Peter Daniel Bruun biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Daniel Bruun (Copyright: © Carsten Lyngdrup Madsen, 2017.)
Biografisk oversigt

Peter Daniel Bruun
(1856-1931)


Bruun, Peter Daniel, dansk Militærforfatter og Arkæolog, f. 27. Jan. 1856 paa Asmildkloster, der ejedes af Faderen, Etatsraad G. F. S. B. (d. 1901), som bl. a. var Medstifter af Hedeselskabet og en paa fl. Omraader virksom Mand. B. indtraadte i Hæren 1877, blev 1884 Premierløjtnant, 1898 Kaptajn i Forstærkningen. B. har udfoldet en flittig Forfattervirksomhed paa forsk. Omraader, især som arkæologisk Kulturhistoriker, samt foretaget en Mængde Rejser rundt omkr. i Verden. Under sit fleraarige Ophold i Jylland som Gendarmofficer foretog han (1885—94) arkæologiske Undersøgelser og tilvejebragte Fredlysninger af forsk. Oldtidsmindesmærker for Nationalmuseet. 1894 foretog han en Rejse til Grønland for at undersøge de gi. Nordboruiner i Julianehaabsdistriktet (de Gamles Østerbygd). Ved Udgravninger lykkedes det B. for første Gang at konstatere de virkelige Boliger — Gaarde — i alle Enkeltheder, hvorved det viste sig, at de overhovedet stemte med de isl. Bygningsskikke. Senere har han foretaget en Rejse til den gi. Vesterbygd og der udført lgn. arkæol. og topografiske Undersøgelser. Sine Resultater har han bl. a. nedlagt i Afh. i "Meddelelser fra Grønland" samt i Bogen "Mellem Fangere og Jægere" (1897) om Nutidsforhold. For at studere Bygnings- o. a. Kulturforhold har han foretaget Rejser til Færøerne og Norge, samt især til Island, hvor han fra 1896 af har opholdt sig en halv Snes Gange. Her har han foretaget Udgravninger, især af øde Gaarde, Hovruiner, studeret Bygninger, afmærket Fjeldveje m. m. og herom skrevet en Mængde Afh. (en Række bl. a. under Titlen: "Nordboernes Kulturliv i Fortid og Nutid" fra 1897) og ledsaget disse med Afb. og Tegninger — selv er han en udmærket Tegner. B. har ved denne Virksomhed paa fl. Maader bragt nyt Lys over de gl. Bygningsforhold. B. har 1912—13 for "De danske Atlanterhavsøer" udg. en rigt illustreret fortræffelig Rejsehaandbog: "Turistruter paa Island", tillige med et Kort over Island.

1881—82 var B. Frivillig i fr. Tjeneste i Algier, hvor han deltog i Felttoget mod Ørkenstammerne, og herom skrev "Algier og Sahara" (1893). 1893 foretog han en Studierejse til Sydtunis og skrev herom "Huleboerne i Syd-Tunis" (1895); paa denne Rejse indsamledes forsk, etnogr. Genstande til Nationalmuseet. 1904 opholdt B. sig endelig i Mantschuriet under den russ.-jap. Krig som Krigskorrespondent for "Berlingske Tidende" og havde rig Lejlighed til at iagttage Krigens Gang. B.’s Interesser for Rejser, især Opdagelsesrejser, fremtræder i de livlig skrevne Bøger "Det høje Nord" (1902) og "Kampen om Nordpolen" (1902) samt "Afrika" (1901). Som Militærforfatter har B. udfoldet en rig Virksomhed; foruden fl. Afh. i "Militært Tidsskrift" har han skrevet "40 Aar efter" (1904) om 1864, paa Grundlag af Samtidiges Meddelelser. Et stort anlagt illustreret Værk "Krigen gennem Aartusinder" er udkommet 1908 IT. I Anledning af dette Værk har B. besøgt de fleste curop. Valpladser. B. var Danmarks Kommissær og Nationalmuseets Repræsentant i Paris under Udstillingen der 1900, hvor han arrangerede en nordisk kulturhistorisk etnografisk Udstilling; han har endelig udfoldet en rig journalistisk Virksomhed. F.J.

Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)