Nicolaus Linder biografi

Fra heimskringla.no
Revisjon per 14. nov. 2015 kl. 19:01 av Carsten (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Nicolaus (Nils) Linder
Biografisk oversigt

Nicolaus Linder
(1835-1904)Linder, Nikolaus (Nils), språkforskare, f. 13 febr. 1835 i Vissefjärda församling af Kalmar länd. 21 jan. 1904 i Stockholm, tog studentexamen i Uppsala 1858, kansliexamen 1861 och filos. kandidatexamen 1865, blef filos. doktor 1866, e. o. biblioteksamanuens och docent i nordiska språk 1867 samt lektor i svenska språket och litteraturhistoria vid Högre lärarinneseminarium i Stockholm 1868. 1869-72 var han led. af Svenska fornminnesföreningens styrelse, inom hvilken han 1871 innehade sekreterarbefattningen. 1873 tjänstgjorde han som sekreterare i riksdagens särskilda utskott för behandling af då föreliggande k. propositioner och enskilda motioner ang. den offentliga undervisningen, och på kallelse af ecklesiastikministern deltog han s. å. i öfverläggningar rörande åtskilliga läroverksfrågor. 1876 och 1881 var han led. af bestyrelserna för de båda första nordiska filologmötena och var 1886 generalsekreterare vid det tredje mötet, i Stockholm (hans berättelse trycktes först 1893). 1891-93 var L. en af hufvudstadens liberala och frihandelsvänliga representanter i Andra kammaren. Han var medstiftare af och många år ordf. i Samfundet för nordisk språkforskning. Efter omfattande förberedelser offentliggjorde han i maj 1875 första häftet af Nordisk familjebok (se d. o.), hvilket arbete till 1. okt. 1880 (t. o. m. art. Elzheimer) utgafs under hans ledning. Af L:s särskildt utgifna skrifter må nämnas Om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län (akad. afh. 1867), Johan Erik Rydqvist. Minnesteckning (1878), Regler och råd angående svenska språkets behandling i tal och skrift (1882, ny, omarb. uppl. 1886; 3:e, af annan hand revid. uppl. 1909), Om -er, -r, -ar och -or såsom pluraländelser för neutrala substantiver i svenska språket (1890) och Svenska språket i modern diktkonst (1902). Därjämte författade han för flera tidskrifter och tidningar ett ej obetydligt antal lefnadsteckningar samt afhandlingar och uppsatser, hufvudsakligen i språkvetenskapliga (bl. a. Om afledningsformerna -länding, -ländning och -länning, 1896), litteraturhistoriska och pedagogiska ämnen. 1895 utgaf han P. A. Siljeströms "Efterlemnade småskrifter i pedagogiska ämnen". - L. var en af de förnämste kännarna af det samtida svenska språket och gjorde stora samlingar af grammatiskt intresse, men medhann icke att bearbeta dem mer än till en ringa del.

Kilde: Nordisk familjebok, 1904-1926