Slaget vid Brännkyrka, 1518

Fra heimskringla.no
Revisjon per 4. jul. 2017 kl. 19:39 av Carsten (diskusjon | bidrag) (Slaget vid Brännkyrka, 1518)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


100. Slaget vid Brännkyrka, 1518


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Swerighis menn achtar iagh att loffwa,
Om Gudh will migh nåd giffwa,
Theris dygd framföra medh acht och hogh
Thenn stund iagh må leffua;
Thett kann migh ingen förmena.
Herre Gud, medh thinn nådh migh hielpe ther till!
Han ær minn trösth allena.


2. Thett ær epter thenn födelsetijd
Fempte hundrade och adertonn man talde,
Konungh Christiern aff Danmarch förde eenn stridh
Och sigh för Stocholm ladhe.
Then stadh wilde hann förderffua
Medh storm och skott bodhe natt och dagh,
Sigh achtade hann prijs forwerffwa.


3. Æhra och loff alzwoldigh Gudh,
Som gerna hielper j nödhe!
Han stiltte wthaff hans hetzskelige trwg,
The danske spiltte ther sina mödo;
Alt thett, the ther bedriffue,
Thett kom them altt till skadha och sorgh
Och fölier sä lenghe the leffwe.


4. Nær danske förnummo wthan fördeel att wara
Altt thett the för them toghe,
Till brenne kirchio med storan skara
Till hest och foott the drogho;
The Swenske mæn ther fore them wåre,
The slogho the danske aff marchen så,
The fingo både dödha och såra.


5. Snarligha funno the danske till rådha,
Om natten till skipen dragha.
The rytter bliffuo quar j storan wådha,
Thett war theris hogheligha claghe.
Altt om enn aftonn stunde
Thå bliffuo så monge bodhe gripne och fongne,
Som icke ryma kunde.


6. Thenne wijsa lyder så och qwedes,
Att danske mæn thett wel kende,
Thett her Steenn stwre war hoftwitzman thå,
Nær thetta j sanningh hende;
Hann gaflf sigh bodhe medh macht och sinne
Och stonda emott medh Swenske mæns hielp.
The danske skwlde ey få winna.


7. Vthsende Konungh Christiern dagtingen falz
Och bad bode titt och offta
Sitt rådh med her Steenn stwre till tals,
Att fredh mellan them wara motthe.
Och thet war ey aff hiertans grund,
The Swenske bliffwo draghne ther med
Och besweckne så monghe lunde.


8. Rommidh ther till beråmadt war
Konungh Christiern skwlde att komma,
Medh her Steen stwre att wara j tall
Om beggis theris froma.
Konunghen Gislemen för sigh sende,
Hann greep them j een feligh dagh
Och neder till Danmarch sende.


9. Ewinnerligh tijd hann ær så longh,
Ho thett will rett betenckia,
Ho falskheet brwkar, han komber j twongh,
Och j syndene sencher.
Gudh Swenske mæn beware,
Och lathe them så j werdenne leffwa,
Och finnes bland Gudz englar skare! Amen.