Forskjell mellom versjoner av «Tingsprotokoll – Processen mot Lars Nilsson»

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m
Linje 55: Linje 55:
  
  
'''Resoluio.'''
+
'''Resolutio.'''
  
 
Denne Högmåls Saak toghz i Rättens noga öfwerwägande, warandes dess enfaldige betänkiande, afsagde Sentens och dom, som föllier:  
 
Denne Högmåls Saak toghz i Rättens noga öfwerwägande, warandes dess enfaldige betänkiande, afsagde Sentens och dom, som föllier:  

Revisjonen fra 30. mar. 2022 kl. 21:48

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Runetromme
Norsk Folkemuseum, Oslo.

Lars Jacobsson Grubb

Tingsprotokoll
Processen mot Lars Nilsson

1692


Tingsprotokoll i Arjeplog den 4 och 6 februari 1692.
Dombok, Västerbottens län nr 3,fol. 730.RA

Anno 1692 d: 4 och 6:te Februarij höltz lagmans Tingh på wanliget ställe i Piteå Lappmark, närwarande Bafallningsman Wälbetrodde Hans Reenhorn, medh effterskrefne som såto i

Nembden

Anders Olson i Nårrwästerbyn, Anders Olson i SimisJaurj. Mårten Olson i Arjeplog, Mårten Månson i Söderwästerbyn, Anundh Anderson i Lochtbyn.


Dato framstältes för Rätten Lars Nillson i NårreWästerbyn och Piteå lappmark, om sine 60 åhr gammal, den där ähr worden anklagadt af dess Siähle Sörjare Capellanen i SillboJoch och H:r Peder Noraeo, för det han twärt emoth månge för detta Hällsosamme åtwarningar, så af wederbörande Wärdzligh som Andeliga ståndet ännu skahl i margfalldigh måtto fortfara med sine gambla diefwullachtige afgudiska widskippelsers föröfwande Nembl. på fölliande sätt.


1. Enär H:r Peder Noraeus förledne höstas Michaelis tijdh föranlåten blef att utskicka till Lars Nillsons kåta eller hemwist effterskrefne lappeman, Nembl. Clemet Clemetson i SimisJaur, Mårten Anundson i Nårrwästerbyn Oluf Häf Erich Pedersson vngh Påhl Anundson Anund Pederson, och Oluf lucko ibidem till att noga undersökia ransaka och sigh wähl Informerade giöra, huru medh detta ogudachtiga wäsendet månde förwetta och wara beskaffat? Tå skola alla näst ofwan skrefne lappar widh återkomsten, och sädan dhe detta ährendet expedierat hafwa, för honom Noraeo berättat,att enär dhe kommo till Lars Nillsons kåtta,fingo de strax där brede widh see och förmärkia ett dess vppsatt offerställe nästan ,lijka som ett Theatrum giort för sine TräGudar. Widh samma tillfälle fingo dee och see honom Lars Nillson ståendes på sina knää widh Een Ellf Madewijk Jocki, som belägen war, bara ett lijtet styckie ifrån hans offerställe. Tå hörde dee och sågo honom ganska illa Siunga och yhla, Jembwäl på sin Spåtrumma häftigdt Speela öfwer een sin Sonasohn om sijne 6 åhr gammal, den där samma dagh, och näst för ähn ofwanskrefne vtskickade till offerstället ankommo i wattnet omkom och drunknade i ett brun, doch strax döder optagen, Tå bem:te dess faderfader Lars Nillsson till dän ända skal sålunda Sungit och på Trumman slagit att spå lijfwet i honom, hwar medh han platt intet uträtta kunnat. Och oansedt Lars Nillson mehrbem:e uthskickade lappar skall nogsampt warsse blifwit, tå han som aldramäst hölt uppå att Siunga och Speela på Trumman,likwäl uti sitt Diaboliska förehafwände och furieuse speelande achtade han dem intet, Ehuru dhe honom åtwarna månde medh slicht Ogudachtigdt och Öfwerdådigdt lefwerne och diefwulska giärning att afstå, in till dess dhe nödsakades honom Trumman wåldsamligen att afhända, blifwandes Lars då så elack till sinnes, att han nappar effter knifwen, som doch likwäl inte fans hoos honom i skidona, för utan dhe många Calumnie ord och skamlösa Expressioner han dem öfwerföll medh, som de där orsaken warit, att dess SonaSon den dagen lijfwet quittera måste, emedan han icke fick fullborda sitt påbegynte Onda oppsåt och Intention.


2. Begåfwo sigh vtskickade till Offerlafwan igen derest han skall upprest tränne stycken sine Trääafgudar, sammaledes och een Toorwigg af Trää giord, befinnandes thärhoos att han där offrat Horn, och alle andre been af twenne Reenar, sampt och been af een fohla och Oxe. Desse Creaturs blodh skahl han och bestruckit sine afgudar medh, hwilke afgudar, Enär de dem nedertogo af offerlafwan, ropade Lars till Tore eller Åskian /: hwilken och een af desse trenne Träägudar till ähra oppsatt war :/ medh högdt anskrij på det lapperska språket, medh tillbidiande att han medh dunder och blixt måtte dem nederslå.


3. Beskickade Lars Nillson een sin ogift Son Nills Larson till nästliggiande by TorpenJaur lydandes under Luhleå lappmarkz Försambling, ungefähr Een Mijhl belägen ifrån Lars Nillsons kåtta, i den mening och uppsåth att i samma by anskaffa och ihop sambla något folk sigh till hiälp, hans Trumma och afgudar att defendera, Jämbwäl dem uthskickadom dräpa och i Elfwen kasta låta, Men desse uthskickade lappar detta förnimmandes skyndat sigh där ifrån och till widermähle tagandes medh sigh trumman, trägudarne och fohlshuden och bärandes dem till SillboJochz Prästerskap, kyrkioherden H:r Erich Noraeum och dess Sohn H:r Peder Noraeum.


Tå tillspordes Lars Nillson om han hade moth denne relation något att säija? Hwaremoth han icke neeka kunde, säijandes thär hoos, uppå Rättens wijdare tillfrågan, att desse hans afgudiska widskippelsers hijt in till föröfwade skola warit honom mycket nyttige och gagnelige, besynnerligen förledne wåras 1691 och de twenne nästfölliande åhren 1690 och 1689. Tå een stoor Siukdom och dödh öfwergick hans boskap af Reenar, och ehuruwäl han fullan då skahl stådt på sine knää, åtskillige gångor, upplyfftat sine händer och anropat den aldrahögste Guden utj himmelen om hiälp och bijstånd, att hans Boskap icke måtte utrootade warda utan mehr och mehra förkofras, och honom lyckas, lijkwäl skal det honom ingalunda kunnat hiälpa, utan dymedelst blifwandes förorsakat att sökia och tillgå andra medell Neml. Trääafgudars tillbidiande ofrande och Trummespeel; Tå spordes honom Lars, om sådanne medel honom något hiälpa kunnat till dess Boskapz lyckeligare tilltagande och förökning? Swarade att han eij annat kunnat förstå el:r förmärkia ähn iu de senare medell han brukat hafwer warit honom mehra nyttige,så att hans Boskap skahl syntz alt sädan mehr och mehra willia trijfwas och tillökas. Sedermera blefwo här in för Rätten praesenterade trenne stycken Lars Nillsons TrääGudar, dem han tillbidit och offrat, Nembl. den första Thore eller Åskian N: 1, ombunden som een giördel /: sit honos Auribus :/ penê vel membrô genitali Rangiferi, den andre Thores eller Åskians Engel N:o 2 den tridie Wärldennes Man: Gudh: med twenne Giördlar af samma slagh kringbunden N:o 3 Sidst och för det fiärde oppwistes Torwiggen äfwenledes af Trää formerad och ombunden af samma slagh,som förbem:t är Num 4 Hwilka medh näste tillfälle skole öfwersändas till Wälbet:de Advocat Fiscalen utj den Högl. Kongl. Swea HåffRätten.


Ytermera tillfrågades Lars Nillson hwadh förber:de membra genitalia hade att innebära eller betyda, hwar till han swarade, att han dessmedelst skulle altijdh hafwa att förwänta en besynnerligh och särdeles Godh lycka på Reenar.


Widare tillspordes Lars Nillson, hwarföre han och effter egen bekiennelsse förutan Reenar offrat sine afgudar Een oxe och Een fohla? Swarade, att han af sin SpåTrummas och dess ringars anledningh och omlöpande på Trummeskinnet skall hafwa förmärkt, att sådanne Creaturs Oppoffrande wore hans afgudar behageligast. Där näst blef SpååTrumman Gammal och Söndrigh framwist, medh dess tillhörige ringar och hambrar, den Lars Nillson uppå dess blåtta berättelsse sade sig hafwa kiöpt i Nårige förledit åhr.


Sädan berättade ländzmannen Anders Olsson i Nårrewästerbyn att Anno 1688, tå alla lappar så i synnerhet som igemeen widh hållne laga Tingh här i Arieplog blefwo allfwarligen tillsagde och förmante, att till Vnderdånigst föllie af h:ns Kongl. Maij:tz allernådigste willia och befallningh utan någon längre vndanflycht godhwilligdt ifrån sigh lefwerera sine förbannade SpååTrummor, och hädanefter alldeles afstå medh sin diefwelskap, och wijdare föröfwande onda och förargelige wäsende, Så war fuller denne Lars een ibland månge andra, som då syntes sin trumma godwilligdt ifrån sigh till wederbörande lefwerera, utlofwandes boot och bättring, Men beklageligen ähr det, att så snart han hemkom, skahl han effter bem:te Ländzmans berättelsse straxt begynt speela på een annan Trumma ährbiudandes förber:de Ländzman frijwilligdt och otwungen att verificera och besanna denne sin uthsaga medh sin lijflige Eedh å lagbook.


Sidst spordes Lars Nillson, om han icke som oftast af sine Siählesörjare ähr worden förmant, att öfwer all Tingh fruchta och tillbidia den stoore Alzmechtige Guden utj Himmelen, som Himmel och Jordh och alla Creatur skapat hafwer Men inga afgudar för honom? Hwar till han swarade: att han af sine lärare och Siählesörjare thär om fullan förr detta i långligh tijd nogsampt ähr påmint och informerad, både publice och privatim, sampt och utj alla andra Christendoms stycken icke mindre vnderwist worden, Men emedan detta skal anlänt honom till ingen nytta eller wälfärd; Altså har han sökt sigh andra Medell förmedelst afgudars tillbidian- och offrande jempte Trummespeelande, som ofwanbemält, det han påstår, och fullkombligen sigh inbillar, warit honom till mycken bättre fromma och sin Baskapz wähltrefnad, hwilken afgudiska widskieppellsse oppå Rättens tillfrågan kan ännu och så längie han lefwer ingalunda sade sigh kunna umbära utan skolandes effterlefwa och bruka sina förfäders funth och wahna, oachtandes hwadh högre eller mindre öfwerheet i detta måhl nu eller framdeles honom förbiudandes worde.


Resolutio.

Denne Högmåls Saak toghz i Rättens noga öfwerwägande, warandes dess enfaldige betänkiande, afsagde Sentens och dom, som föllier:

Lars Nillson i Norrwästerbyn och Pijteå Lappmark, i anseende till sine i långligh tijdh grofwa och ohörliga afgudiska widskieppelsers föröfwande sampt onda och förargelige wäsende, som han ännu will fortfara uthi, twärt emot åtskillige hälsosamme förmaningar och lärdomar af wederbörande Wärdzligh och Andelige StåndzPersoner, det föregående Ransakning med mehra nogsampt Exprimerar och förklarar, dömmer denne Ringe Rätten till Lijfzstraff i anledning af Gudz och Werdzligh Lagh. Nembl. Exod. Cap. 22 et Deut. Cap. 13 sampt och Sahl. Höglofl. i åminnelsse Konung Gustavi ordinantia Dat: Wästeråhs 1527, Jembwäl een annan i Örebro vtgifwen 1586 angående widhskippelsse Signelse Löfwerj Läsningar och Trulldomb, dee där intet befrija een sådan Ogudachtigh och förhärdad ifrån lifzstraff, doch hwad nu i detta måhl enfalldeligen dömbdt och afsagd ähr, remmitteres i Vnderdån-ödmiukhet till den högl. Kongl. Swea HåfRättens i Stockholm wijdare högrättwijse dijudication och ompröfwande, huru detta onda här i lappmarken een gångh måtte afskaffat och utrotat warda, androm dess wederlijke ogudachtigom till warnagell och wälförtient straff.


Lars Jacobsson Grubb
häradshöfdingKilde

Trolldomsrannsakningar i lappmarken 1649-1739 i Forskningsarkivet, Umeå Universitet, Handskriftsamlingen: Erik Nordbergs arkiv (ENA).