Vaftrudners ordskifte (NFS)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda

Öfversättning:
Nils Fredrik Sander

Vaftrudners ordskifte


1.

Vidar i ulvens gab (W.G. Collingwood, 1908)

Oden kvad:
”Råd mig, Frigg,
när mig fara lyster
att Vaftrudner i hans sal söka!
Mycket jag åtrår
att utforska i gammal visdom
honom, den allkloke jätten.”

2.
Frigg kvad:
“Hemma jag helst såge
Härjafader dröja
i gudars gårdar;
ty ingen jätte
menar jag jämnstark
med Vaftrudner vara.”

3.
Oden kvad:
”Mycket jag for,
mycket jag frestade,
mycket jag af makterna utrönt:
nu vill jag veta,
hur Vaftrudners
salsinrättning ordnad är.”

4.
Frigg kvad:
Lycklig du fare,
lycklig da vände åter,
lycklig du å vägarna vare!
Ej svike dig snillet
i hvad du, släktenas fader,
skall gå till ordstrid med jätten.”

5.
For så Oden
att fresta i samspråk
den allkloke jättens visdom;
kom till hallen, som ägdes
af Ims fader,
och brådt steg Ygg där in.

6.
Oden kvad:
”Hell dig, Vaftrudner,
nu är jag i hallen kommen
att här dig själf få se.
Det vill jag veta först,
om du vis är
eller allklok jätte.”

7.
Vaftrudner kvad:
“Hvad är det för en man,
som i minom sal
slungar de orden åt mig?
Icke du kommer
ut ur hallen vår,
om du ej är den snällare i snille.

8.
Oden kvad:
“Gagnråd jag heter,
är af gåendet kommen
törstig till dessa salar dina;
långt jag vandrat,
tarfvar en välkomsthälsning
och din gästfrihet, jätte.”

9.
Vaftrudner kvad:
”Hvi står du då, Gagnråd,
å golfvet och spörjer?
Sätt dig å bänk i salen!
Sedan månde vi fresta,
hvem mera vet,
gästen eller den gamle talarn.”

10.
Gagnråd kvad:
“Rotfattig man,
som till rik man kommer,
tale nödigt eller tige;
ty pratsamhet mycken
menar jag illa gagnar
den, som till en kallsinnig kommer.”

11.
Vaftrudner kvad:
”Säg mig, Gagnråd,
då du å golfvet vill
din framgång fresta:
hur heter den häst,
som hvar och en dag
förer fram åt släktenas söner?”

12.
Gagnråd kvad:
”Skinfaxe heter
den skäre, som dagen
förer fram åt släktenas söner;
af hästar ypperst
aktas han af rejdgotar,
af hans man går alltid ljusglans ut.”

13.
Vaftrudner kvad:
“Säg mig Gagnråd,
då du å golfvet vill
din framgång fresta:
hur heter då den gångarn,
som drager ur östern
natten öfver de nyttiga makter?“

14.
Gagnråd kvad:
“Rimfaxe heter
han, som drager fram
natten öfver de nyttiga makter;
fradga från betslet
han fäller hvar morgon,
dädan kommer dagg i dalar.”

15.
Vaftrudner kvad:
”Säg mig, Gagnråd,
då du å golfvet vill
din framgång fresta:
hur heter den å,
som alltid skiljer
jättesöners och gudars grund?”

16.
Gagnråd kvad:
“Ifving heter ån,
som alltid skiljer
jättesöners och gudars grund;
öppen skall hon rinna
genom alla tider,
ej varder is å den ån.”

17.
Vaftrudner kvad:
“Säg mig, Gagnråd,
då du å golfvet vill
din framgång fresta:
hur heter den slätt,
där till slag mötas
Surt och de goda gudar?”

18.
Gagnråd kvad:
“Vigrid heter slätten,
där till slag mötas
Surt och de goda gudar;
hundra raster
har hon åt hvarje sida,
den slätten för dem är danad.”

19.
Vaftrudner kvad:
“Vis är du, gäst,
gack du å jättens bänk,
mälom å säte samman!
Om hufvudet vi skola
i hallen hålla vad,
gäst, i vett och visdom.“

20.
Gagnråd kvad:
“Säg mig detta ena,
om ditt snille är dugande,
Vaftrudner, och du det vet:
hvadan är jorden kommen
eller himlen ofvan
från början, du bålde jätte?”

21.
Vaftrudner kvad:
“Af Ymers kött
vardt jorden skapad
och bergen af benen;
af frostkalle jättens
hjärnhus himlen,
men böljande hafvet af bloden.”

22.
Gagnråd kvad:
“Säg mig för det andra,
om ditt snille är dugande,
Vaftrudner, och du det vet:
hvadan är månen kommen,
som öfver mänskor far,
eller sammaledes solen?”

23.
Vaftrudner kvad:
“Mundelföre heter
han, som är månens fader
och sammaledes solens;
å himlen hvälfvas
de skola hvarje dygn
att tälja för åldrarna åren.”

24.
Gagnråd kvad:
“Säg mig för det tredje,
då du tankeklyftig kallas,
Vaftrudner, om du det vet:
hvadan kom dag,
som drager öfver mänskor,
och natt med sitt nedans mörker?”

25.
Vaftrudner kvad:
“Delling heter
han, som är Dags fader,
men Natt är Narfves barn;
ny och nedan
skapte de nyttiga makter
att tälja för åldrarna åren.”

26.
Gagnråd kvad:
“Säg mig för det fjärde,
då du förvis kallas,
Vaftrudner, om du det vet:
hvadan kom vintern
eller varm sommar
från först af hos framvisa makter?”

27.
Vaftrudner kvad:
“Vindsval heter
han, som är vinterns fader,
men Svasud sommarens;
hvart år de båda
skola alltid framgå,
tills de rådandes välde rifs.”

28.
Gagnråd kvad:
“Säg mig för det femte,
då du fornkunnig kallas,
Vaftrudner, om du det vet:
hvem äldst af asar
eller Ymers ättmän
i urminnes tid är vorden till?”

29.
Vaftrudner kvad:
“Otaliga vintrar
innan jorden vardt skapad,
var Bärgälmer boren;
Trudgälmer
täljes som hans fader,
men Örgälmer hans faders fader.”

30.
Gagnråd kvad:
“Säg mig för det sjette,
då du sakkunnig kallas,
Vaftrudner, om du det vet:
hvadan kom Örgälmer
med jättars söner
från först af, fornvise jätte?”

31.
Vaftrudner kvad:
“Ur elivågor
sprungo etterdroppar,
så de växte, att där vardt en jätte:
dädan äro ätter våra
komna alla samman,
ty är all släkten alltid ond.”

32.
Gagnråd kvad:
“Säg mig för det sjunde,
då du skönsam kallas,
Vaftrudner, om du det vet:
hur så barn födde
den bålde jätten,
då han ej haft med gygja gamman?”

33.
Vaftrudner kvad:
”Det heter: åt rimtursen
under hand växte
mö och man samman;
fot aflade med fot
åt framvise jätten
särhöfdad son.”

34.
Gagnråd kvad:
“Säg mig för det åttonde,
då du aktas som fornvis,
Vaftrudner, om du det vet:
hvad från först af du minns
eller främst känner,
du, som är allklok jätte?”

35.
Vaftrudner kvad:
“Otaliga vintrar
förrän världen vardt skapad,
var Bärgälmer boren;
det är det första jag minns,
när den framsynte jätten
vardt å båtköl lagd och bärgad.”

36.
Gagnråd kvad:
Säg mig för det nionde
då du nämnes sinnrik,
Vaftrudner, om du det vet:
hvadan kommer vinden,
som öfver vågen far?
Aldrig honom själf man ser.”

37.
Vaftrudner kvad:
”Räsvälg heter
han, som vid himlens ände sitter,
en jätte i örnhamn;
af vingarna hans
säger man vinden komma
ut öfver mänskomängden.”

38
Gagnråd kvad:
”Säg mig för det tionde,
när så du gudarnes öden,
Vaftrudner, i allo vet:
hvadan upp kom Njord
hos asasöner,
— öfver hof och harg
mång hundra han råder —
då han ej var af asabörd.”

39.
Vaftrudner kvad:
”I Vanahem
honom visa makter skapte
och till gudarne som gisslan sände;
i åldrarnas fullbordan
skall han åter komma
hem till visa vaner.”

40.
Gagnråd kvad:
”Säg mig för det elfte,
hvar alla män i gården
hvar dag hvarandra dräpa?
Val de kora
och från kampen rida,
sitta sedan förlikta samman.”

41.
Vaftrudner kvad:
”Alla enhärjar
i Odens gård
hvar dag hvarandra dräpa;
val de kora
och från kampen rida,
sitta sedan förlikta samman.”

42.
Gagnråd kvad:
”Säg mig för det tolfte,
hur så du gudarnes öden,
Vaftrudner, i allo vet?
Af jättars runor
så väl som alla gudars
säger du hvad sannast är,
du allkloke jätte.”

43.
Vaftrudner kvad:
”Af jättars runor
och alla gudars
kan jag säga hvad sant är,
förty att i hvarje
värld jag kommit:
i de nio världar jag kom
till Nifelhel nedan,
dit män dö hän ur Hels hus.”

44.
Gagnråd kvad:
“Mycket jag for,
mycket jag frestade,
mycket jag af makterna utrönt:
hvilka män lefva,
när liden är för mänskor
den frejdade fimbulvintern?”

45.
Vaftrudner kvad:
”Lif och Leftraser, —
men i lön de sig hålla
i Hoddmimers hult;
morgondagg
de till mat hafva,
och däraf nya åldrar näras.”

46.
Gagnråd kvad:
“Mycket jag for,
mycket jag frestade,
mycket jag af makterna utrönt:
hvadan kommer solen
å spårlös himmel,
när henne, som nu är, Fenrer fångat?”

47.
Vaftrudner kvad:
“En dotter endast
Alfrödul föder,
innan henne Fenrer fångar;
rida månde,
när makterna dö bort,
mön sin moders vägar.”

48.
Gagnråd kvad:
”Mycket jag for,
mycket jag frestade,
mycket jag af makterna utrönt:
hvilka äro de mör,
som öfver manliga kämpars haf
framsynta fara?”

49.
Vaftrudner kvad:
”Trenne flockar
å det torp slå ned,
som tillhör Mögtrasers mör;
hamingjor några af dem
här i världen äro,
fast de bland jättar fostras.”

50.
Gagnråd kvad:
Mycket jag for,
mycket jag frestade,
mycket jag af makterna utrönt:
hvilka asar behålla
gudars ägor,
när Surts låga slocknat?”

51.
Vaftrudner kvad:
”Vidar och Vale bygga
å gudars vigda grund,
när Surts låga slocknat.
Mode och Magne
skola Mjölner hafva,
när Vingner kommit till korta.”

52.
Gagnråd kvad:
”Mycket jag for,
mycket jag frestade,
mycket jag af makterna utrönt:
hvad varder Oden
till ändalykt,
när de rådandes välde rifs.”

53.
Vaftrudner kvad:
“Ulfven skall sluka
åldrarnas fader,
men Vidar skall honom hämna;
de kalla käftar
han klyfva månde
i vittnesbördets stora strid.”

54.
Gagnråd kvad:
”Mycket jag for,
mycket jag frestade,
mycket jag af makterna utrönt:
hvad hviskade Oden själf
i örat på sonen,
förrn denne å bål vardt buren?”

55.
Vaftrudner kvad:
”Ingen det vet,
hvad i urtid du
sonen i örat sade;
med mun som en dödsdömd
mälte jag mina forna stafvar
och om ragnarök.

Nu med Oden jag växlat
ord i vetande:
du är evigt visast af alla.”


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.