Axel Olrik biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Axel Olrik
Biografisk oversigt

Axel Olrik
(1864-1917)Olrik, Axel, f. 1864, Folkemindeforsker. O. er født 3. Juli 1864, Søn af nedennævnte Maler O. H. B. O., 1881 Student fra Metropolitanskolen. Stærkt paavirket af Oehlenschlägers nordiske Digte, Nordens Oldsager, Worsaaes Guldhornstydning og Bugges Mythetheorier valgte han nordisk Filologi som Universitetsstudium og kom i et nært Forhold til Professor Sv. Grundtvig. Han vandt 1886 Universitetets Guldmedaille ved en Prisafhandling om Eddakvadenes Alder, tog 1887 Magisterkonferens og studerede 1892 i Christiania under Bugge og Moltke Moe. I sin Doktorafhandling, «Forsøg paa en Tvedeling af Kilderne til Saxes Oldhistorie» (1892), fremsatte han Adskillelsen af Saxes danske og norsk-islandske Kilder, som han nærmere udførte i «Saxes Oldhistorie, norrøne Sagaer og danske Sagn» (1894) og forsvarede imod Historikeren J. Steenstrup i «Arkiv f. nord. Filol.» 1897. Foruden Studierne over Saxes Kilder ere Fortsættelsen af Sv. Grundtvigs Udgave af «Danmarks gamle Folkeviser» (5. Binds sidste Del, 1890) og «Danske Ridderviser» I Bd. (1895-98) hidtil hans vigtigste Arbejder. I forskjellige Afhandlinger har han behandlet Æmner fra Heltedigtning, Folkeviser, Sagn og Æventyr. Hans Forfatter ejendommelighed turde være en Evne til at gribe det væsentlige i en Opgave. Han søger bestandig i ethvert realt Stof Oprindelse og Sammenhæng og arbejder paa at klargjøre og uddybe det fundne. Efter et Par Aars private Forelæsninger blev O. 1897 ansat ved Universitetet som midlertidig Docent i nordiske Folkeminder. – Han ægtede 15. Maj 1893 Margrete Sofie Eleonore Hasselquist, Datter af afdøde Kateket i Stege P. H. Universitetsprogr. til Reformationsfesten 1892.
H. F. Feilberg.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)