Billeder fra Gene fornby

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Svensk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Sverige

Gene fornby
(Örnsköldsviks kommun, Ångermanland)


Från informationsskylten på platsen:

Mellan åren 1977-1988 har den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet bedrivit undersökningar här av ett gårdskomplex från perioden ca 100-500-talet e. Kr. Gården är en av de äldsta och dartill nordligast belägna av de gärdar som etablerades längs den Mellannorrländska kusten omkring Kristi födelse.

Boplatsen var belägen nära stranden på en i havat utskjutande udde. Landhöjningen har medfört att boplatsen i dag inte längre är strandbunden

Gården var av allt att döma en stormannsgård av central betydelse för regionen. Gården har försörjt en storfamilj. Huvudnäringen var jordbruk och boskapsskötsel som kompletterades med jakt på småvilt och fiske. Ett väsentligt inslag i ekonomin har också sälfångst värit. Odlingen av korn på gödslade åkrar innebar att månniskorna kunde bli bofasta.

I huvudsak kan två bebyggelsefaser urskiljas. Den första fasen med hus daterade till perioden ca 100-350 e. Kr. och den andra fasen ca 350-600 e. Kr. Under respektive fas har en huvudbyggnad funnits, ett långhus (40 x 9 m) som inrymt såväl bostad och stall som förråd och grovkök.

De mindre husen var ekonomi- och verkstadsbyggnader. I smedjan har järnet smitts till olika redskap och verktyg En bronsgjuteriverkstad har funnits i ett av husen. Rester efter gjutformar i lera och degelfragment visar att man gjutit smycken i brons som i vissa fall även förgyllts.

Enligt gängse sed under äldre järnålder begravdes de döda direkt på den egna gården De 14 gravhögar som finns på gården visar dock att endast ett fåtal av gårdens medlemmar blev gravlagda under ett synligt gravmonument.

Omkring 600 e. Kr. har gården övergivits, av någon ännu ej kånd anledning. Troligen flyttade man till nuvarande Gene by. Däreftor har området inte utnyttjats förrän tillfälligtvis under 1200-talet, då en liten timrad byggnad uppfördes på platsen.


Koordinater til Gene fornby