Ansgar kap. 1

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Ansgar prædiker for Harald Klak
(Louis Moe, 1898)
Rimbert:

Ansgars Levned

oversat af P. A. Fenger


Kapitel 1

Den hellige Ansgars Barndom, Opdragelse, Drømmesyn. Han bliver Munk


Den salige Fader Ansgars Fromhed og Gudsfrygt begyndte under den guddommelige Naade at vokse fra hans tidligste Alder og tog til i mangfoldige Dyder, Aar for Aar som han levede. Thi fra hans Barndom af blev han beaandet fra Himlen med aandelige Aabenbarelser, og ved Guds Naade blev han besøgt herovenfra og ofte paamindet om, at han skulde bortvende sit Sind fra de jordiske og af ganske Hjerte hige efter de himmelske Ting.


Disse Aabenbarelser havde han fortalt til nogle af os, som vare hans fortroligste Venner, dog mod det Løfte, at vi ikke maatte aabenbare det for nogen, saa længe han levede. Efter hans Død have vi besluttet os til, til Guds Ære at indføre disse Aabenbarelser i denne Bog, for at Læseren kan skønne, med hvilken Naade Herren optugtede sin Tjener fra hans første Barndom, og siden, da gode og rosværdige Gerninger fulgte efter, behagede at forherlige ham.1


Han fortalte nemlig, at i hans Barndoms Dage, da han var fem Aar gammel, døde hans meget gudfrygtige og fromme Moder, og at ikke længe efter sendte hans Fader ham i Skole for at lære at læse. Da han var sat i Skole, begyndte han, som sædvanligt i den Alder, at drive Børneleg med sine jævnaldrende og give sig mere af med Lediggang og Løjer end med at lære noget.


Men medens han i den barnlige Alder var hengiven dertil, bares det ham en Nat for, at han var paa et meget moradsigt og slibrigt Sted, saa at han ikke kunde komme bort derfra uden med stor Besværlighed. Men ved Siden af det Sted var der en yndig Vej, paa hvilken han saa, at der gik en Kvindeskikkelse som en Dronning i herlig Prydelse og Ære og flere andre hvidklædte Kvinder, blandt hvilke ogsaa var hans egen Moder. Og da han genkendte hende, begyndte han at ville løbe hen til hende; men det faldt ham vanskeligt at komme ud af hint moradsige og meget slibrige Sted. Da nu denne Kvindeskare nærmede sig til ham, syntes han, at hun, der forekom ham at være de andres Frue, og som han var vis paa, maatte være den hellige Maria, sagde til ham: “Søn! vil du til din Moder ?” Og da han svarede med stor Iver: ja, det vilde han gerne, tog hun atter til Orde og sagde : “Dersom du vil tage Del i vort Selskab, saa maa du vogte dig for al Forfængelighed og aflægge alle Børnestreger; thi vi kan slet ikke lide Forfængelighed og Lediggang, og hvo som finder Fornøjelse deri, kan ikke være i vort Samfund!”


Efter dette Syn begyndte han straks at opføre sig alvorligere, undgaa Omgang med de andre Drenge og beskæftige sig stadigere med Læsning, Betragtning og andre nyttige Ting, saa at hans Kammerater højlig maatte forundre sig over, at han saa pludselig havde forandret sin Opførsel. Da han var vokset til, var bleven Munk hos Eder og befandt sig under Klostertugten, indsneg sig dog lidt efter lidt den menneskelige Skrøbelighed, og han begyndte noget at kølnes i den Iver, han tidligere havde tilegnet sig.Noter:

1) Om Ansgars første Aar og om hans Forældre vides saa godt som intet. Han har rimeligvis været en Franker fra Picardie og er født Aar 801. (Saaledes kan vi bestemme det med nogen Sandsynlighed. I Kap. 33 siges det, at han var i sit 64de Aar, da hans sidste langvarige Sygdom begyndte, og hans Død, ved vi, var den 3dje Febr. 865).

Hans Fødselsdag vides ikke, maaske har det været 9de September, som man gætter paa i Følge en Nekrolog fra Lund. Faderen har maaske været en anset Mand i Kejser Karls Tjeneste og har saaledes ofte opholdt sig i Hoflejren; herved kan det forklares, at Ansgar som Dreng har haft Lejlighed til at se Kejserens Magt, saaledes som vi læse i næste Kapitel. Efter Moderens Død bliver han sat i Corbies Klosterskole og opvoksede her som Elev, indtil han senere ombyttede Lærlingens Stilling med Lærerens. Hans Ophold her har vel været 806-23.


Næste kapitel ►