Tord aff Haffsgaard (A)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Tor af Havsgård

Danmarks Gamle Folkeviser, udgivne af Svend Grundtvig.
Første deel, Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri 1853.


Tord aff Haffsgaard


A.

(a. Svanings Haandskrift, Bl. 6*. b. rentzels Haandskrift, Nr. 35.).


1.
Thet vor Tord aff Haffsgaard,
rider offuer di grønne ennge:
tapte hand sin hammer aff guld,
oc borthe vor hand saa linge.
 
Saa vinder mand Suerchen.
 
2.
Thet vor Tord aff Haffgaard,
taler till broder sin:
'Du skallt fare till Nørre-field
oc liuse epther hammer mine.'
 
3.
Thet vor liden Locke,
sette sig i fiedder-hamme:
saa fløg hand till Nørre-field
alt offuer thet salthe vand.
 
4.
Mit udi den gaard
ther axler hand sin skinnd:
saa gick hand i stoffuen
alt for then thosse-greffue ind.
 
5.
'Du ver velkommen, lidell Locke,
du ver velkommen her:
huor stander landen i Haffsgaard,
oc huor stander landen der?'
 
6.
'Vell stander landen i Haffsgaard,
oc vell stannder lannden ther:
men Tuord haffuer sin hammer mist,
fordi er ieg kommen her.'
 
7.
'Icke fanger Tord sin hammer igien,
dig siger ieg disse ord:
for XV faffn oc IIII oc X
der ligger hand graffuen i iord.
 
8.
Icke fanger Tord sin hammer igien,
dig siger ieg talen saa:
met mindre i giffuer mig Fredens-borgh
met alt det godz, i aa.'
 
9.
Thet vor liden Locke,
setter sig i fedder-ham:
saa fløg hand till-bage igien
alt offuer det salte vannd.
 
10.
mit udi den gaard
der axler hand sin skind:
saa ganger hand i stuffuen
alt for sin broder ind.
 
11.
'Icke fanger du din hammer igien,
dig siger ieg talen saa:
met mindre wi giffuer hannem Fredens-borgh
met alt det godz, wi aa.'
 
12.
Ther-till da suared then stalthe iomfru,
paa bencken som hun sad:
'Giffuer mig helder en christen mand,
end delig en trold saa led.'
 
13.
'Da vill vi tage vor gamle fader,
gandske well vilge wi børste hans haar:
førre wi hannem till Nørre-feld
for en saa stalt iomfru.'
 
14.
Førde di den unge brud,
di førde hinder i brøllups-gaard:
det vill ieg for sandingen sige:
der vor icke guld for lieggerne spart.
 
15.
Saa toge di den unge brud,
satte hinde i brude-benck:
for da gick den tosse-greffue,
hand lyster for hinder at skiennek.
 
16.
En oxe-krop saa aade hun op,
vell XXX suine-fløcke:
VIIc brød hinders renthe vor,
saa lyste bruden at dricke.
 
17.
En oxe-krop saa aade hun op,
vell XXX suine-fløcke:
XII tønder øll saa drack hun ud,
før hun kunde tørsten sløcke.
 
18.
Tosse-greffue hand gick at stuffue-gulffuen,
hand monne sig saa ilde kiere:
'Huen saa er then unge brud?
hun vill saa megit æde.'
 
19.
Suarede liden Locke,
smiler under skarlagen-skind:
'Y VII dage fick hun icke made,
saa haffuer hun stundet hiem till din.'
 
20.
Otte vor di kiemper,
der hammeren bar ind paa træ:
det vill ieg for sandingen sige:
di lagde hannem offuer brudens knæ.
 
21.
Thet vor da den unge brud,
tog hammeren i sin haand:
det vill ieg for sandingen sige:
hun slønget hannem som en vand.
 
22.
Nu slog hun tosse-greffue ihiell,
den lede trold oc langh:
saa slog hun ihiell di andre smaa trolde,
at brøllupen monne hun gang.
 
23.
Thet vor liden Locke,
monne sig saa vell om tencke:
'Nu vill wi fare hiem till vor egne land,
skone vor fader en enncke.'
 
Saa vinder mand suerchen.