Navneregister (Udsigt over den norsk-islandske filologis historie)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Udsigt over den norsk-islandske filologis historie


af Finnur Jónsson
Udgivet 1918


NAVNEREGISTER


Romertallene henviser til kapitlerne i værket.

Aasen, I., XIII
Afzelius, A., IX
Andrews, A. le Roy, X
Andrjesson, G., VIII, XII, XIV
Arne, biskop, I

Bååth, A. U;., XIV
Bang, Th., XII
Bartholin, Th. (d. yngre), VIII
Beckman, N., X , XV
Bertelsen, H., XIV
Berzelius, J., XI
Bjarnason, B., XVI
Björkman, E., XIII
Björner, E. J., VIII
Björnsson, St., IX
Blackwell, J. A., XIV
Boer, R., X
Bopp, Fr., XII
Brate, E., XI, XV
Bredsdorff, J. H., XI
Brocman, N. R., VIII, IX
Brynjólfsson, G., X, XI, XIII
Bugge, A., XIV
Bugge, S., X , XI, XIII, XIV, XV
Bureus, J., VI, XI
Burg, Fr., XI
Bussæus, A., VIII

Carolsfeld, v., XIV
Cederschiöld, G., I, X, XIV
Cleasby, R., X , XIII
Cottle, X
Craigie, W. A., XIV, XV

Dahlerup, V., X
Dasent, G. W., X
Detter, F., X
Dietrich, Fr., XI
Djurberg, XIV
Doring, B., XIV

Edzardi, A. XV
Eeden, W. v., X
Eggertsson, J., VI
Egilsson, Svbj., X , XIII, XIV
Einarsson, H., IX, XIV
Eiríksson, J. (Erichsen), IX
Eiríksson, Þ., VIII
Engelstoft, L., XVI
Eriksen, A. E., XVI
Erlendsson, J., V
Estrup, H. F. J., XVI

Falk, Hj., XII, XIII, XIV XVI
Finnsson, H., IX
Finsen, V., X , XVI
Fischer, Fr., XIII
Flom, G., X
Forchhammer, .J. G., XI
Frederik II., II
Frederik III., V
Friesen, O. v., XI
Friis, Chr., IV
Friis, P. Cl., II
Fritzner, J., XIII

Gardie, M. de la, V, VI
Gering, H., X , XIII, XIV, XV
Gíslason, K., IV, X, XII, XIV, XV
Gissursson, J., V
Gjessing, G. A., XIV, XVI
Grape, A., XIV
Gräter, Fr., IX
Grienberger, Th. v., XI
Grimm IX, X ,(J.) XII
Groth, P., X
Grundtvig, Sv., X , XIV
Grundtvig, N. Fr. S., IX
Gröndal, B., X , XIII
Guðmundsson, Guðm, VIII
Guðmundsson, V., XVI
Guðmundsson, Þorg, X
Gyldenstierne, A., III
Göransson, J., VIII, XI

Hagen, v. der, Fr., IX, X
Haldórsson, B., XIII
Haldórsson, Ó., X
Hammershaimb, U., X , XII
Hanssön, L., III
Heinzel, R., X , XIV
Hellquist, E., XIII, XVI
Hertzberg, E., XIII
Heusler, A., X , XII, XIV, XV, XVI
Hildebrand, H., XI, XVI
Hildebrand, K., XV
Hjelmqvist, Th., XIV
Hoffmann, XIV
Hoffory, J., XII, XIV
Huitfeldt, A., II, III
Hægstad, M., XII, XIII

Ihre, .J., XII, XIII, XIV
Indrebø, G., XIV

Jakobsen, J., X , XII, XIII
Jessen, E., XIV, XV
Jiriczek, O., X
Johnsen, O. A., XIV
Jónsson. Arngr., III, IV, VIII
Jónsson, Ásg., VIII
Jónsson, Björn, V, VIII, XIV
Jónsson, Brynj., V
Jónsson, Eir., X , XIII
Jónsson, F. (biskop) IX
Jónsson, F. (prof.) X
Jónsson, J. (Johnsonius) IX, XIV
Jónsson, R., VIII, XII
Jónsson, Sv., IV
Junius, Fr., XII
Jörgensen, A. D., X

Kahle, B., XIII
Kate, ten, L., XII
Kauffmann, Fr., XV
Keyser, R., X , XIV, XVI
Kirchhoff, A., XI
Kluge,Fr., XII
Kock, A., X , XII, XIII
Koht, H., XIV
Krag, N., III
Kristjánsson, S., X
Kölbing, E., X , XIV
Kæppen, K. Fr., XIV
Kålund, K., III, VII, X , XI, XVI

Larsson, L., X , XIII
Leffler (Lä-), Fr., XII, XV
Legis, G. Th., XIV
Lehmann, K., XIV
Lindfors, A. O., XIV
Lund, G., X , XII,
Lyngby, K., XII, XV
Lüning, H., X

Magnússon, Á., V, VII, IX, XIV
Magnússon, E., X , XVI
Magnússon, F., IX, XI, XIV
Magnússon, G., IX, XIV
Magnússon, J., XII,
Mallet, P. H., XIV
Markússon, Bj., IX
Marstrander, J., XII
Maurer, K., X , XIV, XVI
Meier, J., XI
Meissner, R., XIV
Meril, M. E., XIV
Messenius, J., II, VI
Mogk, E., X , XIV
Morsing, Chr., II
Mortensen, K. XV
Mortenssön, J., II
Munch, P. A., X , XI, XII, XVI
Müllenhoff, K., XIV
Müller, P. E., XIV
Möbius,Th., V, X , XIII, XIV, XV

Naumann, H., XIII
Neckel, G., XIV
Nermau, B., XIV
Nielssön, J., II
Nordal, S., XIV
Noreen, A., XII
Nyerup, R., IV, XI, XIV
Nygaard, M., XII

Oddsson, Gísli, IV
Ólafsson, G., VIII
Ólafsson, H., VIII
Ólafsson, J. (d. yngre), IX, XIV, XV
Ólafsson, J. (d. ældre), IX, XIV
Ólafsson, M., I, IV, VIII , XII, XIV
Ólafsson, St., VIII
Olavius, O., IX
Olmer, E., I
Olrik, A., III
Olsen, B. M., V, XIV
Olsen, M., X , XI
Olson, E., X

Paasche, Fr., XIV
Pálsson, G., XIV
Pedersen, Chr., III, XIV
Percy, Th., XIV
Peringssköld, J. og J. Fr., VIII
Petersen, N. M., X , XIV, XVI
Petersens, C. af, X ,
Pipping, H., X , XV
Pontoppidan, E., XI
Posthumus, J. A. H., X

Rafn, C. C., X , XI
Ranisch, W., X
Rask, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV
Reenhjelm, J., VIII
Resen, P. H., VIII
Rosenberg, C. G., XIV, XVI
Ross, H., XIII
Rosselet, E., XIV
Rudbeck, O., VIII
Rúgman, I., VI, VIII
Rygh, K., XIII
Rygh, O., XIII, XVI
Rühs, Fr., XIV, XIV

Salan, J., VIII
Sandvig, B., IX
Schimmelmann, .I., IX
Schleicher, A., XII
Schlyter, J., XIII
Schlöszer, A. L., XIV
Schweitzer, Ph., XIV
Schück, H., XIV
Schönfeld, E. D., XVI
Schöning, G., IX, IX
Seefeldt, J., V
Sievers, E., XII, XVXV
Sigurðsson, H., XV
Sigurðsson, J., X , XIV
Sjöborg, N. H., XII
Sjöros, B., XV
Skúlason, Þ., IV, V
Stephanius, S. H., V
Stephens, G., XI
Storm, G., II, X, XIV
Störssön, M., II
Suhm, P. F., IX
Svaning, H., III
Sveinsson, Br., IV, V, VIII
Symons, B.. X , XIV
Söderberg, Sv., XI

Thomsen, V., XII
Thorkelin, G., IX
Thorlacius, B., IX
Thorlacius, Sk., IX, XIV
Thorsen, P. G., XI
Thura, L., XI
Torfason, Þ., V, VIII
Torp, A., XII, XIII
Törner, XIV

Unger, C., X, XII, XV
Ussing, H., XIV

Wadstein, E., XII
Valkendorf, E., III
Vedel, A. S., II, III, XIV
Wenck, H., XV
Vendell, H., XV
Weinhold, K., XI, XVI
Verelius, O., VIII , XII,
Werlauff, E. C, IV, IX, XIV
Verner, K., XII
Vídalín, P., VII
Vigfússon, G., X, XIII, XIV, XV
Wimmer, L., X , XI, XII, XIV
Wisén, Th., X , XII, XIV, XV
Worm, O., I, II, III, IV, XI , XII.
Worsaae, J. XI

Þorkelsson, J., X , XII, XIII, XIV
Þorláksson, Þ., VIII
Þorleifsson, H., VIII
Þorleifsson, I., VIII