Eddas naturhistoria - Foglar

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Johan Gustaf Hjalmar Kinberg

Eddas naturhistoria

6. Foglar


Foglar, Fugl
Korpar


Foglarna och deras fjäderdrägter blefvo föremål för åtskilliga sagor.
Fröja egde en fjäderhamn. Loke bad Fröja att få låna den.
Han sade:
Låna mig, Fröja!
fjäderhamn. . . (Jfr pag. 16).
Muntu mér, Freyja!
fjaðrhams Ijá. . . (þrym. 3).


Sedan Loke erhållit den, heter det:
Då flög Loke,
fjädrar hveno,
tills han kom utom
Åsars gårdar
och han kom inom
jättars hemvist.
Fló þá Loki,
fjaðrhamr dundi,
unz fyr utan kom
ása garða
ok fyr innan kom
jötna heima. (þrym. 5).


Likaså flög han tillbaka från jättarna till Åsarna. (þrym. 9).


Loke lånte den äfven, då han skulle uppsöka och återföra Idun, som röfvats af tursarne.


Med denna fjäderdrägt, förestälde man sig, fick Fröja, eller den åt hvilken hon lånt den, förmågan att flyga, en föreställning som icke synes hafva uppkommit genom kunskap om den drägt af fogelskinn, som af vissa nordiska kustboer begagnades.


Segerdrifva sjunger om Hjelmgunnar:
Hugfull konung lät
våra hamnar,
åtta systrars,
under ek bära;
jag var tolf vintrar,
om dig veta lyster,
när unge konungen
jag eder gaf.
Lét hami vára
hugfullr konungr
átta systra
under eik borit;
var ek vetra tólf,
ef þik vita lystir, er ek ungum gram
eiða seldak. (Sigrdr. 4. Helr. Brynh. 7).


Sagan förtäljer, att den vise smeden Völund kunde flyga, och det så väl, att
ingen nog stark
är att dig ned skjuta,
der du sväfvar
uppe vid skyn.
né svá öflugr,
at þik neðan skjóti,
þar er þú skollir
við ský uppi. (Völund. 38).


På ett annat ställe heter det:
Förr'n verlden förgås,
jorden dånar,
jättinnor flyga.
Áðr veröld steypisk,
grundir gjalla,
gifr 'ru fljúgandi. (Völusp. 49).


Fabeln om flygande kvinnor fortlefver ännu, men de rida numera på kvastar.


Att foglar kunde förstå, hvad som sades, och äfven sjunga vackra sånger, likasom att en och annan man förstod foglalåt, faller af sjelf. Då Atle stod vid en lund,
satt en fogel uppe i grenarna öfver honom och hade lyssnat till, att hans män kallade de skönaste kvinnor, som Hjörvard, konungen, egde. Fogeln sjöng och Atle lyddes, hvad han sade; han kvad:
fugl sat i limunum uppi yfir hánum ok hafði heyrt til, at hans menn kölluöu vænstar konur þær er Hjörvarðr konungrátti. Fuglinn kvaðaði, en Atli hlýddi, hvat hann sagði; hann kvað:


Såg du Segerlin,
Svåfnes dotter? . . .
Sáttu Sigrlinn,
Sváfnis dóttur? . . . (Helg. Hjörv. Inledn., 1).


Atle kallade också fogeln:
vishågad fogel!
fugl fróðhugaðr! (Helg. Hjörv. 2).


Fogeln sjöng vidare:
Falk
Hof må jag välja,
altaren många. . .
Hof mun ek kjósa,
hörga marga. . . (Helg. Hjörv. 4).Falk, Hök, Haukr, 'Neffölr', Falco.


Hvilken art, som vid de ställen, der texten nämner haukr, verkligen menas, torde vara omöjligt att med visshet afgöra. Dessa ställen kunna rubriceras på följande sätt.?Jagtfalk, Neffölr (egentl. 'bleknäbb'), Falco gyrfalco L.
Jagtfalk


Vid ver Idens slut:
Bleknäbb sliter liken.
Slítr nái neffölr. (Völusp. 54).


Det fornnordiska namnet, men ej lefnadssättet, som här finnes uttryckt, häntyder på jagtfalken och på Norden.


Odin sade, att bland falkar var Håbrok bäst, Hábrók (œztr) hauka. (Grimn. 44).


Jagtfalken har alltid ansetts för den bästa till falkjagt.?Dufhök, Haukr, Falco palumbarius L.
Dufhök


Såsom den allmännaste hithörande fogeln måste man tänka äfven på denna art. Af nedanstående synes, att arten icke kan bestämmas.


Odins hökar äro korpar. (Helg. Hund. II, 43. Se under Korp).


Med Sigurds och Brynhilds lik skulle brännas två hundar, två hökar, haukar. (Sig. Fáfn. Ill, 67).


Såsom särskildt göromål nämnes, att
hökar släppa.
hauki fleygja. (Guðr. II, 17).


Atle sade sig hafva drömt:
Jag tyckte ur min hand
hökar flyga
utan föda
till olyckshus:
deras hjertan jag tyckte mig
med honung tugga,
sorgsen i sinnet;
de svälde af blod.
Hugðak mér af hendi
hauka fljúga
bráðalausa
bölranna til:
hjörtu hugðak þeirra
við hunang tuggin,
sorgmóðs sefa,
sollin blóði. (Guðr. II, 41).Örn, örn, Ari.
Örn


Likasom det skulle vara fåfängt att söka närmare bestämma, hvilken eller hvilka arter, som skalderna i nyare tider afsett, då de bildlikt användt ordet örn, så är det äfven med Eddas 'poetiska örn', angående hvilken vi funnit följande, hvaraf vill synas, som om förfäderna kände:Kungsörn, Aquila chrysaětos L. och Hafsörn, Haliaětus albicilla L.
Hafsörn
Kungsörn


Vid verldens slut skriker örnen, ari hlakkar. (Völusp. 54).


Den nu varande verldens undergång beskrifves: Solen mister sitt sken, svartnar, landet sjunker i hafvet, stjernorna kastas från himlen, mot hvilken eld flammar (från jorden); derefter heter det:
Hon ser uppkomma
för andra gången
jord ur hafvet . . .
ofvan flyger
örn; han vid fjellen
fångar fiskar. (Völusp. 65).


Då Skirne förbannade Gerd, sade han:
Å örna tufva
sitte du evigt,
vänd ifrån verlden
vänte du döden.
Ara þúfu á
skaltu ár sitja,
horfa heimi ór,
snugga heljar til. (Skirn. 27).


Räsvälg sitter i örnhamn vid himmelens ända. Af hans vingslag säges vinden komma. (Vafpr. 37).


Odin omtalar bland kännetecken på Valhall:
Varg hänger
vester om dörrar,
örn hänger hufvud der ofvan.
Vargr hangir
fyr vestan dyrr,
ok drúpir örn yfir. (Grímn. 10).


Hávamál lärer:
Snokar och spejar
då till sjön kommer,
örn på åldrigt haf;
så den man
bland många kommer,
och af få har förord.
Snapir ok gnapir,
er til sævar kemr,
örn á aldinn mar;
svá er maðr,
er með mörgum kemr
ok á formælendr fá. (Háv. 62).


Hafsörnen vid hafskusten synes hafva föresväfvat skalden.


En stor fogel satt å huset och vaktade och hade somnat. Atle sköt med spjut foglen till döds . . . Frånmar jarl hade påtagit en hamn lik en örn och hade dem (Segerlin och Ålöf) skyddat för hären med trolldom.
Fugl mikill sat á húsinu ok gætti, ok var sofnaðr. Atli skaut spjóti fuglinn til bana . . . Fránmarr jarl hafði hamazk í arnar líki ok varit þær fyrir hernum með fjölkyngi. (Helg, Hjörv. Pros. 5-6).


Örnen skrek tidigt.
Örn gól árla. (Helg. Hjörv. 6).


Äfven i en annan sång heter det:
Först i tiden,
då örnarna skreko,
Ár var alda
þat er arar gullu, (Helg. Hund. I, 1).
föddes Helge, Borghilds son, i Brålund.


Om krigarn heter det:
han som ofta har
örnar mättat.
sá er opt hefir
örnu sadda. (Helg. Hund. I, 36).


Helge sade till Sinfjötle:
Vore eder, Sinfjötle!
vida bättre
krig att föra
och fröjda örnar . . .
Væri ykkr, Sinfjötli!
sœmra myklu
gunni at heyja
ok glaða örnu . . . (Helg. Hund. I, 47).


Helge säger sig hafva dödat björnar (krigare) i Bragalund
och örnars slägt
med spjut mättat.
ok ætt ara
oddum saddak. (Helg. Hund. II, 9).


Helge sade:
Det är, Sinfjötle!
mera höfviskt
svärden att pröfva
och glädja örnar . . .
Þér er, Sinfjötli!
sœmra myklu
gunni at heyja
ok glaða örnu. (Helg. Hund. II, 22).


Örn: poetiskt uttryck i stället för korp.


Örnarna sätta sig sent om aftonen i askens grenar:
Jag vet, hopp förgår
om höfdings hitkomst,
när å askgrenar
örnar sitta.
Kveð ek grams þinnig
grænask vánir,
er á asklimum
ernir sitja. (Helg. Hund. II, 50).


Det synes, som om detta är ett poetiskt uttryck, och att foglarna varit andra än örnar, såsom vråkar, kråkor eller råkor.


Att rista örn å den slagne fienden var inseglet på segren, hvilket dock icke hindrade segraren att erkänna fiendens storhet.


Nu är blodig örn
af ett skarpt svärd
å Sigmunds bane
på ryggen ristad;
få så tappra
som han, kungsarfving,
färgat jorden
och fröjdat korpar.
Nu er blóðugr örn
bitrum hjörvi
bana Sigmundar
á baki ristinn;
fár var fremri,
sá er fold ryði,
hilmis arfi,
ok hugin gladdi. (Sig. Fáfn. II, 26)


Runor skulle ristas: på ulfvens klor,
på örnens näbb,
på blodigt vingpar.
ok á arnar nefi,
á blóðgum vængjum. (Sigrdr. 21).


Öfver Sigurds kvarlefvor hörde Gudrun
örnar skrika,
öfver ätel glada.
örnu gjalla,
æzli fegna. (Guðr. II, 10).

Äfven detta uttryck är poetiskt, och örn är väl här det samma som korp.


Kostbära, Högnes hustru, sade sig bland annat hafva drömt:
Örn såg jag hit in flyga
långsåt hela huset,
det må oss drygt varda;
han oss alla blodstänkte,
jag tror af hans hot,
att han var Atles hamn.
Örn hugðak hér inn fljúga
at endlöngu húsi,
þat mun oss drjúgt deilask,
dreifði hann oss öll blóði;
hugðak af heitun,
at væri hamr Atla. (Atl. grœnl. 19).


Högne svarade:
Vi slagta ju ofta,
vi då blod se,
ofta betyder oxar
att om örn drömma.
Slátrum sýsliga,
sjám þá róðru,
opt er þat fyr öxnum,
er örnu dreymir. (Atl. grœnl. 20).


Hamde kvad:
Väl stridt vi hafva,
vi stå vid lik Gotars
öfver svärdströtte,
som örnar å kvisten.
Vel höfum vit vegit,
stöndum á val Gotna
ofan eggmóðum,
sem ernir á kvisti. (Hamd. 31).


Örn poetiskt i stället för korp och kråka.


På flera ställen har jag icke funnit örn nämndt hos Edda. Vanligtvis begagnas ordet poetiskt, omfattande äfven andra foglar, som söka döda kroppar. I de fall, der örn omtalas i samband med hafvet, kan dermed förstås hafsörn; kungsörnen var säkert förr talrikare än nu, men ger icke någon ledning för bedömandet i geografiskt hänseende.Uggla, Ugla, Strix
Uggla


Runor skulle ristas på allehanda föremål:
ok å näbbet ugglans
ok á nefi uglu. (Sigrdr. 22).


På något annat ställe i Edda har jag icke funnit ugglan nämnd. Att härmed förstås uggla i allmänhet, torde vara tydligt. Ugglans mystiska betydelse kvarlefver ännu, hvaraf bruket att uppspika sådana öfver stalldörrar visar spår; den, som vanligen anträffas, är Strix aluco L. Möjligtvis skulle runor ristas på ugglans näbb, innan hon uppspikades öfver stalldörren. Det hela påminner om prydnaderna öfver Odins dörr.Gök, Gaukr, Cuculus canorus L.
Gök


På kvarnen Grotte gaf Frode trälinnorna icke längre hvila eller sömn,
än göken teg eller gol.
en gaukrinn þagði, eða hljóð mátti kveða. (Grott. Inledn).


Endast på detta ställe omtalas göken, och icke i sjelfva sången, der det i stället heter, att kvinnorna icke fingo sofva längre än tuppen. (Jemf. p. 109. Grott. 7).


Såsom det synes, utan samband med detta ställe, har göken ännu någon mystisk betydelse, i det att man iakttager både från hvilket väderstreck han höres och huru många slag han gör omedelbart efter hvarandra. Det förra lärer antyda, från hvilket håll friaren kommer, det senare huru många år återstå till bröllopet.Korp, Hrafn, Corvus corax L.
Korp


Hugin (tanken) och Munin (minnet), Odins korpar, sitta på Odins skuldror och säga honom, hvad de under sina utflygter fått veta. Derom heter det:
Hugin och Munin
flyga hvarje dag
jemt öfver jorden;
jag fruktar för Hugin,
att han uteblifver,
och än mer för Munin.
Huginn ok Muninn
fljúga hverjan dag
jörmungrund yfir;
óumk ek of Hugin,
at hann aptr ne komit,
sjámk meirr um Munin. (Grimn. 20).
Korp kvad till korp
— å hög kvist sutto
utan att äta —:
"Vet allt något:
Hrafn kvað at hrafni
— sat á hám meiði
andvanr átu —:
"Ek veit nökkut: (Helg. Hund. I, 5).
Står i brynja
sonen Sigmunds,
ett dygn gammal,
nu är dag kommen;
blicken är skarp
som en krigsmans,
han är vargens vän;
vi skola glädjas."
Stendr í brynju
burr Sigmundar
dœgrs eins gamall,
nú er dagr kominn;
hvessir augu
sem hildingar,
sá er varga vinr,
vit skulum teitir." (Helg. Hund. I, 6).


Krigaren är vargarnes vän, emedan han skaffar dem byte; korparna glädjas också öfver att få dela det.


Att kasta fiendens kropp för korparna omtalas önskningsvis:
Förr ville jag
vid Frekasten
korpar föda
med dina lemmar.
Fyrr vildak
at Frekasteini
hrafna seðja
á hræum þínum. (Helg. Hund. I, 46).


Under eller efter striden heter det:
ulfven åt
af korpens föda.
át hálu skær
af hugins barri. (Helg. Hund. I, 58).


Med stridens foglar menades isynnerhet korpar:
Hvar har du, höfding!
striden väckt nu,
eller mättat unggäss
Gunns systrars?
Hvar hefir þú, hilmir!
hildi vakta
eða gögl alin
Gunnar systra? (Helg. Hund. II, 8).


Gögl (plur. af gagl) Gunnar systra: Gunns systrars (valkyrjornas) gåsungar: poetiskt i stället för korpar.


Odins korpar gladdes, då de sågo slagfälten. Sedan Sigrun gått in i högen till Helge, kvad hon:
Nu är jag så lycklig
öfver vårt möte,
som när glupska
hökar Odins
vädra stridens
varma offer
eller, daggdränkta,
se dagen gry.
Nú em ek svá fegin
fundi okkrum,
sem átfrekir
Óðins haukar,
er val vitu,
varmar bráðir,
éða dögglitir
dagsbrún sjá. (Helg. Hund. II, 43).


Óðins haukar: korpar och möjligen andra foglar.


På ett annat ställe:
Nikar hette jag,
då jag korper gladde.
Hnikar hétu mik,
þá er hugin gladdak. (Sig. Fáfn. II, 18).


Det var ett godt tecken, om en korp flög öfver hjeltens hufvud:
Troget sällskap
synes mig mörka korpen
för den raske kämpen.
Dyggva fylgju
hygg ek ins dökkva vera
at hrottameiði hrafns. (Sig. Fáfn. II, 20).


Man korpen skulle glädja, hugin gleddi, om någon blef dödad. (Fáfn. 35).


Då Sigurd hade uppskurit Segerdrifvas brynja, sade han, att hans svärd hade verkat för korpars mättande, sleit hrafn hrælundir. (Sigrdr. 1).


Härmed torde förstås, att Sigurd med svärdet dödat Fåfne och Regin.


Vid Sigurds död talade korpen:
Korp från trädet
högt kraxade:
Atle svärd på
er skall bloda,
stridsmän falla
för brutna eder.
Hrafn af meiði
hátt kallaði:
Ykkr mun Atli
eggjar rjöða,
munu vígská
of viða eiðar. (Brot af Sig. 5).


Under natten tänkte Gunnar på
hvad de i skogen
båda sade,
korp jemt och örn,
just vid hemfärden.
hvat þeir í baðmi
báðir sögðu
hrafn ey ok örn,
er þeir heim riðu. (Brot af Sig. 13).


Örn, som icke nämndes förut, är tillsatt för stafrimmets skull.


Sedan Sigurd blifvit död, kvad Gudrun till Högne: . . .
Ditt hjerta skulle
korpar slita
öfver vida land,
fjerran från vänner!
þitt skyli hjarta
hrafnar slita
við lönd yfir,
en þú vitir manna! (Guðr. II, 8).


Derpå svarade Högne:
För mer du, Gudrun!
finge att gråta,
om hjerta mitt
korpar slete.
þess áttu, Guðrún!
grœti at fleiri,
at hjarta mitt
hrafnar sliti. (Guðr. II, 9).


Men Gudrun gick ut dem att hopsamla Sigurds kvarlefvor, dem
vargar lemnat.
Der jag hörde
korpar skrika,
örnar skrika,
för as glada.
varga leifar.
þar heyrðak
hrafna gjalla,
örnu gjalla
æzli fegna. (Guðr. II, 10).


Sedan sade hon, att hon icke kunde gifta om sig:
sen af Sigurd,
mig till sorg, drucko
vargen och korpen
hjertblod samman.
siz Sigurðar
sárla drukku
hrægifr ok huginn
hjartblóð saman. (Guðr. II, 29).


Huginn: poetiskt för korp i allmänhet.


Uti Fjölsvinnsmál säger Menglad:
Skarpa korpar
skola dina ögon slita
i höga galgen.
Horskir hrafnar
skulu þér á hám gálga
slíta sjónir ór. (Fjölsv. 45).Kråka, Kráka, Corvus cornix L.
Kråka


Tro ej . . .
kraxande kråka.
galandi kráku. (Háv. 85).


Om Kons, Jarls sons, fogeljagt heter det:
Red unge Kon
i kärr och skog,
kastade spjut,
kom åt foglar.
Då kvad en kråka,
satt på kvist ensam:
"Hvi skall du, unge Kon!
träffa foglar?
Reið Konr ungr
kjörr ok skóga,
kólfi fleygði,
kyrði fugla.
Þá kvað þat kráka,
sat á kvisti ein:
"Hvat skaltu, Konr ungr!
kyrra fugla? (Rig. 48).
Heldre måtte du
hästar rida,
svärdet svänga
och här fälla.
Heldr mættið ér
hestum riða,
hjörum bregða
ok her fella. (Rig. 49).
Dan och Danp ha
dyra salar,
bättre odal,
än I hafven;
de kunna väl
på köl rida,
svärden svänga,
såren rista.
Á Danr ok Danpr
dýrar hallir,
œðra óðal,
en ér hafið;
þeir kunnu vel
kjól at riða,
egg at kenna,
undir rjúfa." (Rig. 60).Nötväcka, Igða, Sitta europea L.
Nötväcka


Sedan Sigurd stuckit fingret, hvarmed han smakat på Fåfnes hjerta, i munnen, förstod han foglalåt, fugls rödd.


Han hörde, att nötväckor kvittrade bland riset. En nötväcka kvad:


Han heyrði, at igður klökuðu á hrísinu. Igða kvað: (Fáfn. Pros. 31—32).
Sigurd sitter
stänkt af blodet,
Fåfnes hjerta
vid elden steker;
klok syntes mig
ringförstörarn,
om han det ljusa
hjertat åte.
þar sitr Sigurðr
sveita stokkin,
Fáfnis hjarta
við funa steikir;
spakr þœtti mér
spillir bauga,
ef hann fjörsega
fránan æti. (Fáfn. 32).


Den andra nötväckan rådde Sigurd att döda Regin och förekomma dennes onda uppsåt samt behålla Fåfnes guld.


Af intresse är att jemföra nötväckornas råd med TEGNÉRS hvita och svarta foglar i den sköna sången Frithiofs frestelse: följden blef alldeles motsatt.Tupp, Hani, Gallus domesticus L.
Tupp


Satt der å högen
och slog harpa
gygjors väktare,
glade Eggde;
gol öfver honom
i galgträdet
fagerröd hane,
han som heter Fjalar.
Sat þar á haugi
ok sló hörpu
gygjar hirðir
glaðr Eggþér;
gól um hánum
í gálgviði
fagrrauðr hani,
sá er Fjalarr heitir. (Völusp. 45).
Gol för Åsar
Gyllenkam,
hjelteväckarn,
Härfadrens;
en annan gal
under jorden,
sotröd hane
uti Hels salar.
Gól um ásum
Gullinkambi,
sá vekr hölda
at Herjaföðrs;
en annarr gelr
fyr jörð neðan
sótrauðr hani
at sölum Heljar. (Völusp. 46).


I visorna från medeltiden återfinnas dessa tre hanar, den ene hvit, den andre svart, den tredje röd. (GÖDECKE, p. 286).


Salgofne, Salgofnir, tuppen, väckte i Valhall hjeltarna. (Helg. Hund. II, 49).


Se under Häst, p. 89.


Frode dref pä trälinnorna att mala på kvarnen Grotte.


Sofven längre
ej, än salstupp gal,
eller längre än jag
en visa sjunger.
Sofiða þit
en of sal gaukar,
eða lengr en svá
ljóð eitt kveðak! (Grott. 7).


Visa: den gamla benämningen pä vers.


I sagan om Fjölsvinn, härledande sig från Danmark eller Sverige, omnämnes fjädern i Vidofnes vinge, í Viðofnis völum. (Fjölsv. 30).


Med afseende på den med Fjölsvinnsagan sammanhängande Grogaldern får jag påpeka, hurusom åtminstone ett ställe häntyder på Norden.


Blir du utsatt för
frost å ett högt fjäll:
dödlig kyla
må ej ditt kött hinna!
Ef þik sœkja kemr
frost á fjalli há:
hræva kuldi
megit þínu holdi fara! (Gróg. 12).


Hræva kuldi är tydligen: förfrysning. Denna del af kvädet synes derför härleda sig från den högre Norden.Trana, Trana, Grus cinerea (BECHST).
Trana


Tranan är endast nämnd på ett ställe och der, såsom det synes, i stället för korpen.


Fram lågo vägar,
de funno olycksstig
och systerson,
i trädet sårad,
vindkalla vargträd
vester om gård,
jemt ljöd tranans skri,
ej trefligt bida.
Fram lágu brautir,
fundu vástigu
ok systurson
sáran á meiði,
vargtré vindköld
vestan bœjar,
trýtti æ trönu hvöt,
títt varat biða. (Hamd. 19).


Vargtré: galge. Hvöt: uppmuntran, ironiskt om tranans eller korpens läte.Häger, Hegri, Ardea cinerea L.
Häger


Glömskans häger heter
den, som öfver ölrus hägrar,
han stjäl mannens minne;
den fogelns fjädrar
mig fjättrat äfven
uti Gunnlöds gård.
Óminnis hegri heitir
sá er yfir öldrum þrumir,
hann stelr geði guma:
þess fugls fjöðrum
ek fjötraðr vark
i garði Gunnlaðar. (Háv. 13).Svan, Svanr, Álpt, Cygnus musicus & C. olor L.
Svan


Om konung Lödves döttrar heter det, att de spunno lin och hade svanhamnar, álptahamir. (Völund. Inledn).


Svanhvit var den andra,
bar svanfjädrar.
Önnur var Svanhvit,
svanfjaðrar dró. (Völund. 2).


Om Tora Håkonsdotter kvad Gudrun:
Hon mig till gamman
med guld sydde
salar i södern
och svanor danska;
vi sydde å bonad,
huru de stridde,
Sigar och Siggeir,
söder å Fyen.
Hon mér at gamni
gullbókaði
sali suðrœna
ok svani danska;
byrðu vit á borða,
þat er þeir börðusk
Sigarr ok Siggeirr
suðr á Fjóni. (Guðr. II, 13).


Danska svanor synas hafva varit Cygnus olor, hvilken troligtvis redan vid denna tid der hölls tam. Namnet häntyder äfven derpå, att man skilde den från Cygnus musicus.


Svanesång omnämnes icke i Edda.Gås, Gás, Gagl, Anser domesticus (GESN.)
Gås


Gudrun egde gäss, hvilka deltogo i hennes sorg öfver Sigurds död


Då grät Gudrun,
Gjukes dotter,
de återhållna
tårar runno,
och gällt kacklade
gäss på gården,
stora foglar,
som mön egde.
þá grét Guðrún,
Gjúka dóttir,
svá at tár flugu
tresk í gögnum,
ok gullu við
gæss í túni,
mærir fuglar,
er mær átti. (Guðr. I, 16).


AFZELIUS öfversätter gæss med svanor.


I en annan sång heter det om Gudrun och om samma händelse:
Kvinnan sans miste,
men kungen lifvet,
och så hårdt slog hon
sina händer,
att klungo högt
kalkar i vrån,
och gällt kacklade
gäss på gården.
Kona varp öndu,
en konungr fjörvi,
svá sló hon sváran
sinni hendi,
at kváðu við
kalkar i rá,
ok gullu við
gæss í túni. (Sig. Fáfn. Ill, 29).


Gudrun kallas in gaglbjarta, den gäslingsljusa, troligtvis för hennes ljusgula hår. (Atl. 42).


Gåsungar, gäslingar, gögl, äfven, märkligt nog, en poetisk benämning på stridens foglar, korpar. (Helg. Hund. II, 8. Jemf. under Korp).