Danske sagn som de har lydt i folkemunde (Forord)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind I, s. 7

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Forord


Da jeg i 1892—1901 udgav mit første store Sagnværk, var det min Bagtanke, at jeg senere skulde kunne faa Raad til at udgive en Fortsættelse, idet jeg den Gang var i fuldt Arbejde med at gjøre Indsamlinger af alle Haande Folkeminder, og til den Ende gjorde jeg stadig Rejser omkring i Landet. Men jeg kunde ikke vide, hvor længe jeg skulde have Kræfter til at fortsætte dermed. Det viste sig dog, at jeg i Tiden efter havde endnu en hel Del at gjøre, idet mine Kilder ikke saa nær var udtømte, og jeg blev da ved med Indsam­lingen endnu en Aarrække. Efter 1891 har jeg faaet optegnet endnu en god Slump Sagn efter Folkemunde, og dem er det da, jeg nu forelægger Offentligheden. Samtidig har jeg efterset nogle faa trykte Kilder, som er vanskelig tilgængelige for den store Almenhed, og dem har jeg da tilladt mig at henvise til. Redegjørelse for alle mine Kilder, baade mundtlige og skriftlige, vil senere følge, idet der, hvis jeg naar saa vidt, vil komme med sidste Bind en Liste over de i Værket fore­kommende Stednavne og over de Personers Navne, der har været mine Kilder.
   Jeg har gjennemgaaet en hel Del Præsteindberetninger, som ikke kom med i 1. Række, baade til Ole Worm, til Biskop Bloch og andre. Ligeledes har jeg efterset Resens Atlas og en hel Del Optegnelser i Oldnordisk Arkiv m. m.

Det første Sagnværk, som jeg selv udgav, kostede mange Penge, og uagtet Staten dertil bevilgede mig en Hjælp af 3000 Kroner, havde jeg et ret betydeligt Pengetab. Jeg kunde da ikke fortsætte, og denne nye Række, der nu i min høje Alder kan betragtes som afsluttet, kan jeg ikke tænke paa selv at bekoste. Fra anden Side er der da kommet Hjælp til Udgivelsen, og det vil da glæde mig, om denne kan føres frem uden Pengetab for Værkets Forlag. Undes der mig de nødvendige Kræfter, vil der udkomme 7 Bind, da det indsamlede Materiale er ret betydeligt, og det vil blive ordnet paa samme Maade og efter det samme Princip som den første Sagnrække.

Hr. Thorkild Gravlund har her foran skrevet en meget kjøn Ind­ledning til det Sagnværk, som jeg nu faar begyndt at udgive, men det ser ud til, at han glemmer at omtale den store Æventyrsamling, jeg i Tidens Løb har optegnet efter mundtlige Kilder. Han skriver nemlig, at jeg har staaende 8—10 Bind utrykte Værker. Æventyrene, der omfatter over 2700 Opskrifter, og hvoraf der kun er offentliggjort en lille Brøkdel, vilde, hvis de skulde trykkes, udgjøre over 20 stærke Bind.
   Dette store Stof kan selvfølgelig aldrig blive trykt i sin Helhed, men en større Del deraf burde dog føres frem, da vi her i Danmark nok har faaet udgivet en Del Bøger med Æventyr, der er fundne og oprundne paa dansk Grund, men den Æventyrskat, der er overleveret os fra Fædrene, er dog endnu ikke rigtig bleven behandlet, som den burde.
   Der er flere Æventyrtyper, som hidtil er ret ukjendte, og jeg har mange Gange ønsket at faa det af mig indsamlede Stof ordentlig undersøgt og behandlet. Dette Arbejde har jeg ikke kunnet magte, men jeg har dog tit ønsket at kunne naa saa vidt, at der fra min Haand kunde udkomme blot en eneste Æventyrbog med nogle gode Billeder. Dette Ønske, som jeg i 1897 satte frem i Forordet til min 4de Æventyrsamling (Jyske Folkeminder 13de Samling), har jeg aldrig naaet at faa ført ud i Virkeligheden og har nu maattet skrinlægge det som uopnaaeligt. Der har aldrig tilbudt sig Lejlighed dertil, og den Mand, der skulde kunne udføre Tegningerne, er endnu ikke funden, ligesom Penge­midlerne dertil heller ikke har været til at skaffe. Jeg skrev den Gang: »Lad mig altsaa her spørge, om ikke en Forlægger (eller en anden Mand) vil gjøre det ædelmodige Tilbud at ofre nogle Penge til at betale for en Række Tegninger, som kan ledsage en god jysk Æventyrbog. Mit Arbejde dermed skal jeg ikke have noget for«. Men indtil i Dag er et saadant Tilbud ikke kommet frem, og nu er det for sent. Des mere priseligt er det, at dette nye Sagnværk nu ser ud til at kunne blive trykt, og Forlæggeren deraf skal have Ros derfor.

28.7.1927 Evald Tang Kristensen.