Håkons Mål

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Skaldekväden


Från

Johann Peringskiölds

Heims Kringla

Eller

Snorre Sturlusons

Nordländske Konunga Sagor


Literis Wankiwianis

Stockholmiæ 1697


Eywinder Skalldaspiller: Håkons Mål


J. C. Dollman: The Ride of the Valkyrs (1909)
1.
Gandel och Skagel
Sände Giötarnas Tyr
At kesa Konungar
Af Yngva Ätt en
Skulle med Oden fara
I Walhall at wara.


2.
The funno Biörns Broder
Draga Brynian på sig
Then kåstsama Konung
Under krigs-Fanan strida:
Folket dräptes
Men Swärderna ristes;
Käckt War ta kriget begynt.


3.
Ropt’ åt Haleyar
Så och Holm rygar;
Jarlarnes Bane
For till krigen:
Norska fast fölgde
Försten Hög-borna;
Danskas Dräpare
Duglig Hiälm hade.


4.
Brynian bortkastade
Böllian nedlade
Folkets Anförare
För än the krigades:
Luftig lek förde
Landet hårt wärde
Gladlyndt Folks Förste
Förgylt Hiälm hade.


5.
Swerdet i Kongens
Händer skar sönder
Hiälm och Härtygen
Som i Watn huggdes
Bråddar brakade
Skioldarna bruste;
Wärior käckt klingade
I Kiämpars Hufwuden.


6.
Wärian sprack sönder
Spiuten bråtnades
Så hårda Hiäszar
Hade Nor baggarna:
Romor war på ön:
Kongar refwo neder
The bygde Skiold-bårgar
I Människio Blode.


7.
Bensåren brunno
I blodige wågar:
Långebarder lutade
Öfwer Like slagne:
Genliud Grafwerna
Gåfwe på Platzen;
Rikt röda Blodet
Rann til Haf-stranden.


8.
Blefwe tå Skiölderna
Af Bloden färgade;
The stridde starkliga
Om stora rikdommar:
Swärden sårlade
I Odens wäder
Många Män drunknade
I Människio Blode.


9.
Sutto tå Konungarna
Med Swärden utdragna
Med skurna Skiölder
Och pil-skutna Brynior;
Ingen krigs-här
Kom thet i hugen
Som skulle the til Walhall skynda.


10.
Sade tå Gandel
Med Swärdskaft i Handen:
Nu wäxer Gudernas Wälgang;
Ty Håkon the hafwa
Med Härfolk så mycket
Til Gästebud budit.


11.
Kongen grant hörde
Hwad Walkyriorna
The Möar sade
Uppå Hästbacken;
Uti diupe tankar
Med Hiälmar the stode
Och hade Swärden för sig.


12.
Hwi skifter tu så (qwad Håkon)
Ett hårt Slag osz mellan
Tu grymma Geir-Skagel?
Dock warder osz gagn af Gudom:
Wi thet wålde (qwad Skagel)
At tu fick seger;
Men tina Fiender flydde.


13.
Nu skolom wi rida
Qwad den rika Skagel
Til Gudars gröna Hemman
Och säja för Oden
En Öfwer-Kung kommer
At se honom siälfwan.


14.
Härmod och Brage
Qwad Här-Kiämpars Tyr
Undfägnar then Försten;
Ty at then Konung
Som Kiämpe tycks wara
Hastar nu hit åt.


15.
Konungen som war
Från Kriget kommen
Och helt af Blodet stänckter:
Sade nog elak
Tycks osz Odin wara
Nu se wi hur’ han för ordnar.


16.
Alla Hiältars Frid
Skal du få behålla;
Drick nu Asers Öhl
Tu Jarlers Förstörare
Här inne får du se
Åtta Bröder sad’ Brage.


17.
Wåra Härtyg
Qwad then gode Kongen
Wiliom wi sielfwa hafwa:
Hiälm och Brynia
Skal osz förwara;
Gott är at tage til Wärjan.


18.
Tå kunde thet ses
Huru Konungen hade
helig frid hållit
Når hela Rådet
Och Regeringen bad
Håkon wälkommen.


19.
Then Kong blifwer born
I önskelig Tima
Som sig sådant namn förwärfwar;
Hans warande tid
Warder alt stadigt
Med högt Ros behedrat.


20.
Obunden lärer
Om Länderna wanka
Then fasliga Fenris Ulf
Förr än iamn god
Inom ödetz Tröskel
Kongs man kommer.


21.
Fäet måste död
Och Fränderna lika
Land och alt blir öde
Och många bli Trälar
Sedan Håkon drog
Til Hedniska Gudar.