Snorre Sturlason og Sturlungerne - Ravn Sveinbjørnsson

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Snorre Sturlason og Sturlungerne


Ravn Sveinbjørnsson


av Fredrik Paasche


H. Aschehoug & co.

Oslo, 1922.I de hændelser, som her skal fortælles, syner sig den store taalmodighet som den almægtige Gud hver dag har med os, og den frihet som han gir hvert menneske, saa enhver kan gjøre det han selv vil, enten godt eller ondt.

Det hændte paa Lyrskogshede — saa har Snorre Sturlason fortalt — at Magnus den gode, Norges og Danmarks konge, som i blodig kamp hadde slaat de hedenske vender, ikke fik læger nok til at binde sine krigeres saar efter slaget; da søkte han sig ut nogen mænd i hæren og strøk dem over haandflaterne for at kjende om de hadde lægedomshænder og fandt 12 mænd, som han syntes var mykhændte nok til at binde saar. Ingen av dem hadde gjort det før; men efter denne dag blev de alle gode læger. En av dem var islendingen Atle, og den evne som nu var kommet ind i hans ætt vilde ikke forlate den siden. Den gik i arv ogsaa til høvdingen Ravn Sveinbjørnsson, biskop Gudmunds ven, en sønnesøns søn av Atle.

Ravn vokset op i Vestfjorderne, saa kaldes landet længst i nord og vest paa Island, — fjordlandet paa den store, ø-lignende halvø, som ligger nord for Breidefjord. Vestfjorderne er en trollebotten av hav og fjell og jøkler, og fra gammel tid den rette heim for alt det trollpak og djævelsvæsen som nævnes kan.

Ravns ættegaard Eyre ligger paa nordsiden av Arnarfjord, en mange mile lang fjord med vældige fjellmurer paa begge bredder. Fra Eyre er det ikke langt til Geirtjovsfjord, hvor Gisle Sursson den fredløse i fjern sagatid reiste hus i ødemarken; her bodde i 13 aar Aud, hans trofaste hustru, hit kom han ofte for at finde hende, her hørte han "drøm-konens" varslende viser, og her faldt han en sommernat for de fiendevaaben, som længe hadde søkt ham.

Ravn Sveinbjømsson hadde en ældre bror, som het Markus og var prest. Markus var stor av vækst og den sterkeste mand, men fordi det er stutt vei til ulykken her i verden, fik han ikke langt liv. En vinterdag han fór over fjellene, som skiller Arnarfjord fra en sydligere fjord, kom stort uveir over færdemændene. De gik sig vild, og som de mindst ventet det, brast en hængeskavl under dem, og i dette skred omkom Markus prest og en anden mand med ham, mens den som var den svakeste i følget berget sig.

Ravn, den yngre av brødrene paa Eyre, blev tidlig en dugelig mand. Han var en Vølund[1] til at smi, baade i træ og i jern; han var skald og vel lært, maalsnill og mindessterk, lægekyndig og lovkyndig. Ravn var en storvoksen mand med klare ansigtsdrag og svart haar; han svømmet godt, han var sikker paa haanden, og bedre end de fleste kunde han skyte med bue og kaste til maals.

I unge aar fór han utenlands og fik venner mellem høvdingerne i andre land; da raadet kong Sverre for Norge, og paa Orknøyerne var Bjarne Kolbeinsson biskop. Bjarne sendte siden gode gaver til Ravn; det var mangefarvet klæde og en god sadel og en guldring, som hadde en signét-sten, merket med Ravns navn og billedet av en ravn.

Det hændte en gang da Ravn var kommet tilbake, at en hvalros gik mot land, og folk fór til og saaret den; da løp den paa sjøen og sank. Siden blev det soknet efter den; men den var ikke let at faa i land. Da lovet Ravn at om de bare fik hvalrossen op, skulde han gi dens kostbare lænder til den hellige Tomas av Kantaraborg; og nu lyktes fangsten. Snart efter seilet Ravn ut igjen, var først en vinter i Norge og fór saa vest til England og førte hvalrostænderne til Tomas erkebiskops helligdom og bad presterne mindes ham i sine bønner. Siden seilet han syd over havet til Ilansborg[2], hvor den hellige Egidius hviler, fyrstesønnen, som flygtet ut i vildmarken og blev einsætemand og levet av matgræs og den melk en hind gav ham. Del er en gammel tro, at den hjertensbøn, som bedes i St. Egidii helligdom, den vil Gud opfylde; og Ravn Sveinbjørnsson bøiet sig ned og bad, at han aldrig maatte faa saa meget av rikdom eller av denne verdens hæder, at det kunde øde hans glæde over himmeriks herlighet. Og det tror vi — sier sagaskriveren — at Krist opfyldte bønnen, ti Ravn hadde næsten alt som skulde til for at synes en stor høvding, men allikevel fik han aldrig det folkery, som hans færd fortjente.

Fra Ilansborg fór Ravn til Spania, til apostelen Jakobs grav i Compostella, og derfra til Romaborg, hvor han bad til apostler og helgener og la sit liv under deres værn.

Da han kom hjem, overtok han ættens godord og slog sig ned paa Eyre og bygget mange og store hus paa gaarden. Der viste han den største gjestfrihet mot alle som søkte ham, enten de vilde være der kort eller længe. Han hadde baat rede for alle som skulde sætte over Arnarfjord, og i sjøen længer syd hadde han et skib, som jævnt førte folk over Breidefjord, saa det var som en bro var slaat over begge fjorderne, for hver som vilde fare. Med Ravns lægedomsevne fulgte en saa stor Guds kraft, at mange som hadde liten von om liv, naar de søkte ham, gik fra ham med fuld helse. Han agtet ikke hverken paa søvn eller mat, om syke folk kom til ham, han maatte først vise dem sin miskund. Aldrig tok han løn for sin lægedom, og om de syke var fattige, lot han dem bli paa Eyre, til de var kommet sig, og bar selv alle utlæg for dem. Derfor tror vi — sier sagaskriveren — at Krist har git Ravns sjæl vederlagsløs lægedom paa den dag han døde.

Ravn kunde mere end læge saarene paa eggbitte mænd, han kunde raade med sykdommer, som folk ikke skjønte. Paa en mand, som var hovnet op over hele legemet og som søkte Ravn i en gjestestue, han holdt ved alfarveien, brændte han korsmerker ind, i brystet, i hodet og mellem hærderne, og en halv maaned efter var manden lægt. En anden gang kom en kvinde, som var syk paa sindet og graat meget; men da Ravn hadde tat blod av en aare i hendes haand, den aare han kaldte "den lutende", fik hun sin helse tilbake. Han læget ogsaa en mand som hadde blærestenssott. Først førte han med haanden stenen frem i mandens legeme; saa bad han alle som var inde synge pater noster, og mens de sang skar han stenen ut med kniv. Slikt maa ikke synes underlig — saa har sagaskriveren sagt — ti Gud hadde git Ravn sin hellige aands miskund.

I 1202 fór Ravn til Norge i følge med sin ven Gudmund Areson, som skulde hente biskopsvigselen. Da de kom tilbake og skiltes, fik Ravn gode gaver av biskopen; det var en flokk hester, og prydutstyr til en kjortel, og desuten en solsten, en cristallus, som hadde den natur, at den selv i skyet veir kunde fange solglansen og vise hvor høit eller hvor lavt paa himlen solen stod bak skyerne. Ravn bad om endnu et tegn paa biskopens venskap, han spurte om de ikke kunde skifte kjortler med hverandre. Begge bar de brune, baandbremmede kjortler, som det var mægtige mænds sed i de dager. Og nu skiftet de dem med hverandre og mindtes farer og glæder de hadde delt.

Paa Eyre, Ravn Sveinbjørnssons gaard, bodde i flere vintrer en frænde av ham, som het Torvald Snorreson. Han var av høvdingætt, sønnesøn av Tord fra Vatsfjord, Havlide Maarssons ven og maag. Gaarden Vatsfjord ligger i en vik av den lange og brede Isafjord, som er nord for Arnarfjord og Eyre, og veien fra fjord til fjord gaar over en jøkel som heter Glaama og er 3000 fot høi.

Mens Torvald Snorreson bodde paa Eyre, sat Tord, hans ældre bror, med ættens gaard og høvdingdømme; men en dag han var ute og fisket og maatte ro sig hjem i uveir og kom træt og tørst i land og la sig ned ved første bæk, drak han sig syk og blev ført til bane av sykdommen. Og nu flyttet Torvald, hans bror, til Vatsfjord og tok høvdingdømmet i Isafjord.

Torvald Snorreson var en liten mand, men hadde store kræfter. Han var dugelig og klok; men folk hadde spaadd Ravn Sveinbjørnsson ugagn av ham. Ravn agtet ikke paa det; han hadde meget tilovers for Torvald og regnet ham mellem de bedste av sine frænder. Og det kan være, at Torvald har kjendt en magt utgaa fra Ravn, saalænge de var sammen, og har havt ærefrygt for ham og har hørt paa ham. Men det var de andre, og ikke Ravn, som til slut fik ret i sin mening om Torvald. Han hadde lumske og lave drag i sit sind, og de fæstnet sig da han kom paa egen haand og blev ældre. Han var lagt for at misunde og mistro andre, og det tok overhaand nu da han paa avstand hørte Ravn rost og ikke længer hadde den motvegt som samværet med ham kunde gi. Møttes de, kunde det endnu hænde, at Torvald kjendte skam over sin mistro og misundelse, og denne kjensle kunde bøie ham for stunden. Men siden blev den bare et ondt minde, som for hver gang fik hans uvilje mot Ravn til at vokse.

Ravn var saa ulik de fleste andre høvdinger i sin færd, at han let kunde bli en ensom mand. De andre skjønte nok hvad som drev ham; de var ikke uten tro, de heller. Men verdens krav var endnu de nærmeste for dem og tok det meste av deres tanker og tid. Og det kan være, de ikke likte at Ravn hadde det paa anden vis; det var som en dom over dem. Det kan ogsaa være, at mangen mand, som i sig selv var mindre værd end Ravn, syntes dem gladere, venligere og mere lydhør i godt samvær. Ti den som av elsk til Gud ser sin næste i de mest usæle mennesker, han kan ofte ha liten tid for dem som synes lykkeligere og ikke trænger ham saa meget, og i deres øine bli en mand som der er liten glæde ved. Ravn var hverken med dem eller mot dem, saa meget levet han sit eget liv. Han var biskop Gudmunds ven; men det er ikke fortalt, at biskopens strid for kirkens frihet optok hans sind, og han grep ikke til vaaben for denne saks skyld.


Ísafjörður på Vest-Island sett fra toppen av Kubbe-fjellet, fotografert en sommerdag i 2019. (Foto: Sturlast~iswiki, 2019. Commons.)


Da Torvald Snorreson var blit høvding i Vestfjorderne, kjendte han det som om Ravns ry og magt der i bygdeme stod i veien for ham, og han viste sig snart uredelig mot sin grannehøvding og paagaaende mot hans tingmænd. Ragnheid het en frændkone til Ravn; hun hadde aldrig likt Torvald. En gang da en rørhval var drevet op paa hendes land, kom Torvald og vilde kjøpe en del av den; Ragnheid bad ham ta det han vilde ha og gi jævnmeget tilbake naar en hval drev op i hans fjærer. Nu hændte det, da Torvald var paa hjemveien, at en av Ravns tingmænd stjal noget av hvalkjøttet, han førte med sig. Ravn var rask til at byde bøter paa sin tingmands vegne, men Torvald sa, at han ikke vilde ha pengebøter av Ravn. Litt senere fór han i ransfærd til den mand, som hadde stjaalet fra ham. Og Ragnheid, som hadde git ham hvalkjøttet, fik aldrig noget igjen for det.

Senere hændte det, at en uven til Torvald søkte ly hos Ravn og fik det; ti Ravn hadde ondt for at sie nei til folk, som trængte hjælp. Men Torvald blev harm paa ham, og fordi han selv var litet at stole paa, hadde han straks sin mistro ute og sendte bud til Ravn, at han gjerne vilde tale med ham og satte ham stævne paa en gaard i Dyrafjord, nord for Eyre. Ravn kom dit før Torvald og gik ind i husene med de to mænd, han hadde i følge med sig. Siden kom Torvald, fulgt av en hel flokk; han sendte bud ind og bad Ravn komme. Da nu Ravn og hans fæller skulde gaa ut, saa de Torvalds mænd staa i to rader foran døren, og et stykke borte fra døren stod Torvald selv og holdt om sit sværd, som var halvveis ute av sliren. Ravn gik rolig frem gjennem mandgarden og hen til Torvald, hilset ham og kysset ham og fik hans hilsen igjen. De satte sig ned og pratet sammen; men Ravn kunde ikke høre, at Torvald hadde det mindste erende til ham, og undret sig over hele hans færd.

Nu kom striden op mellem biskop Gudmund og Islands høvdinger. Vaaren 1209, da høvdingerne hjemsøkte bispegaarden og fanget biskopen, var Torvald Snorreson med i deres flokk. Han kom gaaende til Holar med 30 mand i følge, og utholdende som han var, hadde han ikke havt øksen av akselen paa hele den lange vei fra Vestfjorderne til kirkestedet. Da Torvald kom hjem fra kampen, kunde Ravn merke, at han var blit endda stridere end før; det hevnet sig paa Ravn, at han var biskop Gudmunds ven og stod utenfor de andre høvdingers ring. Men der hørte Torvald til, og Ravn trodde at kjende Sighvat Sturlasons kolde raad bak mangt og meget, han nu foretok sig.

Ravn syntes det gik ut over den trygge stilling han selv og hans ætt hadde havt i Vestfjorderne, og kunde ikke altid bære det med ro, men tok stundom igjen, naar Torvald blev for strid mot hans tingmænd, og viste ham sin magt. Paa Island var det saa, at folk som ikke kunde forsørge sig selv, hadde ret til underhold hos nærmeste frænde; nu kom en dag en av Ravns tingmænd og fortalte at Torvald hadde været i bygden og tvunget indpaa ham en mand som rettelig skulde forsørges i Isafjord. Da samlet Ravn folk og fór nordover med manden og satte ham av i Sudavik hos en bonde som het Josep, og Ravns mænd var overmodige, da de kom med ham, og kvad:


Her skal Josep
faa huse en storkar,
som skal staa
for styret i Sudavik!


Nu traf det sig saa, at Torvald Snorreson var tilstede der og blev skræmt, da han fik øie paa Ravns store følge, og holdt sig gjemt saalænge de andre var der. Han tok denne sak meget tungt.

I denne tid hændte der mangt underlig i Vestfjorderne; folk fik syner og varslende drømmer. Engang da Ravn hadde været hos sin frændkone Ragnheid og med 2 mænd i følge kom hjem til Eyre, saa han et stort lysskjær øst for gaarden, og i lyset saa han 3 mænd og syntes kjende sig selv og 2 andre i det. En av folkene paa Ragnheids gaard drømte at en mand som saa svart og ond ut viste sig for ham og kvad:


Farald jeg heter,
færdemand er jeg,
altid en fiende av freden.
Med tung død
dræper jeg drenger,
faar mig lik til føde.


Og en mand som het Eyjolv Snorreson drømte, at han syntes se saa mange maaner paa himlen, som om det var stjerner; somme var fulde og somme halve, nogen var voksende og andre minkende. Og som han stod og undret sig over dette syn, saa han en mand ved siden av sig og hørte ham kvæde:


Se de syndige
menneskesjæler
vandre veien fra heim til heim!
Aandeme pines
i ormens gap.
Solen skjælver —
vaagn op! vaagn op!


Vaaren 1210 drog Torvald med mange folk til Arnarfjord og gik til aatak paa Eyre. Men Ravn og hans folk verget gaarden saa vel, at han ikke kom nogen vei og maatte søke forlik og vende. Vinteren efter drev en hval op paa det land, Ravn eide nord paa Stranderne. Men den mand som fandt hvalen fór til Torvald og fortalte ham om den, og siden fik Torvald manden til at sie, at hvalen var drevet op paa en strand, som var ålmenning. Torvald drog selv avsted og skar hvalen op og førte kjøttet hjem med sig. For dette ran reiste Ravn — eftervenners raad — sak mot Torvald og fik ham dømt til fuld fredløshet og fór om sommeren til Isafjord og tok gods hos nogen mænd, som hadde hjulpet Torvald og faat samme dom som han. Men siden samlet Torvald folk over hele Isafjord; mange gik ugjerne med, men endda hadde han en flokk paa mere end 100 mand, før han fór sydover til Eyre. Ravn fik vite om det i tide og sendte bud efter hjælp. Han hadde bygget et stort og fast stenvirke om sin gaard, og Torvald vaaget sig ikke paa det med det samme og lot som om han vilde fred og satte sig ned i en bakke like ved virket. Nu kom hjælpen. Ravn hadde søkt, og snart hadde han mere end 300 mand omkring sig. Da vilde somme, at de skulde fare imot Torvald og dræpe ham. Men dette var den 24. juli, kvelden før Jakobsmesse, og Ravn, som hadde været pilgrim hos den hellige Jakob apostel, sa at han ikke vilde kjæmpe i høitiden. Morgenen efter kom det til forlik mellem ham og Torvald; de enedes om. at Tord Sturlason, Snorres bror, og en anden høvding skulde dømme i sakerne mellem dem. Siden bød Ravn Torvald og alle hans fæller til døgurd paa Eyre, og da han saa at mange av flokken var blit skoløse paa veien til Arnarfjord, tok han en hud og lot skjære sko til dem og skaffet dem hester til hjemfærden. Torvald kysset Ravn, før de skiltes.

Vaaren efter fór Ravn til Reykjaholt, Snorres gaard, hvor Tord Sturlason skulde fælde sin dom. Men Torvald kom ikke. Tord satte ham nyt stævne til høsten. Torvald kom ikke.

Denne høst hændte det, at nogen mænd som var ute og rodde, saa ild paa sjøen, ut mot havet, og litt senere saa de blod paa sine klæder og skjønte ikke hvor det var kommet fra. Og paa Eyre hændte det en kveld i julen, at en mand, som het Torarin og sat ved siden av Ravn, med étt saa en fremmed mand staa ved bordet hvor de spiste; han stod og støttet sværdodden mot bordet, men bare en liten stund, — saa var han borte igjen. Og engang da Hallkatla Einarsdatter, Ravns hustru, var ved kirken, saa hun et lysskjær under virket som løp omkring husene.

I langefasten 1213 brøt Torvald Snorreson op fra Isafjord med 32 mand i sit følge og fór over Glaamajøkelen til Arnarfjord. Da de kom ned i bygden bandt de alle folk paa gaarderne, saa bud ikke skulde gaa foran dem. Ravn brukte at ha vagter ute om natten. Men denne kveld sa hans mænd, at det ikke trængtes vagthold, slikt fok som det var ute; ingen kunde færdes bygdimellom i saa ondt et veir, sa de. Da Ravn var kommet i seng, kunde han ikke sove og bad en mand som het Steingrim kvæde draapaen om Andreas apostel, og efter hvert vers talte Ravn meget om det som var hændt da den hellige Andreas blev pint. Og samme nat drømte Ravns frænde Tomas Ragnheidsson, som bodde i Selaadal ute ved fjordgapet, at han saa apostelen Andreas bli pint. Det samme drømte han hele natten, hver gang han faldt i søvn.

Men det som var hændt i den hellige apostels pinsler, var dette: Egeas jarl truet Andreas med døden paa korset; men apostelen svarte, at han frygtet den ikke, og at det var hans tro, og ikke djærvhet, som lot ham svare slik. "Vor død," sa han, "har Krist tat paa sig og git oss sit liv." Da han blev slaat med svøper, sa han til jarlen: "Jeg sørger ikke over min pinsel, men over at du skal dø den evige død." Og da han blev ført til korset, hilste han det paa lang avstand og ropte: "Hil dig, kors! som er helget av Krists legeme; du staar og venter paa mig, og jeg gaar glad til dig, ti jeg kjender din hemmelighet."

Torvald og hans mænd kom om natten frem til Eyre, hvor ingen holdt vagt. De satte en mand paa et skjold og løftet skjoldet paa spydodderne, saa han kunde klyve over stenvirket. Han løp straks hen til virkesdøren og skjøt slaaerne fra. Ravn, som ikke hadde faat søvn, stod op i det samme og vilde se ut. Da saa han, at væbnede mænd var trængt ind i virket, og lukket døren og sa fra til sine folk. Isfirdingerne bar ved foran alle dører og la ild i veden og tændte ild paa taket ogsaa. Da Ravns folk var kommet i klæderne, gik de til dørerne, og Ravnselv spurte, om Torvald vilde ta imot forlik. Torvald svarte ikke; men hans mænd kom med mange onde og taapelige ord. Ravn spurte, hvor Torvald var og hvorfor han ikke svarte. "Jeg synes, jeg maa ha ret til at vente godt av ham," sa han. Torvald svarte ikke. Da talte Ravn til Valde, sin prest, og de klerker som fulgte ham og bad dem gaa ind i stuen og synge ottesang. Og Ravn sang ottesangen sammen med dem, mens det stormet og føk i vinternatten utenfor, og tyk røk væltet ind i husene. Siden gik Ravn igjen til døren og bad Torvald la kvinder og barn komme ut; "for min del," sa han, "vil jeg byde dig slikt forlik, som du selv vil kræve; og jeg vil med haandslag love dig at fare bort fra landet og gaa sydover til Romaborg, os begge til hjælp, og aldrig mere komme til Island, om du mener din hæder kan vokse paa det.“ Torvald sa nei. Da tilbød Ravn at overgi sig, om han med det kunde kjøpe freden for alle de andre som var paa hans gaard. Torvald svarte: "Jeg vil gi alle lov til at gaa ut, om I gir vaabnene fra eder, og lægger alt i min vold, saa jeg kan gjøre med hver av eder, som jeg lyster." Da gav Ravn og hans mænd vaabnene fra sig, og alle som var i huset gik ut. Ravn blev straks grepet og holdt fast og 2 mænd med ham; alle andre, mænd og kvinder, blev ført til kirken og stængt inde der.

Nu lyste Torvald, at Ravn skulde tages avdage. Og da Ravn hadde hørt dommen, gik han til skrifte hos Valde prest og mottok Herrens legeme. I denne stund kjendte han sig bare som en syndig mand og sank ned i bøn og fældte angerstaarer fordi han ikke hadde tjent sin drottin vel nok. Siden kom en stor fred over ham; han knælte ned igjen og la hodet mot et stykke drivtømmer og ventet rolig paa hugget. Ravn døde under virket, hvor hans hustru hadde set det underlige lysskjær. Han var den eneste, som blev dræpt; men Torvald lot fothugge 2 av hans mænd og ranet gaarden for alt løsøre, som fandtes indenvægs, vaaben og klæder, husbunad og mat. I det ran blev ogsaa solstenen tat, som biskop Gudmund hadde git Ravn. Alt det de kunde faa med sig førte de ombord paa et skib, som tilhørte kirken paa gaarden, og saa fór de bort. Men da de vel var borte, fandt heimemændene paa Eyre solstenen; den laa i fjæren, hvor Torvald og hans mænd hadde lastet skibet. Det kan være, de ikke har skjønt hvad stenen skulde tjene til; men mange mente, at det var fordi biskop Gudmund hadde eiet den, de ikke fik solstenen med sig.

Det var den 4. mars i 1213, at Ravn Sveinbjørnsson blev dræpt. Hans sønner var endnu barn av aar; men voksne frænder tok sig av deres sak og førte den frem til forlik og fik vilkaarene lagt i Tord Sturlasons hænder. Tord sa frem sin dom paa Altinget sommeren 1214. Det var hans avgjørelse, at Torvald skulde fare utenlands samme sommer og være borte i 5 aar, — eller i 3, om han fór til Rom og fandt forlatelse hos paven. Naar han kom tilbake, skulde han faa bo paa ættegaarden i Isafjord og ta igjen sit høvdingdømme dernord; men i Vestfjorderne søndenfor Isafjord skulde han ingen fredhelg ha, og i de samme bygder skulde de fleste av dem, som hadde fulgt ham til aataket paa Ravn, ogsaa være fredløse mænd. Somme i Torvalds flokk fik det haardere vilkaar at forlate landet og aldrig vende tilbake. End videre var det Tords kjendelse, at store bøter skulde utredes for drap og fothugninger, og at alt som var røvet paa Eyre skulde føres tilbake.

Torvald fór utenlands og gik sydover til Rom og blev borte i 3 aar. Siden bodde han paa ættegaarden Vatsfjord, saa længe han levet.

Ravn Sveinbjørnssons hustru Hallkatla var ættet fra Torgils arbeinsstjup, som gamle sagaer fortæller om, og var en frændkone av biskop Torlak den hellige. Hun og Ravn hadde 4 sønner og 4 døtre som naadde voksen alder; fra døtrene er store ætter kommet, og langt ned i tiden fulgte lægedomsevnen Ravn Sveinbjørnssons blod.

Fotnoter

  1. Vølund er mestersmeden i det gammelgermanske sagn.
  2. St. Giles.