Snorre Sturlesøns Fortale

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif
Norsk.gif


Norske Kongers Chronica


Udsat paa Danske / af


H. Peder Claussøn /

fordum Sognepræst i Undal.


Nu nyligen menige mand til gaffn / igiennemseet / continuerit oc til Trycken forferdiget.


Prentet i Kiøbenhafn / ved Melchior Martzan / Paa Joachim Moltken Bogførers Bekostning.

M.DC.XXXIIISnorre Sturlesøns Fortale

paa sin Chrønicke


Norske Kongers Chronica, 1633
(Illustration fra titelbladet)
I denne Bog hafuer jeg ladet skrifue gamle Fraasagn om de Høffdinge / som hafuer regerit i disse Nordiske Lande / oc brugt Danske Tungemaal; efter som jeg hafuer fornommit aff de viseste Mænds Fortellelse / oc deris Angifuelse / som sandferdeligen viste at opregne de gamle Herrers Slegteregister oc Affkom. En Part er tagen aff det som findis i Langfædre Tal / herudi findis Kongernis oc andre Herrers Herkomst: En Part er skrefuen efter de aller eldiste Fraasagn oc Viser / som de Gamle hafuer digtet at fordrifue tiden med / oc endog det som findes derudi siunes undertiden nogit utroeligt; Saa er det dog altid altid holden aff Eldste oc Viseste / for Sandhed.

Thiodulff aff Huine var Kong Harald Harfagers Skaald / hand giorde en Vise om Kong Rangvald aff Heidinge / huilcken han kalde Ynglingertall. Kong Rangvald var Kong Oluffs Søn paa Gierstad  / som bleff kaldit Alff / oc var Halffdan Svartis Broder. Udi denne Vise opregnede hand tredue aff hans Forfædre / oc beskreff huer deris Død / Begrafulese oc Lægersted. Der var en hed Fiolner / Ingefrodis Søn / som Svendske dyrckede saalænge; aff hannem bleff de siden kaldet Ynglinger.

Eivin Skaldaspil giorde ocsaa en Vise / som han kallede Haaleiga tall, huorudi hand Hakon Jarl, som bleff kallede Hakon den Rige, til ære / opregnede alle hans Forfædre for Hakon Seningsøn / som var Ingifrodis Søn / oc derudi opregner hand ocsaa huer deris Død / Begrafuelse oc Leiersted.

Efter Thiodulfs Opregnelse er her først skrefuen Ynglings Idreter / oc der efter følger andre fornemme Herrers merckelige Gierninger.

Den første Alder kaldis Bruna Old; thi de brende de som døde / oc satte store Stene paa Steden som det skede / til en Ihukommelse. Mens efter af K. Froer bleff begrafuen udi en Høj ved Opsal / da giorde siden mange fornemme Høffdinger sig Høje / at begrafue sine Venner deri / oc satte store Stene der hos til en Amindelse / som de kallede Bavtasteene. Mens der var en Konning udi Danmarck som hede Dan den Mykilaate, hand lod giøre sig en Høj aff Jord / oc befol sine Mænd / at naar hand var død / skulde de bere hans Legom i samme Høj / med Kongelig ornamenter, beste Kleder / Rusting / sin egen Hest oc mange andre kostelig oc dyrebare Beprydelser. Huilcket mange andre aff hans Venner oc Frender siden efterfulde.

Oc der efter begyntis saa den anden Alder udi Danmarck / som de kalde Hougoldt. Mens de Norske oc Svenske hulde enda lang tid der efter / BrendeOlden ved lige / baade Herrerne oc den gemene Mand.

Den tid Kong Harald Harfager regerede ofuer Norge / da Begyntis Island først at byggis oc besættis med Norske Mænd / som Chrønicken videre om formelder. Samme Kong Harald haffde altid nogle hos sig i sin Hoff / som de paa Norsk kallede Skaald / disse giorde Viiser om huis merckeligt som sig tildrog i hans tid. Samme viser er møgit giengs hos huer mand / oc hafuer Norrigis Konger som kom efter hannom / altid til tidsfordriff enten selfuer quædit samme Viser / eller ladit dennom quæde for sig: Aff samme Viser hafuer vi haft stor Underretning oc Behielpning i denne Chrønicke at sammen skrifue. Oc efterdi Kongerne selff hafue brugt disse Viser / oc lod deris Børn lære dennom / at de icke skulde forglemme deris Forældris merckelige Gierninger oc Endeligt / mens altid hafue dennom til et Eftersiun; kand mand icke andet end holde det for sandingen / som derudi formeldis om deris Færd oc adskillige Idretter.


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.