Magnús Ólafsson biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Magnús Ólafsson
(1573-1636)Ólafsson, Magnús, 1573-1636, Oldforsker, fødtes paa Gaarden Hofsá i Øfjord Syssel i det nordlige Island. Faderen, en fattig Bonde, Ólafur Helgason, var død før Sønnens Fødsel, og Moderen maatte for sig og det spæde Barn gribe til Tiggerstaven. En Vinterdag blev hun funden ihjelfrossen paa aaben Mark, men Barnet blev optaget i Huset hos Klosterholderen paa Munkatværaa Benedikt Halldórsson, der blev ham i Faders Sted. Efter at have gjennemgaaet Skolen paa Holar studerede M. Ó. ved Kjøbenhavns Universitet. 1591 blev han Præst til Vellir i Øfjord Syssel, 1622 forflyttedes han til det øst for Øfjorden liggende Kald Laufás, som han indehavde til sin Død, 22. Juli 1636. Under Rektorens Fraværelse styrede han 1621 Latinskolen paa Holar. Han var gift med Agnes Eiríksdatter. Til M. Ó.s Navn - eller rettere Navnet paa hans Embedsbolig - er den saakaldte «Laufás-Edda» knyttet. Dette er en af ham foretagen Omredaktion af Snorra Edda, der blev meget bekjendt ved langt tidligere end nogen af dette Værks ægte Oldtexter at blive offentliggjort, i det den tryktes i Resens Edda 1665, ledsaget af en dansk og latinsk Oversættelse, hvilken sidste væsentlig ogsaa skyldes M. Ó.; et enkelt i Originalen nu tabt Fragment er kun gjennem denne kjendt. Med O. Worm stod han i stadig Forbindelse, hvorom deres i Worms «Epistolæ» bevarede Brevvexling vidner. Han udarbejdede for Worm en oldnordisk Ordsamling (det ældste islandske Lexikon), som i omarbejdet Skikkelse tryktes som «Specimen lexici runici» 1650, samt forskjellige Kommentarer, hvoraf en Afhandling om den islandske Poesi med Fortolkning af «Krákumál» indlemmedes i Worms Runeværk 1651. Ogsaa som Digter har han forsøgt sig, og baade islandske og latinske Vers fra hans Haand foreligge. (J. Thorkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh. S. 468 ff.)
Kr. Kaalund.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)