Fjölsvinns sång (AAA)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda (Afzelius) Titelside.jpg
Sæmund den vises
EddaFjölsvinns sång
(Fjöl-Svinns Mál)

öfversat af
Arvid August Afzelius1. Utom borgen fram
såg han någon komma
öfver Jätta-landet:
“å de våta vägar
“gack du tillbaka hädan
“tiggare! ej här du hemvist eget.

2. “Hvad är för troll,
“som å förgård ståndar
“och kring lågan vankar?
“Hvem söker du?
“hvem letar du?
“främling! här hvad vill du veta?

(Den främmande):
3. Hvad är för ett Troll,
som för gården ståndar
och vandrarn gästfrihet ej bjuder?
utan ryckte
menska! har du lefvat;
nu hem begif dig hädan!

(Väktaren):
4. Fjölsvinn jag heter;
Vist jag eger sinnet;
på min mat är jag ej gifrund:
inom borgen kommer
i ditt lif du aldrig;
nu, din ulf! ur vägen med dig!

(Den främmande):
5. Ifrån ögon-fägnad
få tillbaka längta,
då de något ljufligt skådat:
borgen tycks mig glindra
utaf gyldne salar:
här rätt väl jag skulle trifvas.

(Fjölsvinn):
6. Säg mig utaf hvilken
du är födder vorden:
hvilkens son du månde vara?

(Den främmande):
7. Vindkall heter jag
Vårkall var min fader,
Fjölkall var dess fader.

8. Säg nu mig du, Fjölsvinn!
hvad jag spörja månde
och jag veta vill:
hvem här råder,
hvem som magten eger,
gods och rika salar?

(Fjölsvinn):
9. Menglöd är dess namn,
hennes Moder henne födde
utaf Svafver Thorins son:
hon här råder,
hon här magten eger,
gods och rika salar.

(Vindkall):
10. Säg nu mig du Fjölsvinn!
hvad jag spörja månde,
och jag veta vill:
hvad den grind månd heta,
att hos Gudar icke
större olycksting man skådat?

(Fjölsvinn):
11. Thrymgjöll (åskljud) heter hon,
och henne gjorde trenne
Solblindes söner:
fjättrar hårda fästas
vid hvar främling,
som från öppningen den häfver.

(Vindkall):
12. Säg nu mig du Fjölsvinn!
hvad den vall månd heta,
att hos Gudarne man icke
större under skådat?

(Fjölsvinn):
13. Gastropner heter han,
men honom har jag gjort
af Leir-brimers lemmar;
så jag honom grundat,
att han evigt månde,
medan tiden varar, stånda.’

(Vindkall):
14. Säg nu mig du Fjölsvinn!
hvad de hundar heta,
som till vackt för landet
starke Jättar gjorde?

(Fjölsvinn):
15. Den ena heter Gifer,
men den andra Gere,
om du det vill veta;
elfva boningar
skola desse vackta
till dess Magterna förstöras.

(Vindkall):
16. Säg nu mig du Fjölsvinn &c.
om af män det gifves någon,
som inkomma månde
då de anfallsdjerfve sofva?

(Fjölsvinn):
17. Alltid sömn tillskiftes
blef dem utaf ödet ålagd,
se’n dem vården uppdrogs;
en om natten sofver,
men om dagarna den andre,
in då slipper ingen.

(Vindkall):
18, Säg nu mig du Fjölsvinn &c.
om man någon föda
kunde få, att medan,
de den åto, in man sluppe?

(Fjölsvinn):
19. Villbråd tvenne ligga
i Vidofners (skogen?) leder
om du det vill veta;
det blott är den mat,
man dem gifva kunde
att de in gå, den att äta.

(Vindkall):
20. Säg nu mig &c.
hvad det träd månd heta,
som kring alla land
breder sig, ock så dess grenar?

(Fjölsvinn):
21. Mimesträd det heter
få bland menskor veta
af hvad rötter det är vuxet
der utaf det faller,
som ej många veta,
elden eller järnet det ej skadar.

(Vindkall):
22. Säg nu mig &c.
hvad at trädet varder,
af det sköna träd,
då ej eld och järn det skada?

(Fjölsvinn):
23. Af dess frukter
skall å eld man lägga
för de sjuka qvinnor:
deraf ut skall skynda,
det som inne var,
sådan kraft det bar hos menskor.

(Vindkall):
24. Säg nu mig &c.
hvad den hane heter,
i det höga trädet sitter:
helt af gull han glimmar?

(Fjölsvinn):
25. Vidofner han heter,
men han står i klara luften
uppå Mimaträdets qvistar;
Surtur honom tvingar
med en sorg,
i långa tider.

(Vindkall):
26. Säg nu mig &c.
finns ett vapen ej för hvilket
Vidofner i afgrund
falla månde?

(Fjölsvinn):
27. Hävatein det heter
hvilket Lopter gjorde bart,
nedan dödens portar;
i järnband ligger han
hos Sin-mara,
och hålla honom starka låsar nio.

(Vindkall):
28. Säg du mig &c.
om den återkommer,
som efter gångar,
att den telning taga?

(Fjölsvinn):
29. Åter skall den komma,
som efter gångar
att den telning taga;
om han förer det,
som få ega,
den lysande jordens tärna.

(Vindkall):
30. Säg nu mig &c.
om en skatt det gifves,
som man hafva kunde,
hvaraf grymma Jätteqvinnan gladdes?

(Fjölsvinn):
31. Ljusan lia, (böjdfjäder)
som i Vidofners
fjädrar sitter, bär,
att Sin-möra gifva,
så skall hon villig blifva
att vapen ge till striden.

(Vindkall):
32. Säg nu mig &c.
hvad den sal månd heta;
som utaf det underbara
trollljus är omflammad?

(Fjölsvinn):
33. Hyrr (eld) han heter
länge månde
han å spjutsudd sväfva;
om den rika salen,
skall ett ryckte blott
uti verlden höras.

(Vindkall):
34. Säg nu mig &c.
hvem den förgård gjorde,
som jag ute såg,
ibland Guda magter?

(Fjölsvinn):
35. Une och Ire,
Barre och Ore,
Varr och Vegdrasil,
Dorre och Ure,
Delling och Atvard
och listige Alfen Loke.

(Vindkall):
36. Säg nu mig &c.
hvad det berg månd heta,
hvarå lysande
jag en brud såg stånda?

(Fjölsvinn):
37. Hyfina-berg det heter;
länge det för svek
och smärta var en fägnad:
hvar helbregda blifver,
har han än årskranhet,
dit blott Tärnan stiger.

(Vindkall):
38 Säg nu mig &c.
hvad de Tärnor heta,
som vid Menglöds knän
så samdrägtigt sjunga?

(Fjölsvinn):
39. Hlif (försvar) heter en
annan Hlif-thursa,
tredje Thjodvarta, (folkvård)
Björt (skön) och Blid,
Blidur, Frid,
Eir och Örboda (gifmildhet).

(Vindkall):
40. Säg nu mig &c.
om de någon hjelpa,
som dem blota
då de hjelp behöfva?

(Fjölsvinn):
41. Hvarje sommar,
som man för dem blotar,
på de helga ställen;
så stor olycka
ej å menskor kommer,
att de ej ur nöden hjelpa.

(Vindkall):
42. Säg nu mig &c.
gifs det någon utaf män,
som kan få i Menglöds
hulda armar sofva?

(Fjölsvinn):
43. Ingen gifs af män,
som kan få i Menglöds,
hulda armar sofva;
utom Svipdag ensam,
honom vardt den herrliga
Brud till Maka lofvad.

(Vindkall):
44. Uppslå dörren
och gör porten vid;
här du Svipdag månde skåda:
dock att spörja ila,
om mig gamman
Menglöd månde unna!

45. “Hör du Menglöd!
här en man är kommen,
gack den gäst att skåda:
hundarne åt honom fägnas,
huset är upplåtit:
Visst det Svipdag månde vara”.

(Menglöd):
46. Snälle korpar månde
ifrån dig i högan galge
dina ögon slita,
om du ljuger att af långa
färden hit är kommen
ynglingen i mina salar.

(Till Svipdag):
47. “Hvadan for du?
hvadan har du kommit?
Huru nämnde dig de dina?
Till ätt och namn
järtecken skall jag veta,
om jag dig till brud är lofvad.

(Vindkall):
48. Svipdag heter jag,
Solbjart het min fader,
vinden dref mig bort å kalla vägar;
Urdas dommar
ingen kan motsäga,
fast de tunga läggas.

(Menglöd):
49. Nu, var du välkommen!
jag min vilja ernått;
kyss månd helsning följa:
väl oväntad syn
hvar och en månd gläda,
som hvarandra älska.

50. Länge satt jag
bidande å Ljufvu-berg
dag från dag din ankomst:
nu det vardt,
som jag hoppats hafver,
du är återkommen,
yngling! uti mina salar.

(Svipdag):
51. Längtan stor jag hade
till ditt glada möte,
och du till min kärlek:
Nu det säkert är,
att vi månd' tillbringa
evighet och tid tillsammn.


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.