Axel Kock biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Axel Kock
Biografisk oversigt

Axel Kock
(1851–1935)Kock, Karl Axel Lichnowsky, språkforskare, universitetslärare. Född i Trelleborg d. 1 mars 1851. Föräldrar: handlanden Johan Engelbrekt Kock o. Jeanette Ingeborg Bruzelius. Efter att 1870 ha tagit studentexamen i Lund, idkade K. någon tid studier i Strassburg. Utnämnd till docent i nordiska språk i Lund 1879 blef han s. å. filosofie doktor. Anställd 1890 såsom professor i nordiska språk vid Göteborgs högskola utsågs han 1891 till dess rektor, men tog redan s. å. afsked från rektoratet och 1893 från professorsbefattningen, hvarefter han bosatte sig i Lund. »K. är,» utlåter sig det kända märket Ad. N-n, »en både mångsidig och grundlig forskare, som särskildt om den svenska språkhistorien inlagt storartade förtjänster. Inom detta område falla såväl hans båda största och till sina resultat viktigaste, Språkhistoriska undersökningar om svensk aksent, I, II 1878–85, och Studier öfver fornsvensk ljudlära, I, II 1882–86, som ock hans Undersökningar i svensk språkhistoria 1887 och Om språkets förändring 1896 samt de flesta af hans synnerligen många smärre uppsatser, införda i olika nordiska och tyska tidskrifter, men företrädesvis i det af K. såsom hufvudredaktör sedan 1898 redigerade 'Arkiv för nordisk filologi'. Flera af dessa tidskriftsartiklar äro äfven af stor vikt för så väl den danska språkhistorien som den allmänt fornnordiska grammatiken, särskildt i fråga om omljudsläran och de af K. med särskild förkärlek behandlade accentförhållandena. Ehuru K:s författareskap är af öfvervägande lingvistisk natur, har han dock äfven visat sig vara en framstående filolog, särskildt genom det tillsammans med C. af Petersens utgifna gedigna och omfattande arbetet Östnordiska och latinska medeltidsordsprå'k 1889–94.» - Gift 1883 med Ebba Levinia Olbers.

Kilde: Svenskt biografiskt handlexikon (1906)