd vid bälte
<br>men rätt är landets fromma och kungens ära.
+
::och liknade en jungfru, förklädd till hjelte.
  
<br><br>Väl dväljas gudar, Helge, i disarsal,
 
<br>men ej som snäckan dväljes i slutet skal.
 
<br>Så långt som dagsljus skiner, som stämma ljudar,
 
<br>så långt som tanke flyger, bo höge gudar.
 
  
<br><br>Nog svika lungans tecken i offrad falk,
+
::Men efter dem kom Frithiof med mantel blå,
<br>och flärd är mången runa, som skärs på balk;
+
::ett hufvud var han högre än bägge två.
<br>men redligt hjerta, Helge, och friskt tillika,
+
::Han stod emellan brödren, som dag står mogen
<br>skref Oden fullt med runor, som aldrig svika.
+
::emellan rosig morgon och natt i skogen.
  
<br><br>Var icke hård, kung Helge, men endast fast!
 
<br>det svärd, som biter skarpast, är böjligast.
 
<br>Mildt sinne pryder kungen, som blommor skölden,
 
<br>och vardag bringar mera än vinterkölden.
 
  
<br><br>En man förutan vänner, om än så stark,
+
::"I söner", sade kungen, "min sol går ned.
<br>dör hän, som stam i öken med skalad bark.
+
::I endrägt styren riket, i brödrafred!
<br>Men vänsäll man han trifves, som träd i lunden,
+
::ty endrägt håller samman: hon är som ringen
<br>der bäcken vattnar roten och storm är bunden.
+
::på lansen; den förutan hans kraft är ingen.
  
<br><br>Yfs ej af fädrens ära! en hvar har dock blott sin;
 
<br>kan du ej spänna bågen, är han ej din.
 
<br>Hvad vill du med det värde, som är begrafvet?
 
<br>Stark ström med egna vågor går genom hafvet.
 
  
<br><br>Du Halfdan, glädtigt sinne är vis mans vinst;
+
::Låt styrkan stå som dörrsven vid landets port
<br>men joller höfves ingen, och kungen minst.
+
::och friden blomstra inom å hägnad ort!
<br>Med humle brygges mjödet, ej blott med honung;
+
::Till skygd blef svärdet gifvet, men ej till skada,
<br>lägg stål i svärd och allvar i leken, konung!
+
::och sköld är smidd till hänglås för bondens lada.
  
<br><br>För mycket vett fick ingen, hur vis han het,
 
<br>men litet nog vet mången, som intet vet.
 
<br>Fåkunnig gäst i högbänk försmås, men vitter
 
<br>har ständigt lagets öra, hur lågt han sitter.
 
  
<br><br>Till trofast vän, o Halfdan, till fosterbror
+
::Sitt eget land förtrycker dåraktig man,
<br>är vägen gen, om också han fjärran bor;
+
::ty kungen kan allenast hvad folket kan.
<br>men deremot afsides, långt hän belägen
+
::Grönlummig krona vissnar, så snart som mergen
<br>är oväns gård, om äfven han står vid vägen.
+
::i stammen är förtorkad på nakna bergen.
  
<br><br>Välj icke till förtrogen hvem helst som vill!
 
<br>Tomt hus står gerna öppet, men rikt stängs till.
 
<br>Välj en, onödigt är det den andra leta,
 
<br>och verlden vet, o Halfdan, hvad trenne veta". -
 
  
<br><br>Derefter uppstod Thorsten och talte så:
+
::På pelarstoder fyra står himlens rund,
<br>"Ej höfves kung att ensam till Oden gå.
+
::men tronen hvilar endast på lagens grund.
<br>Vi delat lifvets skiften ihop, kung Bele,
+
::Mär väld på tinget dömmer<!-- sic -->, står ofärd nära;
<br>och döden, vill jag hoppas, vi också dele.
+
::men rätt är landets fromma och kungens ära.
  
<br><br>Son Frithiof, ålderdomen har hviskat mig
 
<br>i örat mången varning, den ger jag dig.
 
<br>På ätthög Odens foglar slå ned i Norden,
 
<br>men på den gamles läppar mångvisa orden.
 
  
<br><br>Främst vörda höga gudar! ty ondt och godt,
+
::Väl dväljas gudar, Helge, i disarsal,
<br>som storm och solsken, komma från himlen blott.
+
::men ej som snäckan dväljes i slutet skal.
<br>De se i hjertats lönhvalf, fast det är slutet,
+
::Så långt som dagsljus skiner, som stämma ljudar,
<br>och långa år få gälda hvad stunden brutit.
+
::så långt som tanke flyger, bo höge gudar.
  
<br><br>Lyd kungen! <i>En</i> skall styra med kraft och vett;
 
<br>skum natt har många ögon, men dagen ett.
 
<br>Helt lätt den bättre, Frithiof, fördrar den bäste,
 
<br>och egg har svärdet nödig, men äfven fäste.
 
  
<br><br>Hög kraft är gudars gåfva; men, Frithiof, mins,
+
::Nog svika lungans tecken i offrad falk,
<br>att styrka båtar föga, der vett ej fins.
+
::och flärd är mången runa, som skärs på balk;
<br>Tolfmannakraft har björnen, af <i>en</i> man slagen;
+
::men redligt hjerta, Helge, och friskt tillika,
<br>mot svärdshugg hålles skölden, mot våldet lagen.
+
::skref Oden fullt med runor, som aldrig svika.
  
<br><br>Af få den stolte fruktas, men hatas af en hvar,
 
<br>och öfvermod, o Frithiof, är fallets far.
 
<br>Högt såg jag mången flyga, nu stödd på krycka,
 
<br>ty vädret rår för årsväxt, och vind för lycka.
 
  
<br><br>Dag skall du prisa, Frithiof, se'n bergad sol sig döljt,
+
::Var icke hård, kung Helge, men endast fast!
<br>och öl, när det är drucket, och råd, när följdt.
+
::det svärd, som biter skarpast, är böjligast.
<br>På mången sak förlitar sig ungersvennen,
+
::Mildt sinne pryder kungen, som blommor skölden,
<br>men striden pröfvar klingan, och nöden vännen.
+
::och vardag bringar mera än vinterkölden.
  
<br><br>Nattgammal is tro icke, ej vardags snö,
 
<br>ej somnad orm, ej talet af knäsatt mö;
 
<br>ty qvinnans bröst är svarfvadt på hjul, som rullar,
 
<br>och vankelmod bor under de liljekullar.
 
  
<br><br>Du sjelf dör hän, och hän dör hvad dig tillhör;
+
::En man förutan vänner, om än så stark,
<br>men en ting vet jag, Frithiof, som aldrig dör,
+
::dör hän, som stam i öken med skalad bark.
<br>och det är domen öfver död man: derföre
+
::Men vänsäll man han trifves, som träd i lunden,
<br>hvad ädelt är du vilje, hvad rätt du göre!" -
+
::der bäcken vattnar roten och storm är bunden.
  
<br><br>Så varnade de gamle i kungasal,
 
<br>som skalden varnat sedan i Havamal.
 
<br>Från slägt till slägte gingo kärnfulla orden,
 
<br>och djupt ur kumlen hviska de än i Norden.
 
  
<br><br>Derefter talte bägge mång hjertligt ord
+
::Yfs ej af fädrens ära! en hvar har dock blott sin;
<br>allt om sin trogna vänskap, berömd i Nord;
+
::kan du ej spänna bågen, är han ej din.
<br>hur trofast intill döden, i nöd och gamman,
+
::Hvad vill du med det värde, som är begrafvet?
<br>två knäppta händer lika, de hållit samman.
+
::Stark ström med egna vågor går genom hafvet.
  
<br><br>"Med rygg mot rygg vi stodo, och hvarifrån<!-- sic -->
 
<br>som Nornan kom, hon stötte på sköld, min son!
 
<br>Nu före er till Valhall vi gamle ile;
 
<br>men edra fäders ande på eder hvile!"
 
  
<br><br>Och mycket talte kungen om Frithiofs mod,
+
::Du Halfdan, glädtigt sinne är vis mans vinst;
<br>om hjeltekraft, som mer är än kungablod.
+
::men joller höfves ingen, och kungen minst.
<br>Och mycket talte Thorsten om glans, som kröner
+
::Med humle brygges mjödet, ej blott med honung;
<br>de höga Nordlands kungar, de Asasöner.
+
::lägg stål i svärd och allvar i leken, konung!
  
<br><br>"Och hållen I tillhopa, I söner tre,
 
<br>er öfverman - det vet jag - skall Nord ej se;
 
<br>ty kraft, till kungahöghet osvikligt sluten,
 
<br>hon är som mörkblå stålrand, kring guldsköld gjuten.
 
  
<br><br>Och helsen till min dotter, den rosenknopp!
+
::För mycket vett fick ingen, hur vis han het,
<br>I lugn, som det sig höfdes, har hon växt opp;
+
::men litet nog vet mången, som intet vet.
<br>omhägnen henne, låten ej stormen komma
+
::Fåkunnig gäst i högbänk försmås, men vitter
<br>och fästa i sin hjelmhatt min späda blomma!
+
::har ständigt lagets öra, hur lågt han sitter.
  
<br><br>På dig, o Helge, lägger jag faderns sorg,
 
<br>o, älska som en dotter min Ingeborg!
 
<br>Tvång retar ädelt sinne, men saktmod leder
 
<br>båd' man och qvinna, Helge, till rätt och heder. -
 
  
<br><br>Men läggen oss, I söner, i högar två
+
::Till trofast vän, o Halfdan, till fosterbror
<br>på hvar sin sida fjärden vid bölja blå!
+
::är vägen gen, om också han fjärran bor;
<br>ty hennes sång är ljuflig ännu för anden,
+
::men deremot afsides, långt hän belägen
<br>och som ett drapa klinga dess slag vid stranden.
+
::är oväns gård, om äfven han står vid vägen.
  
<br><br>När månen strör kring bergen sitt bleka sken
 
<br>och midnattsdaggen faller på bautasten,
 
<br>då sitta vi, o Thorsten, på högar runda
 
<br>och språka öfver vattnet om ting, som stunda.
 
  
<br><br>Och nu farväl, I söner! Gån mer ej hit!
+
::Välj icke till förtrogen hvem helst som vill!
<br>Vår gång är till Allfader; vi längta dit,
+
::Tomt hus står gerna öppet, men rikt stängs till.
<br>liksom till hafvet längtar den trötta floden;
+
::Välj en, onödigt är det den andra leta,
<br>men Frej välsigne eder, och Thor och Oden!"</blockquote>
+
::och verlden vet, o Halfdan, hvad trenne veta". -
 +
 
 +
 
 +
::Derefter uppstod Thorsten och talte så:
 +
::"Ej höfves kung att ensam till Oden gå.
 +
::Vi delat lifvets skiften ihop, kung Bele,
 +
::och döden, vill jag hoppas, vi också dele.
 +
 
 +
 
 +
::Son Frithiof, ålderdomen har hviskat mig
 +
::i örat mången varning, den ger jag dig.
 +
::På ätthög Odens foglar slå ned i Norden,
 +
::men på den gamles läppar mångvisa orden.
 +
 
 +
 
 +
::Främst vörda höga gudar! ty ondt och godt,
 +
::som storm och solsken, komma från himlen blott.
 +
::De se i hjertats lönhvalf, fast det är slutet,
 +
::och långa år få gälda hvad stunden brutit.
 +
 
 +
 
 +
::Lyd kungen! <i>En</i> skall styra med kraft och vett;
 +
::skum natt har många ögon, men dagen ett.
 +
::Helt lätt den bättre, Frithiof, fördrar den bäste,
 +
::och egg har svärdet nödig, men äfven fäste.
 +
 
 +
 
 +
::Hög kraft är gudars gåfva; men, Frithiof, mins,
 +
::att styrka båtar föga, der vett ej fins.
 +
::Tolfmannakraft har björnen, af <i>en</i> man slagen;
 +
::mot svärdshugg hålles skölden, mot våldet lagen.
 +
 
 +
 
 +
::Af få den stolte fruktas, men hatas af en hvar,
 +
::och öfvermod, o Frithiof, är fallets far.
 +
::Högt såg jag mången flyga, nu stödd på krycka,
 +
::ty vädret rår för årsväxt, och vind för lycka.
 +
 
 +
 
 +
::Dag skall du prisa, Frithiof, se'n bergad sol sig döljt,
 +
::och öl, när det är drucket, och råd, när följdt.
 +
::På mången sak förlitar sig ungersvennen,
 +
::men striden pröfvar klingan, och nöden vännen.
 +
 
 +
 
 +
::Nattgammal is tro icke, ej vardags snö,
 +
::ej somnad orm, ej talet af knäsatt mö;
 +
::ty qvinnans bröst är svarfvadt på hjul, som rullar,
 +
::och vankelmod bor under de liljekullar.
 +
 
 +
 
 +
::Du sjelf dör hän, och hän dör hvad dig tillhör;
 +
::men en ting vet jag, Frithiof, som aldrig dör,
 +
::och det är domen öfver död man: derföre
 +
::hvad ädelt är du vilje, hvad rätt du göre!" -
 +
 
 +
 
 +
::Så varnade de gamle i kungasal,
 +
::som skalden varnat sedan i Havamal.
 +
::Från slägt till slägte gingo kärnfulla orden,
 +
::och djupt ur kumlen hviska de än i Norden.
 +
 
 +
 
 +
::Derefter talte bägge mång hjertligt ord
 +
::allt om sin trogna vänskap, berömd i Nord;
 +
::hur trofast intill döden, i nöd och gamman,
 +
::två knäppta händer lika, de hållit samman.
 +
 
 +
 
 +
::"Med rygg mot rygg vi stodo, och hvarifrån<!-- sic -->
 +
::som Nornan kom, hon stötte på sköld, min son!
 +
::Nu före er till Valhall vi gamle ile;
 +
::men edra fäders ande på eder hvile!"
 +
 
 +
 
 +
::Och mycket talte kungen om Frithiofs mod,
 +
::om hjeltekraft, som mer är än kungablod.
 +
::Och mycket talte Thorsten om glans, som kröner
 +
::de höga Nordlands kungar, de Asasöner.
 +
 
 +
 
 +
::"Och hållen I tillhopa, I söner tre,
 +
::er öfverman - det vet jag - skall Nord ej se;
 +
::ty kraft, till kungahöghet osvikligt sluten,
 +
::hon är som mörkblå stålrand, kring guldsköld gjuten.
 +
 
 +
 
 +
::Och helsen till min dotter, den rosenknopp!
 +
::I lugn, som det sig höfdes, har hon växt opp;
 +
::omhägnen henne, låten ej stormen komma
 +
::och fästa i sin hjelmhatt min späda blomma!
 +
 
 +
 
 +
::På dig, o Helge, lägger jag faderns sorg,
 +
::o, älska som en dotter min Ingeborg!
 +
::Tvång retar ädelt sinne, men saktmod leder
 +
::båd' man och qvinna, Helge, till rätt och heder. -
 +
 
 +
 
 +
::Men läggen oss, I söner, i högar två
 +
::på hvar sin sida fjärden vid bölja blå!
 +
::ty hennes sång är ljuflig ännu för anden,
 +
::och som ett drapa klinga dess slag vid stranden.
 +
 
 +
 
 +
::När månen strör kring bergen sitt bleka sken
 +
::och midnattsdaggen faller på bautasten,
 +
::då sitta vi, o Thorsten, på högar runda
 +
::och språka öfver vattnet om ting, som stunda.
 +
 
 +
 
 +
::Och nu farväl, I söner! Gån mer ej hit!
 +
::Vår gång är till Allfader; vi längta dit,
 +
::liksom till hafvet längtar den trötta floden;
 +
::men Frej välsigne eder, och Thor och Oden!"
  
 
[[Kategori:Alfabetisk indeks]]
 
[[Kategori:Alfabetisk indeks]]

Nåværende revisjon fra 23. des. 2013 kl. 20:29

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Frithiofs saga
af Esaias Tegnér
(1782-1846)


Kung Bele och Thorsten Vikingsson


Kung Bele, stödd på svärdet, i kungssal stod,
hos honom Thorsten Vikingsson, den bonde god,
hans gamle vapenbroder, snart hundraårig,
och ärrig som en runsten och silfverhårig.


De stodo, som bland bergen två offerhus
åt hedna gudar vigda, nu halft i grus;
men visdomsrunor många på muren täljas,
och höga forntidsminnen i hvalfven dväljas.


"Det lider emot qvällen", sad' Bele kung,
"ej mjödet vill mig smaka, och hjelm käns tung.
Inför mitt öga mörkna de menskoöden,
men Valhall skiner närmre, jag anar döden.


Jag kallat mina söner och din också,
ty de tillsammans höra, liksom vi två.
En varning vill jag gifva de örnar unga,
förr'n orden somnat alla på död mans tunga." -


Då trådde de i salen, som kung befalt,
och främst bland dem gick Helge, en mörk gestalt.
Han dvaldes helst bland spåmän kring altarrunden
och kom med blod på händren ur offerlunden.


Derefter syntes Halfdan, ljuslockig sven,
hvart anletsdrag var ädelt, men vekligt än.
Till lek han tycktes bära ett svärd vid bälte
och liknade en jungfru, förklädd till hjelte.


Men efter dem kom Frithiof med mantel blå,
ett hufvud var han högre än bägge två.
Han stod emellan brödren, som dag står mogen
emellan rosig morgon och natt i skogen.


"I söner", sade kungen, "min sol går ned.
I endrägt styren riket, i brödrafred!
ty endrägt håller samman: hon är som ringen
på lansen; den förutan hans kraft är ingen.


Låt styrkan stå som dörrsven vid landets port
och friden blomstra inom å hägnad ort!
Till skygd blef svärdet gifvet, men ej till skada,
och sköld är smidd till hänglås för bondens lada.


Sitt eget land förtrycker dåraktig man,
ty kungen kan allenast hvad folket kan.
Grönlummig krona vissnar, så snart som mergen
i stammen är förtorkad på nakna bergen.


På pelarstoder fyra står himlens rund,
men tronen hvilar endast på lagens grund.
Mär väld på tinget dömmer, står ofärd nära;
men rätt är landets fromma och kungens ära.


Väl dväljas gudar, Helge, i disarsal,
men ej som snäckan dväljes i slutet skal.
Så långt som dagsljus skiner, som stämma ljudar,
så långt som tanke flyger, bo höge gudar.


Nog svika lungans tecken i offrad falk,
och flärd är mången runa, som skärs på balk;
men redligt hjerta, Helge, och friskt tillika,
skref Oden fullt med runor, som aldrig svika.


Var icke hård, kung Helge, men endast fast!
det svärd, som biter skarpast, är böjligast.
Mildt sinne pryder kungen, som blommor skölden,
och vardag bringar mera än vinterkölden.


En man förutan vänner, om än så stark,
dör hän, som stam i öken med skalad bark.
Men vänsäll man han trifves, som träd i lunden,
der bäcken vattnar roten och storm är bunden.


Yfs ej af fädrens ära! en hvar har dock blott sin;
kan du ej spänna bågen, är han ej din.
Hvad vill du med det värde, som är begrafvet?
Stark ström med egna vågor går genom hafvet.


Du Halfdan, glädtigt sinne är vis mans vinst;
men joller höfves ingen, och kungen minst.
Med humle brygges mjödet, ej blott med honung;
lägg stål i svärd och allvar i leken, konung!


För mycket vett fick ingen, hur vis han het,
men litet nog vet mången, som intet vet.
Fåkunnig gäst i högbänk försmås, men vitter
har ständigt lagets öra, hur lågt han sitter.


Till trofast vän, o Halfdan, till fosterbror
är vägen gen, om också han fjärran bor;
men deremot afsides, långt hän belägen
är oväns gård, om äfven han står vid vägen.


Välj icke till förtrogen hvem helst som vill!
Tomt hus står gerna öppet, men rikt stängs till.
Välj en, onödigt är det den andra leta,
och verlden vet, o Halfdan, hvad trenne veta". -


Derefter uppstod Thorsten och talte så:
"Ej höfves kung att ensam till Oden gå.
Vi delat lifvets skiften ihop, kung Bele,
och döden, vill jag hoppas, vi också dele.


Son Frithiof, ålderdomen har hviskat mig
i örat mången varning, den ger jag dig.
På ätthög Odens foglar slå ned i Norden,
men på den gamles läppar mångvisa orden.


Främst vörda höga gudar! ty ondt och godt,
som storm och solsken, komma från himlen blott.
De se i hjertats lönhvalf, fast det är slutet,
och långa år få gälda hvad stunden brutit.


Lyd kungen! En skall styra med kraft och vett;
skum natt har många ögon, men dagen ett.
Helt lätt den bättre, Frithiof, fördrar den bäste,
och egg har svärdet nödig, men äfven fäste.


Hög kraft är gudars gåfva; men, Frithiof, mins,
att styrka båtar föga, der vett ej fins.
Tolfmannakraft har björnen, af en man slagen;
mot svärdshugg hålles skölden, mot våldet lagen.


Af få den stolte fruktas, men hatas af en hvar,
och öfvermod, o Frithiof, är fallets far.
Högt såg jag mången flyga, nu stödd på krycka,
ty vädret rår för årsväxt, och vind för lycka.


Dag skall du prisa, Frithiof, se'n bergad sol sig döljt,
och öl, när det är drucket, och råd, när följdt.
På mången sak förlitar sig ungersvennen,
men striden pröfvar klingan, och nöden vännen.


Nattgammal is tro icke, ej vardags snö,
ej somnad orm, ej talet af knäsatt mö;
ty qvinnans bröst är svarfvadt på hjul, som rullar,
och vankelmod bor under de liljekullar.


Du sjelf dör hän, och hän dör hvad dig tillhör;
men en ting vet jag, Frithiof, som aldrig dör,
och det är domen öfver död man: derföre
hvad ädelt är du vilje, hvad rätt du göre!" -


Så varnade de gamle i kungasal,
som skalden varnat sedan i Havamal.
Från slägt till slägte gingo kärnfulla orden,
och djupt ur kumlen hviska de än i Norden.


Derefter talte bägge mång hjertligt ord
allt om sin trogna vänskap, berömd i Nord;
hur trofast intill döden, i nöd och gamman,
två knäppta händer lika, de hållit samman.


"Med rygg mot rygg vi stodo, och hvarifrån
som Nornan kom, hon stötte på sköld, min son!
Nu före er till Valhall vi gamle ile;
men edra fäders ande på eder hvile!"


Och mycket talte kungen om Frithiofs mod,
om hjeltekraft, som mer är än kungablod.
Och mycket talte Thorsten om glans, som kröner
de höga Nordlands kungar, de Asasöner.


"Och hållen I tillhopa, I söner tre,
er öfverman - det vet jag - skall Nord ej se;
ty kraft, till kungahöghet osvikligt sluten,
hon är som mörkblå stålrand, kring guldsköld gjuten.


Och helsen till min dotter, den rosenknopp!
I lugn, som det sig höfdes, har hon växt opp;
omhägnen henne, låten ej stormen komma
och fästa i sin hjelmhatt min späda blomma!


På dig, o Helge, lägger jag faderns sorg,
o, älska som en dotter min Ingeborg!
Tvång retar ädelt sinne, men saktmod leder
båd' man och qvinna, Helge, till rätt och heder. -


Men läggen oss, I söner, i högar två
på hvar sin sida fjärden vid bölja blå!
ty hennes sång är ljuflig ännu för anden,
och som ett drapa klinga dess slag vid stranden.


När månen strör kring bergen sitt bleka sken
och midnattsdaggen faller på bautasten,
då sitta vi, o Thorsten, på högar runda
och språka öfver vattnet om ting, som stunda.


Och nu farväl, I söner! Gån mer ej hit!
Vår gång är till Allfader; vi längta dit,
liksom till hafvet längtar den trötta floden;
men Frej välsigne eder, och Thor och Oden!"