Sången om Fafner (KL)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Svensk.gif


Valda sånger ur den poetiska Eddan
Karl Ljungstedt
1904


Hjältsånger
Sången om Fafner
(Fáfnesmál)Scener fra fortællingen
(Fra Hylestad kirke, ca. 1175)
Sigurd och Regen foro upp på Gnitaheden och funno där Fafners spår, när han kröp till vattnet. Där gjorde Sigurd en stor grop på vägen och hoppade ned i den.
Då Fafner kröp från guldet, sprutade han etter, och det rök om hufvudet på Sigurd. När Fafner kom öfver gropen, stötte Sigurd sitt svärd till hjärtat på honom. Fafner riste sig och slog med hufvud och stjärt. Sigurd sprang upp ur gropen, och de sågo på hvarandra.


1. Fafner kvad:
'Sven, sven!
Hvem har dig födt?
Säg, af hvad ätt du är boren!
Blänkande svärdet
har du på Fafner
blodat — det stod mig till hjärtat.'


Sigurd dolde sitt namn, emedan det var en folktro i forna dagar, att en döende mans ord hade stor makt, om han nämnde sin ovän vid namn, när han förbannade honom. Han kvad:


2.
'Krondjur jag heter,
ströfvat omkring
såsom en moderlös man.
Fader ej heller
har jag som andra.
Ensam jag vandrar min väg.'


3. Fafner kvad:
'Har du ej fader
haft liksom andra,
säg, af hvad under du föddes.'
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .


4. Sigurd kvad:
'Icke du lär
känna min ätt,
likaså litet mig själf.
Sigurd det är,
sonen till Sigmund,
som dig med svärdet har dräpt.’


5. Fafner kvad:
'Hvem har dig eggat,
hvi lät du egga
dig till att taga mitt lif?
Skarpögde sven,
skarp var din fader,
áborno skiór á skeið.'[1]


6. Sigurd kvad:
'Hågen mig eggat,
händerna hjälpt mig
jämte mitt hvassa svärd.
Få äro djärfva,
sedan de åldrats,
ha de som barn varit rädda.'


7. Fafner kvad:
'Hade du vuxit
upp ibland vänner,
skulle du modigt nog strida;
nu är du fånge,
tagen i fejd.
Städse de trälbundne bäfva.'[2]


8. Sigurd kvad:
'Lasta mig ej,
för att jag fjärran
är från mitt fädernearf.
Ej är jag fånge,
fast tagen i fejd.
Själf vet du bäst, jag var fri.'


9. Fafner kvad:
'Allt hvad du hör,
du tyder till ondt,
men jag dig sanning blott säger:
Klingande guldet,
glänsande skatten,
ringarna reda din bane.'


10. Sigurd kvad:
'Öfver sitt gods
råda enhvar
vill, till hans timme är slagen.
Randas för alla
en gång den dag,
då man skall fara till Hel.'


11. Fafner kvad:
'Nornornas dom,
okloka dårars
öde vid näset dig hinna.[3]
Fastän du seglen
strukit, du drunknar.
Allt för en dödsdömd är farligt.'[4]


12. Sigurd kvad:
'Säg du mig det, Fafner,
då du vis är kallad
och mångkunnig är,
hvilka nornor är det,
som i nöden hjälpa
barnsängskvinnor fram?'


13. Fafner kvad:
'Till sin härkomst skilda
äro höga nornor,
ej af samma ätt:
somliga af asars,
somliga af alfvars,
somliga af Dvalens släkt.'[5]


14. Sigurd kvad:
'Säg du mig det, Fafner,
då du vis är kallad
och mångkunnig är,
hvad den holmen heter,
hvarest svärddagg blanda[6]
asarne och Surt?’


15. Fafner kvad:
'Oskopner han heter.
Alla gudar skola
leka där med svärd.
Hästarna i floden
simma, Bilrost brister,[7]
när de trampa bron.'[8]


16.
'Skräckhjälm jag bar till
skydd emot mänskor,
medan jag låg på min skatt.
Aldrig jag funnit
så många män, att
jag mig ej starkast dock tyckte.'


17. Sigurd kvad:
'Skräckhjälmen länder
ingen till skydd, när
vredgade krigare strida;
kommen bland flera
finner man snart, att
ingen är tapprast af alla.'


18. Fafner kvad:
'Etter jag fnös,
när jag på arfvet
låg, som jag ärft af min fader.
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .


19. Sigurd kvad:
'Mycket du fräste,
glänsande orm.
Hjärtat var hårdt i ditt bröst.
Grymmare varda
människosöner,
när de en skräckhjälm sig skaffat.'


20. Fafner kvad:
'Råder dig nu.
Lyd du mitt råd!
Skynda dig hem härifrån.
Klingande guldet,
glänsande skatten,
ringarna reda din bane.'


21. Sigurd kvad:
'Råd har du gifvit.
Rida jag skall till
guldet, som glänser i ljungen.
Ligg nu och kämpa,
Fafner, med döden,
tills att du hamnar hos Hel.'


22. Fafner kvad:
'Regen mig svek,
dig skall han svika,
varda oss båda till bane.
Måste nu Fafner
låta sitt lif.
Starkare var du än jag.'


Regen hade gått bort, medan Sigurd dräpte Fafner. Han kom nu tillbaka, när Sigurd strök blodet af svärdet. Han kvad:


23.
'Hell dig nu, Sigurd!
Seger du vunnit,
fruktade Fafner du fällt.
Boren du vardt att
varda på jorden
djärfvaste kämpen af alla.'


24. Sigurd kvad:
'Samlades alla,
vore det ovisst,
hvem som den djärfvaste vore.
Mången är tapper,
fast han ej svärdet
blodar i annans bröst.'


25. Regen kvad:
'Glad är du, Sigurd,
medan du blodet
torkar af Gram där på gräset.
Broder min har du
sårat till döds.
Jag ock en del har däri.'


26. Sigurd kvad:
'Fjärran du gick,
när jag i Fafner
stötte mitt hvassa svärd.
Hela min kraft
fick jag mot ormens
spänna, när du låg i ljungen.'


27. Regen kvad:
'Längre du skulle
låtit den gamle
jätten få ligga i ljungen,
hade du ej
haft till din hjälp
svärdet, som själf jag dig smidit.'


28. Sigurd kvad:
'Bättre är mod än
makten i svärdet,
hvarest än vredgade strida.
Ofta den tappre
segra jag sett,
fast han haft slöare vapen.'


29.
'Bättre för modig
man än för feg
brukar det gå uti kampen;
bättre för hurtig
man än för ängslig
går hvad man än har för händer.'


. . . . . . . . . . . . . . [9]


30. Sigurd kvad:
'Minns, det var du, som
rådde mig rida
öfver de fuktiga fjällen.
Lifvet och guldet
ormen än ägde,
hade du feg mig ej kallat.'


Då gick Regen till Fafner och skar hjärtat ur honom med det svärd, som heter Ridel, hvarpå han drack blod ur såret. Regen kvad:


31.
'Satt dig nu, Sigurd,
— sofva jag vill —
håll öfver elden hans hjärta!
Jag vill det äta,
när det är stekt,
ofvanpå blodiga drycken.'


Sigurd tog Fafners hjärta och stekte det på ett spett. Men när han trodde, att det var fullstekt, och blodet fradgade ur det, tog han med fingret på det för att känna efter, om det var fullstekt. Då brände han sig och stack fingret i munnen. Men då Fafners hjärtblod kommit på hans tunga, förstod han fåglalåt och hörde hvad nötväckorna kvittrade i snåren.


32. En nötväcka kvad:
'Blodbestänkt där
Sigurd sitter,
Fafners hjärta
nu han steker.
Ringfördärfvarn[10]
klok mig tycktes,
om lifsmuskeln[11]
själf han åte.'


33. En andra kvad:
'Där nu ligger
Regen. Svek han
mot lättrogen
kämpe spinner.
Han, ränksmidarn,
falskt vill skjuta
skulden från sig,
brodern hämna.'


34. En tredje kvad:
'Hufvudet kortare
skulle nu grånade
sladdraren sändas till Hel.
Ensam då ägde
Sigurd allt guldet,
hvaruppå Fafner har rufvat.'


35. En fjärde kvad:
'Klok han vore,
om han följde
edert råd och
mån om egen
fördel korpen
gladde. Ser jag
örat, vargen
själf jag väntar.'[12]


36. En femte kvad:
'Ej så klok är
unge kämpen,
som en härens
höfding höfves,
om han ena
brodern skonar,
när den andras
lif han tagit.'


37. En sjätte kvad:
'Mera än oklok
är han, ifall han
farlige fienden sparar.
Där ligger Regen,
vill honom svika.
Hjältar på svek dock ej akta.'


38. En sjunde kvad:
'Hufvudet kortare
borde den hjärtlöse
jätten få ringarna lämna.[13]
Då öfver Fafners
skatt kunde Sigurd
alldeles ensam få råda.'


39. Sigurd kvad:
'Ej skall det hända
Regen, att han
varder min baneman kallad.
Brådt skola båda
bröderna nu
härifrån draga till Hel.'


Sigurd högg därpå hufvudet af Regen, åt Fafners hjärta samt drack båda brödernas blod. Då hörde han hvad nötväckorna sjöngo:


40.
'Bind nu samman
röda ringar!
Klagan ej en
konung höfves.
Finns en mö, af
alla fagrast,
prydd med guld.
Må din hon varda!'


41.
'Rid nu hän till
Giukes salar!
Ödet visar
hjältar vägen.
Sök där kungens
sköna dotter
med den gyllne
skatten vinna!'


42.
'Rid nu hän till
Hindarfjället!
Där en sal af
eld står kringsvept.
Vise män den
hafva timrat
upp af flodens
klara strålglans.[14]


43.
'Där en stridens
tärna sofver,
städs af lätta
lågor omhvärfd.
Ygg med sömntorn[15]
henne stungit,
ty hon brutit
mot hans vilja.'


44.
'Där skall, hjälte,
du hjälmklädda
sköldmön se, som
striden lämnat.
Enligt nornans
rådslut kan hon
själf ej trolska
sömnen bryta.'


Sigurd red efter Fafners spår till hans bo och fann det öppet. Dörrarna voro af järn, så ock dörrposterna. Af järn voro äfven alla stockarna i huset, men det var gräfdt ned i jorden. Där fann Sigurd öfvermåttan mycket guld och fyllde därmed två kistor. Där tog han också en skräckhjälm, en guldbrynja, svärdet Hrotte och många andra dyrbarheter samt klöfjade därmed Grane; men hästen ville icke gå, förrän Sigurd stigit upp på hans rygg.
Noter:

 1. Denna rad är troligen korrumperad, och alla hittills framställda tolknings- och förbättringsförslag torde vara mer eller mindre förfelade.
 2. Fafner syftar på att Hiordis, då hon var hafvande med Sigurd, blef tagen till fånga af Alf, konung Hialpreks son.
 3. D. v. s. redan i din ungdom, när du nyss begifvit dig ut på 'lifvets haf'.
 4. D. v. s. för den, hvars död enligt nornornas rådslut är nära förestående. Denna strof har tydligen tillhört någon lärodikt i samma stil som Hávamál.
 5. Dvalen = en dvärg.
 6. Svärddagg = kenning för blod.
 7. Floden = lufthafvet. Bilrost = regnbågen.
 8. Stroferna 12—15 hafva tydligen tillhört en mytologisk lärodikt i samma stil som Vafþruðnesmál.
 9. Här måste en strof vara bortfallen, i hvilken Regen enligt Volsungasagan kräft Sigurd på böter, för att denne dräpt hans broder Fafner. Det är härpå Sigurd svarar i strof 30.
 10. Ringfördärfvarn = kenning för hjälten, som sönderhugger sin armring och utdelar bitarna åt sina kämpar.
 11. Lifsmuskeln = hjärtat.
 12. 'Därifrån väntar jag få se vargen själf komma, där jag ser hans öra' är ett äfven på andra ställen i den fornisländska litteraturen förekommande ordspråk.
 13. Ordet jätte här om dvärgen Regen måste väl fattas i rent moralisk bemärkelse: 'en jätte i uselhet’.
 14. Flodens strålglans = kenning för guld.
 15. Ygg = Oden.