Magnus Lagabøters landslov (Fortale)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Magnus Lagabøters landslov

Oversat av

Absalon Taranger

Kristiania 1915.


FORTALE

Kong Magnus’s brev om bolkeordningen i lovboken.


Magnus med Guds miskund Norges konge, søn av kong Haakon, sønnesøn av kong Sverre, sender den værdige herre og aandelige fader erkebiskop Jon [varianter: biskop Andres i Oslo, biskop Torfin i Bergen], og alle Guds og sine venner i Frostatingslagen [Gulatingslagen, Eidsivatings-lagen, Borgatingslagen] Guds og sin hilsen.

Magnus Håkonsson. Hode i Stavanger domkirke.
I vet, at de skjelrikeste (viseste) mænd av Frosta [Gula-, Eidsiva-, Borgar-]tingslagen idelig har talt til os om at I har spurt, at vi holder paa med at bøte noget paa de fleste lovbøker i landet med de bedste mænds raad, og bedt os, at eders bok ikke maatte bli udelagtig i disse ombøter [var.: og tyktes os at det neppe kunde ventes at Frostatingsboken skulde være udelagtig i slike ombøter, som alle andre lovbøker i landet har faat saa stor andel i]. Men I skal vite for visst, at vi burde se os vel fore før, men særlig nu da I har trøstet saa meget paa vort forsyn, at I har dømt den hele [lovbok] at være i vor skiping, saa vi kunde ta fra og sætte til, hvad vi fandt mest passende, med de bedste mænds raad. Og derfor har vi nu en tidlang idelig gransket den, og tykkes det os, at der mangfoldige steder kunde gives fuld orskurd (avgjørelse) med færre ord, hvor den før bruker overflødig mange ord. Men somme steder trængte den sandelig tillæg, der hvor den ingenlunde er saa klar, som mange faakundige trængte det.

Uagtet vi nu føler os meget udygtig til et slikt storverk, har vi dog latt skrive denne bok, som vi sender eder, paa den maate, som den selv vidner, stolende paa vor herres Jesu Kristi miskund og den hellige Marias og den hellige kong Olavs forbøn og [den] retledning [vi har faat] av de skjønsomste mænd, som hos os var. Men forat I bedre skal forstaa, hvorfor vi har skipet bolkene i den saaledes, som de nu er, saa gives eder herom følgende utredning:

Tingfarebolken er nu som før fra begyndelsen av skrevet fremst, før selve boken begynder; ti det er høvelig, at først blir tinget skipet og nævndene (fuldmagtene) prøvet, lagrettemænd valgt, eder avlagt, grid sat og sedsømderne[1] lyst; forat der siden des bedre skal lyttes til bokens [oplæsning] og stoles paa dommene, naar tinget er bedre ordnet og sedet.

Første del av boken er kristendomsbolken, forat folket skal forstaa, at den kristelige tro er grundvold og ophav til alle gode ting [var.: verk], og lydighet mot den hellige kirke og dennes formænd er lys og veiledning til al retfærd og miskundsom sedsømd.

Næst kristendomsbolken er utfarebolken, forat almuen skal forstaa, at den samme Gud har skipet kongedømmet til verdslig ombud som biskopen til aandelig.

Efter utfarebolken følger mannhelgen; ti næst efter dette høver det sig for høvdinger og alle andre nedover fra dem at overholde og la overholde Guds fred og gode mænds frihet mellem kristne mænd, og at revse efter loven og dog med maate [var.: efter sakens omstændigheter] dem, som blir overbevist om det motsatte.

Næst mannhelgen er arvetallet med mere, som dertil hører, og begynder det med kvinders giftermaal; ti det er av stor vigtighet for dem, som reiser arvekrav, at de er avlet i et lovlig egteskap.

Efter arvetallet kommer landbrigden (odelsbolken); ti den tid en mand arver nogen jorder, da høver det sig for ham at undersøke om sin og andre mænds odel, at han ikke forholder nogen mand hans lovlig søkte odel, og at han selv med loven kan brigde (løse) sin egen odel.

Efter landbrigden følger landsleiebolken; ti efter loven tilkommer det dem at bortbygsle sine jorder, som med loven har erhvervet dem.

Efter landsleiebolken følger kjøpebolken; ti saaledes skal man med lagasokn løsøre søke som med landabrigd land og jordegods.

Efter[2] kjøpebolken følger tyvebolken; ti ingen bør fordærve for nogen det, som eieren med rette har erhvervet. Men den, som handler anderledes, maa derfor taale lovens revsing (straf).

Sidst i boken er kongenes rettebøter, for at den konge som er sat til at haandhæve lovene efter sine forgjængeres beslutninger, ikke mindre skal sørge for sine sedsomme tegner (lovlydige undersaatter) med lindring og rettebøter (lovforbedring), end holde de uspake i age ved tugt og lovlige revsinger.

Om falden arv og om jordbrigd, manddrapsfeider [var. : og kvinders giftermaal] og om alle andre lovlige søksmaal, under hvilken lov de end reises, da skal de avgjøres efter den lov, som gik i landet, da disse retsforhold blev stiftet, hvis der ikke før er faldt lovlig dom i dem, eller de er skipet paa anden lovlig maate.

Ber vi eder, at I bær over med os i det, som skorter; ti det skyldes mere vore mange pligter (fjǫlskylda) og vankunna eller gaaløysa end viljeløysa som man nok kan tænke sig, selv om vi hadde paatat os et mindre ansvar og dette emne hadde optat os mindre end det gjør. Findes deri ogsaa noget nyttig, da la os derfor takke Jesus Kristus, hvis navn være velsignet i al evighet. Amen.
Fotnoter

 1. Sedsømderne (siðsemdir) indeholdes i den tale, hvormed lagmanden «sætter lagtinget». De er overlevert i optegnelser fra det 16. aarh., hvorav den utførligste findes i Stavangerlagmanden Morten Nilssons lovbok fra 1597 (Kr.a universitetsbibl. 5 fol.) og lyder i oversættelse saaledes:
    «Fred og velsignelse fra vor herre Jesus Kristus, som er sand Gud i hellig Treenighet, være med os alle, N. tingmænd nu og altid, amen!
    Jeg N. lagmand sætter her idag almindelig lagting, med al den hæder og værdighet, som et fuldmægtig lagting efter loven bør at ha. Dermed sætter jeg grid og fuld tred mellem alle mænd, som her er kommet og komme kan, imedens lagtinget staar og indtil hver kommer til sit hjem. Saa forbyr jeg hermed hver mand at volde drap eller vanraad eller at skjænde folk med ord eller verk. Men den som bryter denne grid eller ikke overholder den efter loven, skal ha forbrutt fæ og fred, land og løsøre og aldrig bli botamand igjen. Nu tilbyr jeg mig paa lovens vegne at gjøre hver mand lov og ret, som lovlig vil sin ret kræve. Sitt da dette lagting som alle andre med sømd og god fred og sed, saa det kan være Gud til tække, men alle os til nytte. Amen!»
    [Ved lagtingets slutning sier han]:
    «Det samme ting, som jeg her har satt, det sier jeg op, ute og endt. Saa har nu hver dannemand godt orlov til bortfærd eller heimridt dit, hvor det best høver for enhver. Men grid skal staa efter gammel og god vane, til hver kommer til sit hjem. Ha I alle tak, som hit har søkt og lagt godvilje for dagen. Det forbyr jeg hver mand at gjøre noget lønlig forlik, saa at min herre kongens ret derved hindres. Likesaa forbyr jeg bønderne at ta de mænd ind i bygdene, som løper søndenfra, nordenfra, østen- eller vestenfra og de ikke har nogen greie paa. Lyser og lovhjemler jeg mit navn M. N. (Morten Nielsson) med alle de gode mænd, som hos mig har sittet paa dette lagting, for alt det som her efter loven er gjort. Og paabyr jeg dithen at skipe og flytte de vanraadsmænd, hvor man nu skal ta imot dem efter loven. Gaa i god grid og Jesu Kristi fred. Amen!»
    Se NgL. IV 711 —12 note 1, 395 note 1, 540 note 1, 542 note 1 og 569 note I.
 2. Jonsbok har her: «Efter kjøpebolken er farmannaloven (sjøretten); ti de bør fare med rette kaupskil (retskaffenhet i handel og vandel), som vil øke sit gods i kjøpfærd».