Kristian Erslev biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Kristian Erslev
Biografisk oversigt

Kristian Erslev
(1852-1930)Erslev, Kristian Sofus August, f. 1852, Historiker. Kr. E. er født i Kjøbenhavn 28. Dec. 1852 og Søn af Forlagsboghandler Jacob E. (en Broder til ovfr. nævnte Edv. og Emil E.) og Jacobine Marie Barner, f. Castenskjold. Allerede i Skoletiden var hans Interesse for Historien vakt, særlig gjennem en Møntsamling, og han havde, da han 1870 dimitteredes til Universitetet, allerede saa betydelig numismatisk Kundskab, at det blev ham betroet at udarbejde en Fortegnelse over den af C. J. Thomsen til Staten skjænkede Samling af Middelaldersmønter (den udkom paa Fransk 1873-76). I det hele var E. tidlig udviklet og tidlig produktiv, og efter de første mønthistoriske Afhandlinger fulgte snart Undersøgelser over almindelige Spørgsmaal af Historien. 1876 tog han Magisterkonferens i Historie og rejste i Efteraaret 1878 til Udlandet; han fulgte den historiske Undervisning ved Universitetet i Berlin, tilbragte et halvt Aar i Italien og vendte over Paris hjem i Avg. 1879. 8. Nov. s. A. forsvarede han for den filosofiske Doktorgrad Afhandlingen «Konge og Lensmand i det 16. Aarhundrede, Studier over Statsomvæltningen i 1536 og dens Følger for Kongemagt og Adelsvælde». Dette Arbejde, som er grundlæggende for Opfattelsen af Kongemagtens Stilling i Reformationsaarhundredet, var bygget paa et med stor Omhu tilvejebragt Materiale, som han samtidig offentliggjorde: «Danmarks Len og Lensmænd 1513-1596» (senere fortsat med «Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660», 1885). I «Dronning Margrethe og Kalmarunionens Grundlæggelse» (1882) hævdede E. en ny Opfattelse af Dronningens politiske Tanker og den stiftede Unions Karakter. Ved fint sigtende Kritik og strængt gjennemførte Hovedtanker bragtes ved disse Arbejder Kundskaben om de behandlede Tidsrum betydelige Trin frem. I flere Afhandlinger har E. fortsat sin indtrængende Kritik af Middelalderens Historie («Danmarks Folkemængde i Valdemar Sejers Tid», «Erik Plovpennings Strid med Abel»). 1. Marts 1883 blev E. udnævnt til Professor i Historie ved Universitetet.
   Medens af danske Historikere Paludan-Muller stærkest har paavirket E. (i Afhandlingen «Unionsbrevet fra Kalmarmødet 1397», 1889, brød han sejerrig en Lanse for hans Ære), har han i øvrigt især fulgt den nyere tyske Kildeforsknings Veje. Under Følelsen af, hvad denne har udrettet for Udgivelsen af Kilder og Kundskaben om deres Værd og Afstamning, har han ønsket et lignende Arbejde gjort i Danmark og ihærdig arbejdet derfor. I mange Aar var E. Medarbejder af «Regesta diplomatica historiæ Danicæ», 1877 var han Medstifter af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, for hvilket han udgav «Frederik I’s danske Registranter» (1879), «Danske Kancelliregistranter 1535-50) (1881-82), begge i Forening med W. Mollerup, og end videre «Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Christian IV’s Tid» (3 Bind, 1883-90). Ved Øvelser over Skriftlæsning paa Universitetet og kildekritiske Øvelser har han tillige virket for Uddannelsen af yngre Kræfter til denne Art Gjerning. – E. blev 1886 Medlem af Danske Selskab, 1888 af Videnskabernes Selskab. 2. Juni 1880 ægtede han sin Kusine Lovise Augusta Erslev, Datter af Lærer Caspar E.
   Universitetsprogram ved Reformationsfesten 1880.
   Johannes C. H. R. Steenstrup.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)