Bergens gamle Bylov - Fortale

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Bergens gamle Bylov


Fortale


Ved at see Hvormeget udmærkede Mænd i de sidste Aar have udrettet for Undersögelsen af Kjöbstædernes og Borgerstandens Historie i Middelalderen, maa Enhver, som nærer Interesse for vor Norske Fortid, önske at lignende Arbeider ogsaa for Norge maatte vorde udförte. Saavel i Tydskland som i Danmark frembyder den nyeste Litteratur udmærkede Værker, der enten indeholde Kjöbstædernes Diplomatarier og Lovsamlinger, eller levere pragmatiske Fremstillinger af Stædernes og Borgerstandens Skjæbner og Forholde. Hüllmanns höist berömmelige Værk: Ueber das Städtewesen des Mittelalters, Bonn 1826 ff. gjör Epoke i denne Green af Historien; men desverre er der i dette ellers saa omfattende Arbeide intet Hensyn taget til Skandinavien; venteligt af den Grund, at Forfatteren manglede gode Udgaver af skandinaviske Bylove - Professor Kolderup-Rosenvinges nylig udkomne Samling af Danske Gaardsretter og Stadsretter, Kbhvn 1827, har, hvad Danmark angaaer, afhjulpen denne Mangel. - For at tilveiebringe en lignende Fordeel for Norge troede Udgiveren at burde benytte sit Ophold i Kjöbenhavn, i hvis store og rige Bibliotheker der opbevares saamange fortræffelige Membran-Codices af Norges gamle Love, til et didhenhörende Forarbeide. Han valgte dertil Bergens gamle Bylov, fordi denne Kjöbstad blandt alle norske Stæder saavel for Norge som for Udlandet frembyder den störste Mærkværdighed. Udgiveren afbröd derfor paa nogen Tid sine diplomatariske Arbeider, for at besörge denne Udgave af Bergens Bylov og ledsage den med en Oversættelse for de med det gamle Sprog Ubekjendte, samt at tilföie nogle oplysende Anmærkninger for Oldgranskeren og Lovhistorikeren.

Det er Udgiveren en kjær Pligt at aflægge sin ærbödige og erkjendtligste Tak for den höie Liberalitet, hvormed den Kongelige Kommission for Arne Magnusens Stiftelse og det store Kongelige Bibliotheks og Universitets-Bibliothekets ærede Herrer Bestyrere have tilstaaet ham den frie Benyttelse af de derværende Manuskripter, ligesom han ogsaa skylder hjerteligen at takke Herr Dr. juris A. L. J. Michelsen for den venskabelige Veiledning, han ved dette Foretagende har ydet ham.

Maatte dette lidet Forarbeide, hvortil Udgiverens övrige literære Sysler kun levnede ham den allerknappeste Tid, bidrage til at gjöre opmerksom paa Vigtigheden og Nödvendigheden af en fuldstændig Udgave af vort Fædrelands gamle Love!


Kjöbenhavn, 15 Mai 1829

Gr. Fougner-Lundh.