Bjovulf (N.F.S.Grundtvig) 7.Sang

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif


Bjovulvs-Drapen


Oversat af
Nik. Fred. Sev. Grundtvig


Syvende Sang
Bjovulvs Nævekamp med Grændel Trold


Med sin Hird udgik af Slot
Hrodgar til Væltove,
Rolig der den Skjoldung-Drot
Agtede at sove,
Da han imod Grændels Vold
Havde sat en Vagt saa bold
Under Høielofte.
 
Vogteren mod Jettevold
Brat nu gav tilkiende,
At i Kamp med Grændel Trold
Uden Sværd i Hænde
Gothe-Kæmpen stoled blot,
Næst paa Himlens milde Drot,
Paa sin Legemsstyrke.
 
Af sig krænged Bjovulv brat
Brynje sin den haarde,
Løfted ned sin Hjelmehat,
Løste af sin Kaarde,
Gav det alt en Svend i Vold,
Bad ham det i god Behold
Flittig at forvare.
 
Det var Gothe-Helten god,
End, før han sig lagde,
Store Ord han falde lod,
Talede og sagde:
„Ringere end Grændel ei
Er i Mod og Styrke jeg
Eller i Bedrifter.
 
Kunde med mit gode Sværd
Jeg ham end ombringe,
Aldrig dog i denne Færd
Vilde jeg det svinge,
Da ei hugge kan i Skjold
Skarnet, som er kiæk og bold
Kun til Nidingsværker.
 
Vaabenløse, Bryst mod Bryst,
Om han det tør vove,
Prøve skal vi her en Dyst,
Medens Andre sove;
Herren i det høie Slot,
Som Han finder selv for godt,
Dømme os imellem!”
 
Heltebryn og Pande bruun
Skjulte nu den Kiække,
Sank paa Dyne, sank i Duun
Over Kinder begge;
Trindt omkring den Herre laae
Riddersmænd fra Bølgen blaa,
Hvilende i Hallen.
 
Duve op mod Elskovs Land
Atter over Bølge,
Det ei haabed nogen Mand
Af det hele Følge:
For dem skjulte Dødens Sky
Fædreland og Fødeby,
Folket, de tilhørte.
 
Hørt de havde, at i Hall,
Hvor de gik til Hvile,
Dannemænd i Skokketal
Sank for Dødens Pile;
Ei de kiendte Herrens Raad,
Vidste ei: mod Dødens Braad
Dem et Skjold var givet.
 
Ei det Folk fra Væder-Land
Tænkte nogensinde,
At de Heltes Avindsmand
Kunde overvinde:
At for Alle skuide Een,
Ved den Kraft, han fik til Leen,
Seieren erhverve.
 
Sandelig, al Verdens Magt
Herren har i Hænde,
Hvem Han tage vil i Agt,
Kan ei Skygger blænde,
Det man saae, da Fienden fuul
Kom nu under Skalkeskjul
Skridende til Hallen.
 
Fienden skiød, og Skuddet gjaldt
Kæmpers Øienlaage,
Søvnen flux da overfaldt
Dem der burde vaage;
Alle sov de som en Steen,
Alle, ja, saa nær som Een:
Hallens Helte-Giemmer.
 
Det var Bjovulv, gram i Hu
Laae til Kamp han rede,
Fra Moradset kom og nu
Listende den Lede;
Hyllet i en Taagesky,
Gud forhadt, til Helteby
Grændel gik paa Gløder.
 
Haabet Hans, det Morderskarn,
Var, som før saa ofte,
Folk at fange i sit Garn
Under Høielofte;
Derfor svøbt i Mulm han gik,
Til sig løfted, for Hans Blik
Borgen med Guldtinde.
 
Vild ei foer den Skalk i Vang,
Traadd er Tyvelygte,
Ei saa var det første Gang,
Hrodgar han besøgte;
Før og siden for sin Haand
Mage dog til Helteaand
Ei han fandt i Hallen.
 
Gloende fra Top til Taa,
Grændel gik med Sorgen,
Fuld af alskens ond Attraa
Dog han kom til Borgen;
Lukt var Dørren, Trolden fnøs,
Knytted Næven, hugged løs,
Dørren sprang i Splinter.
 
Ind paa Flisegulvet treen
Flux han under Bue,
Ud fra hver Hans Øiesteen
Stod en Svovellue,
Ved det Lys han saae i Hall
Bolde Kæmper, nok i Tal,
Sovende som Stene.
 
Svinelumsk den Fraadser green,
Spidsede sin Næse
Paa dem Alle, hver og een,
Tænkte ret at kræse
For sig op i Kongens Slot,
Slagte ind og leve flot,
Levne Liv i Ingen.
 
At af Nornen der var sat
Grændse for Hans Glæde,
At det var den sidste Nat,
Han fik Folk at æde;
At i Hallen, hvor han gik,
Fulgte ham et Falkeblik,
Det ei Grændel vidste.
 
Ingen Tid gav Trolden bort,
Nappede den Næste,
Gjorde med ham Pinen kort,
Gjorde brat sit Bedste:
Brød hans Been og drak Hans Blod,
Slugte Haand og slugte Fod,
Rakte efter mere.
 
Videre gik Trolden frem,
Sig paa Folk at mætte,
Gramsede med Fynd og Klem,
Traf og paa den Rette,
Mødte Haand, der selv tog fat,
Fik med Bjovulv nemt og brat
Derved Haand i Hanke.
 
Flux den Lede mærked dog:
Han ei Gothens Mage
Til med Klem at trække Krog
Traf i sine Dage;
Jordens Kreds og runde Bold
Kiendte han, men saadant Hold
Ei i nogen Kæmpe.
 
Grændel blev om Næsen bleg,
Bange som en Hare,
Ønskede sig, uden Steg,
Hjem i Djævleskare;
Thi beværtet han i Slot
Fandt sig nu ei nær saa godt
Som i gamle Dage.
 
Dog, det var ei Bjovulvs Agt
Fuglen saa at slippe,
Til sig trak han af al Magt.
Trolden maatte trippe,
Op sig reiste Gothen nu,
Kom de store Ord ihu,
Hvormed han sig lagde.
 
Gothen tog i Grændel fat
Alt med Bjørnekræfter,
Grændel, som en Aal saa glat,
Snoed sig derefter,
Haanden gleed, og Fienden slap,
Gothen dog ham fulgte rap,
Lod ham langt ei løbe.
 
Trolden, skiøndt med liden Lyst,
Vilde nu dog prøve,
Om han kunde ved en Dyst
Ei faae Lov at løbe,
Næverne, saa tænkte han,
Jeg saa godt som nogen Mand
Vel forstaaer at bruge.
 
Det dog lærte Grændel brat:
Gothen bedre dysted,
Thi til Vægs han saa blev sat,
At hans Kallun rysted;
Huult det gungrede i Hall,
Det for Kruus var Knald og Fald,
Alle Daner bæved.
 
Rasende blev Grændel nu,
Vrede var de Begge,
Brødes, saa det var en Gru,
Under Borgevægge.
Sært, at dog ei sank i Gruus
Hrodgars fagre Kongehuus
Ved den Kæmpe-Trætte!
 
Vist nok var den Borg fuldstærk
Bygget ei af Pinde,
Mage til det Mesterværk
Skulde seent man finde:
Inde var, som ude, her
Kunstelig paa Kryds og Kvær
Alt med Jern bebundet.
 
Dog ved Bulderet omkuld,
Efter Folketalen,
Mangen Bænk, besat med Guld,
Faldt i Drikkesalen,
Skiøndt der var i Skjoldung-Land
Ei saa klog en Tømmermand,
Han det muligt troede.
 
Trodse, havde alle sagt,
Trolde kan de Blokke,
Ei ved List og ei ved Magt
De sig lade rokke;
Kun for den som æder Eg,
Kun i Luens vilde Leg,
Styrte slige Bænke!
 
Vidt fra Hallen hørtes nu
Fremmed Lyd opstige,
Nørre-Daner giøs i Gru,
Alle, vil jeg sige,
I hvis Øren trængte ind,
Farende paa Hvirvelvind,
Brølet af Guds Fiende.
 
Det var Troldens Svanesang,
Som i Luften hvined
Med saa huul og fuul en Klang,
Ilde nu han grined:
Med sin Helsot, til sin Harm,
Fængslet af en Kæmpearm
Grændel stod i Stampe.
 
Det var Gothe-Kæmpen bold,
Fik dertil han Evne,
Aldrig i den lede Trold
Liv han vilde levne,
Thi den Morder, tænkte han,
Gavner aldrig nogen Mand,
Giør kun ny Ulykker.
 
Det var Bjovulvs gode Mænd,
Gothlands Kæmpeskare,
Deres Herre, deres Ben,
Vilde de forsvare,
Blotted Sværd i Farens Stund,
Hugged til af Hjertens Grund
Og af alle Kræfter.
 
Skrup nu fik paa hver en Leed
Grændel, men ei Skramme,
Staal og Jern paa ham ei beed,
Thi med Runer ramme
Bedste Sværd i Kæmpehaand
Han forvandlede til Vaand,
Døved Odd og Egge.
 
Det alligevel den Trold
Blev til liden Baade,
Pokker dog han gik i Vold,
Nornen vilde raade;
Trodset havde han sin Gud,
Nu han saae, hvad der kom ud
Af den Heltegierning.
 
Han, som Ondt med Fryd i Sind
Fremmed efter Evne,
Mærked nu: Hans eget Skind
Kunde ogsaa revne;
Saa at svarlig ham fortrød
Brydningen paa Liv og Død
Med Kong Higlaks Frænde.
 
Ja, den Trold nu Lemme-Last
Fik i Slagets Bulder:
Knokler knak, og Sener brast.
Armen sprang fra Skulder;
Bjovulv stod med Heltekaar,
Grændel løb med Banesaar,
Fægtende med Hæle.
 
Svøbt i Taage Trolden kom
Til sin Røverkule,
Kunde dog sin Krøblingdom
For sig selv ei skjule,
Vidste, at i Graven stod
Alt han med den ene Fod,
Talte var Hans Dage.
 
Gladelig hver Dannemand
Dandsed nu paa Tilje,
Frelst var Hrodgars Slot og Land,
Fremmet var Hans Vilje;
Dagværk stort det var forvist,
Øvet under Nattefrist
Til Øst-Daners Glæde.
 
Ja, den Gothe-Kæmpe bold,
Sig til Priis og Ære,
Havde skudt for Daner Skjold,
Maatte kiær dem være,
Havde raadt paa Vaanden Bod,
Nidingen traadt under Fod,
Standset Landeplagen!
 
Herom Syn for Sagn man fik,
Der nu under Bue
Helten seierrig indgik,
Lagde frem til Skue
Haand og Arm og Skulderblad,
Gribetøi, som fulgtes ad,
Da han Grændel styned.