Nissens narreri

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind II, s. 48

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Nissens narreri


172. Jeg har hørt, at Nissen kan tage hele Læs Hø. Det var saadan en Aften, at en Kone kom ud i Stalden, og da kom det hende for, som om Hesten var løs og trak af med Høet. Saa gik hun ind til Manden og bad ham gaa ud og se til. Han gik ogsaa. Lidt efter kom han ind igjen.
   "Naa, fik du Hesten fat?" spurgte hun.
   "Nej, det var Nissen," sagde han.
Fra Lendemark. Ved E. Trier. Andreas Bødker.


173. Paa Kjølske saa det ud, som en Ko havde faaet Kalv. Røgteren kunde ikke ene bære Kalven bort, og da to Piger i det samme kom ud at malke, vilde de hjælpe ham. De fik saa Kalven i en Foderkurv og slæbte af med den. Men den var saa tung, at de næsten ikke kunde bære den. Endelig fik de den slæbt uden til, og der hoppede han af Kurven og op paa Siden af Taget og lo: "Hahaha!"
Skjæve.


174. I Peder Jensens Gaard i Onsbjærg var der en Nisse, som gik og passede Hestene om Natten. Naar Karlene tidlig om Morgenen kom op paa Havrestænget, kunde de undertiden blive saa forvildede, at de ikke kunde finde ned igjen, for Nissen vilde ikke forstyrres i sin Syssel, før han blev færdig.
   En Gang kom Karlene sent om Aftenen ned i Kostalden, men den første, som kom ind, blev smidt paa en Stige og slæbt ned til den anden Ende af Stalden.
Efter Morten Kusk. Mikkel Sørensen.


175. Den gamle Ane Kirstine Jensdatter her i Stavning var født i Lønborg, og hendes Fader var Røgter paa Lønborggaard. Der havde de en Nisse, og en Aften, da Røgteren skulde gaa ind i Loen efter et Sold, kunde han ikke finde det, men idet han saa gik ud igjen ad Døren, smed Nissen Soldet bag efter ham, og saa skoggerlo han.
   Naar Røgteren var ved at kjøre Gjødning ud paa Møddingen og saa vilde kjøre Støvten ind igjen, saa satte Nissen sig op i den og kjørte med ham tilbage til Stalden.
Lærer N. J. Nielsen, Stavning.


176. En Mand i Nørre-Øgse havde et Par Nisser paa Gaarden, og saa havde han ogsaa et Par pæne blaa graa Øg.
   En Aften havde Nisserne hørt, at Manden vilde til Marked næste Dag og have dem solgt, og det kunde de ikke lide. Da Manden saa kommer op om Morgenen, er Øgene væk, og han kunde ikke finde dem. De kom ikke til Marked den Dag. Endelig fandt de dem. Nisserne havde faaet dem slæbt op paa deres Nødhusrane, og de stod i god Behold.
Ole Andersen, Hammer Bakker.


177. A. Kr. Povlsens Søster Kristine Povlsen fra Mors hun har fortalt om en Nisse, hun en Gang fik at se.
   I hendes unge Dage gik de jo sammen og kartede, og saa skulde hun da ogsaa en Vintermorgen Klokken 4 et Sted hen at karte. Da hun nu var kommen ud at gaa, da rendte der en lille bitte en ligesom et Barn forved hende, og den havde en rød Lue paa. Den rendte saa til den ene Side af Vejen og saa til den anden, og det blev den ved med hele Tiden. Hun troede jo strags, det var en Nisse. Hun skulde om ved en stor Gaard eller som en Herregaard, og der blev den væk, men hun vidste ikke, hvor den blev af, hun passede endda saa nøje paa at holde Øje med den. Siden saa hun den ikke.
   Det var nu paa Mors, det skete, ellers var hun og hendes Broder jo fra Ty.
   Saa fortalte hun det Syn for hendes Broder, og han har fortalt det igjen til Folk, for han troede, det passede, siden hans Søster selv havde set det, og hun fortalte jo, at hun havde set ham lige saa tydelig.
Marie Madsen, Tyrskind.
A. Kr. Povlsen-Dal var som bekjendt Højskoleforstander i Galtrup.