Den Höges sång (KL)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Valda sånger ur den poetiska Eddan
Karl Ljungstedt
1904


Gudasånger
Den Höges sång
(Hávamál)


I

Den fremmede ved døren
(W.G. Collingwood, 1908)


1.
På hvarje tröskel,
förrn in man går,
man speja skall omkring sig,
man skåda skall omkring sig,
ty ej man vet,
hvar ovän sitter
på bänkarna i salen.


2.
Gifmilde, hell er!
Gäst är in kommen.
Hvar skall väl han få sitta?
Den har brådtom,
som på skidor
fresta skall sin framgång.


3.
Värme den tarfvar,
som in har kommit
och frusen är om knäna;
mat och kläder
ock den behöfver,
som öfver fjällen farit.


4.
Vatten den tarfvar,
som kommer till måltid,
handduk och vänlig välkomst,[1]
hyllest och heder
om slikt man förtjänar,
tal och svar på tal.


5.
Vett den tarfvar,
som vida ströfvar,
lätt är allting hemma.
Till ögonfägnad
varder en dumbom,
kommer han samman med kvicka.


6.
Sina själsgåfvor skall
man ej städs med,
utan städs gifva akt på sig själf.
Kommer tystlåten man
såsom gäst till ett hus,
går det sällan den varsamme illa,
ty en fastare vän
kan man aldrig få
än mycket mannavett.


7.
En varsam gäst,
som kommer till bords,
skall hålla sig tyst och tiga,
skall öronen spetsa
och blickarna skärpa.
Så spejar hvar klok omkring sig.


8.
Den är säll,
som åt sig vinner
hyllest och godt rykte.
Ovisst är
hvad man kan äga
gömdt i andras bröst.


9.
Den är säll,
som vunnit har
heder och vett i sin vandel:
onda rådslag
ofta smidas
uti andras bröst.


10.
Bättre börda
ingen bär
än mycket mannavett,
det för en främling
är bättre än guld,
är fattigmans bästa värn.


11.
Bättre börda
ingen bär
än mycket mannavett;
sämre vägkost
ej det finnes
än för många mått öl.


12.
Ej är det så godt,
som ofta det sägs,
ölet för människors söner,
ty ju mera man dricker,
dess mindre man är
herre öfver sig själf.


13.
Glömskans häger öfver
dryckeslaget sväfvar,
stjäl ifrån oss all besinning.
Jag var i den fågelns
fjädrar en gång fjättrad
i den fagra Gunnlods salar.[2]


14.
Drucken vardt jag,
dödligt drucken,
hos den vise Fialar.[3]
Bäst det samkväm,
som enhvar
lämna kan med full besinning.


15.
Tyst och betänksam
och djärf i strid
skall konungasonen vara,
glad och hurtig
vare enhvar,
medan han bidar sin bana.


16.
Den fege hoppas
att städse få lefva,
blott han för strid sig aktar,
men aldrig af åldern
varder han skonad,
om han än skonas af svärden.


17.
En dummerjöns,
som kommer till gille,
han sitter och gapar och mumlar;
färdig han är
blott efter en klunk,
då hela hans själ ligger öppen.


18.
Blott den det vet,
som vida ströfvar
och mångenstädes farit,
hvad egenskaper
enhvar besitter,
som vet, hvad vett vill säga.


19.
Förakta ej bägarn,
men drick med måtta
och säg hvad som höfs
eller tig.
För det själfsvåldet
dig ingen lastar,
att du går tidigt till sängs.


20.
En glupsk karl,
som ej tänker sig för,
äter sig sjuk omsider;
till åtlöje gör
honom ofta hans mage,
när ibland kloka han sitter.


21.
Hjordar veta,
när hem de skola,
och gånga då af gräset,
men ovis man
lär aldrig känna
sin egen mages mått.


22.
En ynklig karl,
illa hopkommen,
skrattar åt likt och olikt,
vet ej det,
han veta borde,
att han själf är full af fel.


23.
Ovis man
vakar natt efter natt
och grubblar på likt och olikt;
är då trött,
när morgonen gryr:
allt tungt är kvar, som var.


24.
Ovis man
ser i enhvar,
som småler mot honom, en vän;
märker ej ens,
hur han förtalas,
när han är samman med visa.


25.
Ovis man
ser i enhvar,
som småler mot honom, en vän;
kommen till tings,
finner han snart,
att få vilja föra, hans talan.


26.
Ovis man
tror sig allt veta,
har han blott skydd i en vrå;
vet dock aldrig,
hvad han skall säga,
när man vill höra hans mening.


27.
Ovis man,
kommen i samkväm,
gör allra bäst i att tiga:
ingen vet,
att intet han vet,
blott han ej talar för mycket.


28.
Vis den tyckes,
som kan fråga
och gifva svar på tal.
Det kan aldrig
hållas hemligt,
som går från mun till mun.


29.
Öfvernog den pratar,
hvilken aldrig tiger,
kommer jämt och samt
med sladder.
Lössläppt tunga
utan styrsel
ofta själf sin ofärd vållar.


30.
Till ögonfägnad
man ingen hafve,
ej ens vid dryckeslaget.
Man tycker sig vis,
när ingen en frågar
och man ej blir satt på det hala.


31.
Den gäst tror sig vis,
som drager sig undan,
sedan han annan gäst pikat.
Sällan den vet,
som gaddar vid bordet,
att ibland gramsne han glammar.


32.
Många, som fulla
af välvilja äro,
reta hvarann dock vid bordet.
Alltid det gifs
orsak till gräl:
gäster med gäster jämt träta.


33.
Om man i tid
ej äter sig mätt
och kommer så hungrig till gillet,
man sitter och drönar,
ser utsvulten ut
och höres ej yttra ett ord.


34.
Lång afväg det är
till falsk vän,
om äfven han bor vid vägen;
men genvägar gå
till god vän,
om äfven han fjärran bor.


35.
Ej man skall
vara gäst
ständigt i samma hus.
Ljuf varder led,
om länge han sitter
kvar på en annans bänk.


36.
En ringa koja
är bättre än ingen:
herre är hvar och en hemma;
blott två getter
och stråtäckt stuga
bättre dock är än att tigga.


37.
En ringa koja
är bättre än ingen:
herre är hvar och en hemma;
hjärtat blöder
i bröstet på den,
som får tigga sig mat till hvart mål.


38.
Från sina vapen
aldrig man skall
vika ett enda steg,
ty ovist det är,
när ute på vägen
det tarfvas att gripa till svärdet.


39.
Egen pung
skall man ej
allt för hårdt tillsnöra:
sparar åt ovän
i stället för vän:
mycket går värr’, än man väntar.


40.
Ingen så gifmild
och gästfri jag träffat,
att erbjuden skänk han försmått;
ingen som brytt sig
så litet om guld,
att gengåfva upptagits illa.


41.
Vapen och kläder
vänner må gifva
hvarandra och glädjas tillsammans;
vänskapen varar,
om gåfvor man växlar
och eljest det artar sig väl.


42.
Man skall vara
vän med sin vän
och gälda gåfva med gåfva;
hån däremot
möta med hån
och löna lömskhet med lögn.


43.
Man skall vara
vän med sin vän,
med honom och med hans vän,
men ingen skall
vara vän
med sin oväns vän.


44.
Har du en vän,
på hvilken du litar,
af hvilken du godt vill röna,
växla med honom
tankar och gåfvor,
sök honom ofta träffa.


45.
Har du en ann’,
du tror vara falsk,
men godt vill af honom ock röna,
dölj då med fagra
ord dina tankar
lönande lömskhet med lögn.


46.
Ja, mot den vän,
du tror vara falsk,
hvars sinnelag synes dig misstänkt,
smila du skall,
falsk i ditt hjärta,
lönande lika med lika.


47.
Förr i min ungdom
jag färdades ensam
och vandrade vilse på vägen;
tyckte mig rik,
hvem jag än mötte:
mänska är mänskas gamman.


48.
Gifmilda, tappra
män ha det bäst,
samka sig sällan sorg,
men oklok man
fruktar allt möjligt,
en girig sig grufvar för gåfvor.


49.
Mina kläder
gaf jag på fältet
bort åt två bilder af trä.
Strax de som riktiga
kaxar sig kände:
skamsen är naken man.


50.
Murken fura
står vid gården,
har hvarken bark eller barr.
Så är en man,
som älskas af ingen.
Hvi skall han längre lefva?


51.
Mera hett än i eld
mellan ytliga vänner
det är under fem hela dagar,
men på den sjätte
slocknadt är allt,
och kallnad den varma vänskap.


52.
Mycket skall man
ej annan gifva,
litet är ofta nog:
med halfva kakan
och halffyllda bägarn
vann jag mig följessven.


53.
Liten sjö,
litet sand,
liten är mänskans tanke;
lika gåfvor
alla ej fått,
half er old hvar.

54.
Måttligt vis
vare enhvar,
alltför vis ingen.
Lifvet ter sig
fagrast för den,
som väl vet hvad han vet.


55.
Måttligt vis
vare enhvar,
alltför vis ingen.
Den är sällan
i hjärtat glad,
som alltför mycket vet.


56.
Måttligt vis
vare enhvar,
alltför vis ingen.
Sitt eget öde
må ingen veta,
då tynga oss sorgerna minst.


57.
Ett vedträ i brand
tänder ett annat,
låga födes af låga;
mänskan af samtal
med mänskor blir vis,
enslingen andligt förkrymper.


58.
Tidigt skall den
vara uppe, som vill
andra till gods eller lif.
Sällan liggande varg
åt sig vinner ett ben
eller sofvande man åt sig seger.


59.
Tidigt skall den
vara uppe, som själf
skall det mesta vid arbetet sköta.
Sofver man länge,
mycket försinkas:
raskhet är ren half rikdom.


60.
Hur mycket virke
och taknäfver tarfvas,[4]
känner en klok man väl,
och hur mycket ved,
det torde gå åt
under månader eller halfår.


61.
Tvagen och mätt
man ride till tings,
är man än torftigt klädd.
För sina skor
och byxor må ingen
blygas, ej heller för hästen.


62.
Slänger och hänger
med hufvu't och nafsar
örnen vid hafvets strand.
Så är en man
i en människohop,
där ingen vill föra hans talan.


63.
Spörja och svara
skall enhvar,
som vill anses för vis.
Förtro dig till en,
men ej till en annan:
hvad tre veta, vet hela världen.


64.
Enhvar, som är
i råd förfaren,
skall bruka med måtta sin makt.
Bland tappra snart
enhvar skall finna,
att ingen är allra tapprast.


65.
Aktsam och varsam
vare enhvar
och allra mest varsam i vänskap:
för de ord,
man sagt till andra,
ofta man bittert får böta.


66.
Alltför tidigt
kom jag till en,
alltför sent till en annan:
ölet var slut
eller ännu ej bryggdt:
led kommer sällan lägligt.


67.
Till månget hem
jag nog hade bjudits,
om jag mat till hvart mål ej behöft
och om tvenne bogar
hos full trogne vännen
hade hängt, sen jag ätit af en.


68.
Ej något bättre
finnes än elden
och det att få solen skåda
samt att få äga
obruten hälsa
och fri ifrån laster få lefva.


69.
En sjuk är dock ej
alldeles osäll:
mången af söner är säll,
mången af fränder,
af gods och af guld
samt af det goda han gjort.


70.
Bättre den lefvande
har än den döde:
nog får man sig alltid en ko.
Jag för den rike
såg allt brinna upp,
och ute stod döden för dörren.


71.
Den halte kan rida,
den handlytte valla,
den döfve kan strida och gagna.
Bättre att vara
blind än bränd:
ingen har nytta af liket.


72.
Bättre än ingen
en son är, som födes
först efter faderns död.
Minnesstenar
stå sällan vid vägen,
om frände ej rest dem åt frände.


73.
Ej den vet,
som intet vet,
att guldet gör mången till narr.
En är rik,
en annan fattig,
ingen för det må man tadla.


74.
Fulla fållor
hade Fitiungs söner,[5]
nu vandra de stafkarls stig.
All rikedom är
som ett ögonkast,
är flyktigast af alla vänner.


75.
Hjordar dö,
fränder dö,
själf dör du likaledes,
men dens rykte
aldrig dör,
som samkat åt sig ett godt.


76.
Hjordar dö,
fränder dö,
själf dör du likaledes;
ett jag dock vet,
som aldrig dör:
dom öfver dödan man.II
(Episoden om Billings mö.)[6]


77.
På en flickas ord
skall man aldrig tro,
ej heller hvad kvinnor säga,
ty på rullande hjul
deras hjärtan ha skapats
och vankelmod bäddats i bröstet.


78.
Öppet jag talar,
ty det vet jag ock,
att mannen mot kvinnor är trolös:
falskast vi tänka,
när fagrast vi tala
och kloka tärnan bedåra.


79.
Smickra man skall,
slösa med smycken,
ifall man vill täckas en tärna,
Ijuslätta ungmöns
skönhet berömma,
då giljaren vinner sitt mål.


80.
För älskogs skull
skall ingen man
någonsin klandra en annan:
ofta den kloke,
ej dåren det är,
som fångas af tjusande fägring.


81.
Aldrig man skall
tadla en annan
för det, som enhvar lätt kan hända.
Den vise till dåre
varder förvandlad
af kärlekens mäktiga makt.


82.
Det fick jag röna,
när gömd ner i säfven
jag väntade tyst på min lycka.
Så kär som mitt lif
var mig listiga mön,
och dock vardt hon aldrig min brud.


83.
Billings dotter
jag hvilande fann
fager som strålande solen.
Konungars lott
ringa mig tycktes
mot att den väna få äga.


84.
»Oden, i kväll
komma du skall,
om du vill gilja dig mö.
Olämpligt är,
att flera än vi
veta om detta vårt möte.»


85.
Tillbaka jag gick
förblindad af hopp
att nu få den älskade träffa,
trodde så visst,
att vunnit jag hade
ren hennes varmaste kärlek.


86.
När åter jag kom,
var ännu den raska
krigareskaran vaken;
af flammande facklor
och brinnande ljus
vardt mig min olycksstig visad.


87.
Mot morgonen kom
jag ännu en gång;
husfolket då hade somnat,
men en hynda jag fann
i den älskligas ställe
ligga där bunden på bädden.


88.
Mången en mö,
känner man henne,
vankelmodig sig visar.
Det fick jag röna,
när jag den listiga
tärnan sökte beveka.
Smälek och hån
af den sluga jag fick,
och aldrig jag vann detta vif.III
(Episoden om Gunnlod och skaldemjödet.)


89.
Från åldrige jätten
jag kommit tillbaka,
med tystnad jag föga där vann;
med strömmar af ord
jag lyckades vinna
framgång i Suttungs salar.


90.
Rates mun[7]
lät jag fritt
gnaga genom berget.
Jättars vägar
voro omkring mig,
lifvet jag satte på spel.


91.
Gunnlod på gyllne
stolen mig gaf
en dryck af det dyrbara mjödet.
Illa jag henne
lönade sedan
för hennes hängifna kärlek.


92.
Dyrköpta drycken
njöt jag med fröjd:
den kloke nog finner en utväg.
Nu har Odrerer[8]
ändtligen blifvit
bringad till människors värld.


93.
Men jag betviflar,
att ännu jag vore
kommen ur jättars gårdar,
om ej af Gunnlod
jag mig begagnat,
som i min famn jag slutit.


94.
Dagen därpå
rimtursar gingo[9]
upp till den Höges sal,
sporde om Bolverk[10]
dit hade kommit
eller af Suttung dödats. 


95.
Oden har svurit
på ringen en ed.[11]
Hvem kan hans löften nu tro?
Suttung vid gillet
svikit han har
och lämnat Gunnlod i gråt.IV
(Sången till Loddfafner.)[12]


96.
Tid är att tala
från talarestolen.
Invid nornornas svala brunn[13]
såg jag och teg,
såg jag och tänkte,
lyssnande till den Höges ord:


97.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Lämna ej bädden,
om ej du skall speja
eller söka ett afsides ställe.


98.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Aldrig hos trollkunnig
kvinna du hvile,
låt henne aldrig dig famna!


99.
Hon så förtrollar
dig, att du glömmer
tinget och konungens ord,
mister din matlust,
människor skyr du,
och sorgsen du gångar
att sofva.


100.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Aldrig en annans
maka du locke
att varda ditt hjärtas förtrogna.


101.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Far icke öfver
fjäll eller fjord
utan en riklig matsäck.


102.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, sä varder du lycklig!
Låt ej en dålig
mänska få veta,
om någon olycka händt dig,
ty aldrig en dålig
mänska dig gifver
lön för ditt hjärtas tillit.


103.
En elak kvinnas
ord jag sett
bittert såra en man.
Lömska tungan
tog hans lif,
fastän intet var sant.


104.
Råd jag, Loddfafner, gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Har du en vän,
på hvilken du litar,
sök honom ofta träffa:
busksnår växer
och alnshögt gräs
på vägen, som ingen vandrar.


105.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Välj dig en ädel
man till förtrogen,
lär dig lyss till hans tröstande ord!


106.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Aldrig du skall
vara den förste,
som sliter ett vänskapens band.
Sorg skall förtära
ditt hjärta, om ej
du säga kan allt till en annan.


107.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Aldrig du med
en dåraktig narr
gifva dig må i samspråk:


108.
Aldrig en dålig
människa ger dig
lön för det goda du gjort,
medan en god
människas loford
göra dig älskad af alla.


109.
Vänskapens vigsel
sker, när du kan
helt dig förtro till en annan.
Intet är sämre
än ombytlighet.
En sann vän ej loford blott säger.


110.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Ej trenne ord fäll
i tvist med en usling:
den bättre ej sällan ses tveka,
medan den sämre slår till.


111.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Spjutskaft och skor
du aldrig må göra,
om icke det är åt dig själf.
Är skon illa gjord
och spjutskaftet krokigt,
då önskar man ondt öfver dig.


112.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Stick ej under stol
med det onda, du ser!
Gif aldrig din fiende fred!


113.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Aldrig dig gläd
åt något ondt,
städse dig gläd åt allt godt!


114.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Aldrig i strid
uppåt du blicke,
att ej du må varda förhäxad.


115.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Vill med en tärna
förtroligt du hviska,
vill hennes kärlek du vinna,
lofva då fagert,
och håll hvad du lofvar.
På lyckan man ledsnar ej lätt.


116.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem. så varder du lycklig!
Varsam du vare
— dock ej för mycket —
och allra mest varsam vid bägarn
samt med en annans
maka och mot
lömska och listiga tjufvar.


117.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Aldrig du hafve
till spott eller spe
en vandrare eller en främling.
Den, som i spiseln
sitter, ej vet,
hvilka de äro, som komma.


118.
Laster och dygder
mänskornas söner
blandade bära i bröstet:
äfven den bäste
lyssnar till lasten,
äfven den sämste kan duga till något.


119.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Skratta ej tanklöst
åt grånade talarn:
ofta är godt hvad de gamle säga;
visa ord komma
ofta från läppar,
som skrumpnade skälfva
bland rynkor och skrynklor
på stapplande stafvakarlar.


120.
Råd jag, Loddfafner,
gifva dig vill.
Lyd dem, så går det dig väl,
följ dem, så varder du lycklig!
Stäng ej i vrede
din dörr för en främling!
Visa dig god mot de arma!


121.
Stark vare den bom,
som städse skall vridas
för att enhvar släppa in.
Gif den en ring,
eller den skall
önska allt ondt öfver dig.[14]


______


122.
Nu den Höges sång
kvädits i den Höges sal
till stort gagn för
mänskors söner,
utan gagn för jättars söner.
Hell honom, som kvad!
Hell honom, som kan!
Säll den, som förstått!
Lyckliga de, som ha lyssnat![15]V


123.
Nio nätter
hängde jag i
det af vinden om fläktade trädet,
sårad af spjut,
gifven åt Oden,
gifven jag själf åt mig själf.[16]


124.
Bröd mig ej bjöds,
ej heller ett horn,
spejande nedåt jag såg,
runorna tog jag
stönande upp,
tillbaka på marken jag föll.


125.
Sen jag begynte
i styrka och visdom
växa och väl mig befinna,
ord utaf ord
alstrade ord,
handlingar handlingar födde.VI
(Odens runsång)


126.
Jag trollsånger kan,
som ej konungens vif,
som ej någon i världen kan kväda:
hjälp heter en,
och den hjälpa dig kan
i alla slags sorger och strider.


127.
En andra jag kan,
de mänskor till gagn,
som önska att läkare varda.
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .


128.
En tredje jag kan,
om tvungen jag är
i fjättrar min fiende smida:
jag eggen gör slö
på hans svärd, så ej mer
hans vapen och ränker mig skada.


129.
En fjärde jag kan,
om en fiendehop
mina lemmar i bojor ha bundit:
jag galder då kväder,
att gånga jag kan:
från fötterna fjättrarna falla
och bojorna frän mina händer.


130.
En femte jag kan,
om från fiendehåll,
mot min fylking en pil jag ser komma:
hur fort han än flyger,
han stannar likväl,
så snart som min blick
honom träffat.


131.
En sjätte jag kan,
om en kämpe mig sårar
med roten af nyhugget träd:[17]
den krigaren, som
mig velat till lifs,
af olyckan drabbas, ej jag.


132.
En sjunde jag kan,
om vådeld jag ser
i salen bland bänkade kämpar:
hur vidt det än brinner,
jag salen dock skyddar.
Den trollsången kan jag ock sjunga.


133.
En åttonde kan jag,
hvilken är nyttig
för alla, som gömma dess ord:
när hat börjar växa
bland härskaresöner,
jag hastigt kan få dem förlikta.


134.
En nionde kan jag,
om tvungen jag är
att bärga på böljan ett skepp:
vinden jag stillar
på svallande vatten
och lugnar det upprörda haf.


135.
En tionde kan jag,
om häxor jag ser
högt upp i luften rida:
då jag så kväder,
att vilse de fara,
förvillade från sina hamnar,
förvillade till sina sinnen.


136.
En elfte jag kan,
ifall jag till kamp
skall följa mångåriga vänner:
bak sköldar jag sjunger,[18]
så lyckligt de komma
utan all fara till striden,
utan all fara från striden.


137.
En tolfte jag kan,
när helst i ett träd
jag ett lik ser bland grenarna svänga:
jag trollrunor då
så ristar och färgar,[19]
att den döde till mig stiger ned
och börjar att tala med mig.


138.
En trettonde kan jag,
om högboren mans
son jag skall vattenösa:
aldrig i strid
falla han skall,
aldrig för svärd sjunka samman.


139.
En fjortonde kan jag,
skall jag för mänskorna
gudarne alla uppräkna:
af asar och alfvar
alla jag känner.
Sådant den vise blott vet.


140.
En femtonde kan jag,
som äfven Tiodreyrer[20]
kvädit vid Dellings dörrar:[21]
styrka åt asar,
duglighet alfvar
kvad han och tanke åt
gudars gud.[22]


141.
En sextonde kan jag,
vill jag mig vinna
betänksamma tärnans kärlek:
hvitarmad ungmös
håg jag förvandlar
och vänder till mig hennes tankar.


142.
En sjuttonde kan jag,
att sent eller aldrig
den älskade lämna mig vill
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .


143.
En sista jag kan,
som åt ingen jag lär,
ej åt någon mö eller maka
— hvad endast en vet,
städse är bäst,
det vare slutet på sången —
utom åt henne,
som armen omkring mig
slingrar — min syster och brud.[23]
Noter:

 1. Handduken, som var mycket lång och smal, hängde troligen, såsom ännu i några trakter af Norge, tätt vid ingångsdörren till stugan.
 2. Syftar på myten om huru Oden förförde jätten Suttungs dotter Gunnlod och med hennes samtycke satte sig i besittning af det hos Suttung förvarade skaldemjödet. Se vidare nedan stroferna 89—95.
 3. Fialar = förmodligen blott ett annat namn på Suttung.
 4. Näfver användes till taktäckning.
 5. Fitiung. Enligt Gering = 'välbärgad man'.
 6. Denna myt är eljest ej känd.
 7. Rate - ett borr, med hvilket Oden genomborrade berget Hnitbiorg, hvilket han därpå, förvandlad till en orm, kröp igenom till jätten Suttnngs håla. Se ofvan stroferna 13 och 14.
 8. Odrerer = namn på såväl skaldemjödet som på den kittel, hvari det förvarades.
 9. Rimtumar = frostjättar.
 10. Bolverk kallade sig Oden, när han kom i Suttungs håla.
 11. För att få behålla skaldemjödet svor Oden åt Suttung en falsk »ringed», förmodligen innehållande en försäkran om att han ej tillhörde gudarne. Att svärja på ringen var en särskildt helig och bindande ed. Skaldemjödet var således i fullaste mening dyrköpt.
 12. Loddfafner = en vandrande sångare, som från »talarstolen» förkunnar hvad han vid nornornas brunn påstår sig hafva hört ur Odens egen mun.
 13. Nornornas brunn (»Urdarbrunnen») = en brunn under asken Yggdrasel, vid hvilken gudarne samlades för att rådslå. Se ofvan Volospá stroferna 11 och 12.
 14. I denna strof varnas mot allt för stor frikostighet. Om mun ständigt öppnar, går bommen omsider i tu, hvadan man måste sörja för att den omfattas med en ring, d. v. s. man måste stundom vägra att gifva en allmosa.
 15. Denna strof är i handskriften slutstrofen för hela Hávamál. Enligt. de framstående eddaforskarne Müllenhoff, Mogk och Sijmons torde dess rätta plats vara denna.
 16. För att lära sig runorna och genom dem komma i besittning af hemlig visdom offrade Oden sig själf, i det han hängde sig i världsträdet och sårade sig med spjut. Till följd häraf kallades världsträdet Yggdrasel, d. v. s. »skräckgudens (= Odens) häst», ty en galge brukade poetiskt kallas för en häst.
 17. I sagan om den isländske kämpen Gretter berättas, att han bragtes om lifvet medelst en trädrot, på hvilken en häxa hade ristat runor.
 18. Tacitus berättar i sin »Germania», att germanerna före början af ett slag uppstämde en »barditus» (= »sköld- eller krigssång»), och att de därvid höllo sköldarna för munnen. Måhända åsyftas här detta bruk.
 19. Man brukade ifylla de inriktade runorna med röd farg.
 20. En för öfrigt obekant dvärg.
 21. Delling = dagens fader.
 22. Oden
 23. Frigg, som var Odens både syster och gemål.