Bægere - trolderåd

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind I, s. 152

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Bægere - Trolderaad


586. Der var en stor Herremand i Trollebo i Sverig, han havde en Høj i sin Mark, og der samledes Troldene til alle Højtider. Der var oplyst der inde og Dands og Musik, og Herremanden kunde sidde hjemme i hans Vinduer og se det.
   Saa vilde han have den Høj ryddet væk. Han havde en modig Karl pan Gaarden, og han tager sig paa at ride derud en Aften. Han faar en af de kaadeste Heste, de har, at ride paa, og han kommer derud, og de byder ham at drikke al deres Horn. Men han smækker det bag over Skulderen og Hesten og rider saa tilbage med Hornet i Haanden. Troldene løb efter ham og raabte, han skulde ride paa det haarde (det var Landevejen) og ikke over Marken, for den var korsplovet. Men han red tværs over, og da de skulde følge alle Furerne, kom han først til Vindebroen og kom over, og de fik den trukket op igjen. Han kom nu op til Herremanden med Hornet og leverede ham det. Men næste Morgen laa Karlen død for ved Hesten.
   Hornet skal være paa Gaarden endnu og er af et Slags Metal, som ingen kjender. Troldene var oppe ved Herremanden efter det og tiggede og bad om at faa det for enhver Pris, men de kunde ikke faa det. Saa ønskede de ham alle Ulykker, og Gaarden skulde brænde over hans Hoved tre Gange, for siden kunde de ikke samles der ved Højen. Efter de gamles Udsigende er det og sket.
Gartner Johansen, Jelling.


587. I Smerup Sogn i Byskjellet mellem Smerup og Store-Torøje Byer ligger et Hus, der kaldes Højhuset efter to Høje, som laa der tæt ved, men nu er sløjfede. Disse Høje var beboede af Bjærgfolk, som til Tider huserede slemt i Omegnen. Mange har set deres vaskede Linned hænge til Tørre.
   En Mand kom en Gang ridende der forbi, og en Bjærgmand kom ud og bød ham at drikke af et Bæger. Men Manden kastede Drikken om ved den anden Side af Hesten og jog nu af Sted det bedste Hesten kunde løbe, over Stok og Sten, over pløjet Mark og Grøfter. Bjærgmanden satte efter ham, men kunde ikke følge med, hvorfor han raabte: "Af det knoldede paa det boldede."
   Rytteren slap fra det med Bægeret, som saa blev indsat i en Kirke.
Chr. Olsen, Store-Torøje.


588. En Karl fra Lellinge var redet til Kjøge for sin Husbond. Da han red hjem om Aftenen silde, kom han forbi en Troldhøj, og han kunde se, der var helt oplyst der henne ved. I det han nu red forbi, kom der en lille graa Skabning ud, og den rakte ham et Bæger med Vin at drikke. Han tog ogsaa imod Bægeret, men hældte Vinen ned over Ryggen af Hesten, og saa skyndte han sig bort i stærk Trav. Trolden forfulgte ham for at faa sit Bæger igjen og var lige ved at naa ham. Saa kom Karlen forbi en anden Troldhøj, og der stod en Trold i Aabningen, som var en Fjende al den første Trold, der forfulgte Karlen. Den Trold raabte saa til ham:
   "Rid bort fra det knoldere og ud paa det boldere."
   Det gjorde han, og nu kunde Trolden ikke følge efter ham. Han naaede da at komme vel hjem. Men da han kom i Gaarden, styrtede Hesten, og det viste sig nu, at hvor Vinen var bleven hældt paa den, der var Kjødet ædt bort lige til Benene. Bægeret var meget kostbart og blev i Gaarden. Ryslinge Højskole. Martinus Stougaard.


589. En Gang væddede en Karl i Jersi med nogle andre Karle om, at han skulde stjæle Navrbjærgkjællingens Sølvbæger. Han red da en Nat ud til Navrbjærg og holdt stille udenfor Indgangen til Højen. Efter at have raabt tre Gange paa Kjællingen kom hun ud, og han bad hende nu om lidt at drikke. Hun hentede da sit Sølvbæger fyldt med Most og rakte ham, men i Steden for at drikke kastede han Indholdet i Ansigtet paa Kjællingen og sprængte af Sted i flyvende Galop. En Draabe ramte Hesten paa Lænden, hvor Haar og Hud øjeblikkelig gik al. Kjællingen satte nu efter Karlen og havde jo nok naaet ham, hvis ikke Laaddenhøjs trold var kommen ham til Hjælp og havde raabt:
   "Rid ind paa det knollede og (ej) paa det bollede."
   Da Kjællingen var halt, faldt hun ofte over Furerne, og Karlen naaede da, men med Nød og næppe, indenfor Ejby Kirkegaardsmur og var saaledes reddet, ti paa kristen Jord kunde Kjællingen ikke komme. Dette Bæger er efter Sagnet opbevaret i Ejby Kirke.
A. Westergaard, Jersi.


590. I Havnlev Sogn paa Stevns var en Mand, der red forbi en Høj og hørte et forfærdeligt Mudder der inde. Saa holdt han stille for at høre paa det. Der kom en Bjærgmand og bød ham indenfor. Han turde ikke vove at sige nej, men saa kom der én og gav ham et Bæger Vin, og da han ikke turde drikke det, hældte han det bag over sig, og det brændte hans Klæder op. Saa red han derfra, men de forfulgte ham. Han hørte en Stemme sige:
   "Rid fra det boldede til det knoldede, for ellers naaer Enben dig."
   Han red nu ind paa Marken og efter Havnlev Kirke, og slap ogsaa indenfor Kirkegaardsdiget. Saa var han frelst, for der kunde de jo ikke komme til ham, slap ind i Kirken og satte Bægeret pan Alteret. Det er der endnu.
Ry Højskole. Hans Julius de la Motte.