Thorgeir Guðmundsson biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Þorgeir Guðmundsson
(1794-1871)Guðmundsson, Thorgeir, 1794-1871, Sagaudgiver, Præst. T. G., der er Søn af Sognepræst Guðmundur Jónsson og dennes Hustru, Thorbjörg Jónsdatter, er født 27. Dec. 1794 paa Præstegaarden Ólafsvellir i det sydlige Island (Árness Syssel). Han dimitteredes fra Skolen paa Bessastaðir 1814, men indskreves først 1819 ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han 1824 tog theologisk Embedsexamen; 1827 blev han Lærer ved Søetatens Drengeskoler, blev Kateket ved Bremerholms Menighed og ordineret til Præst. 1839 udnævntes han til Sognepræst for Gloslunde og Græshave paa Laaland og forflyttedes 1849 til Nysted og Herridslev. Død 28. Jan. 1871. Han var gift med Marie f. Langeland, Datter af Justitsraad, Proviantgaardsforvalter L. T. G. var Medstifter af det nordiske Oldskriftselskab 1825 og medvirkede ved Udgivelsen af den «Fornmanna sögur» benævnte Række oldnordiske Texter, hvormed Selskabet begyndte sin Virksomhed. Han har deltaget i Udgivelsen af 1.-3. Bd., har saa godt som alene udgivet 4.-5. Bd. og har væsentlig Andel i 6. og 11. Bd. Ligeledes har han for samme Selskab, i Forening med en Landsmand, udgivet «Íslendínga sögur», I-II (1829-30), og han foretog med Selskabets Understøttelse 1827 en Undersøgelse af Sagahaandskrifter paa de offentlige Bibliotheker i Stockholm og Upsala. For det Arnamagnæanske Legat udarbejdede han den «Kormaks Saga» (1832) ledsagende latinske Oversættelse. Som indviklet i den under B. Einarsson (IV, 471) omtalte litterære Fejde, der fra islandsk Side 1831 førtes mod Oldskriftselskabets Sekretær, Professor Rafn, og dennes Kampfælle Rask, nødtes T. G. til at opgive sin Stilling i dette, men blev samtidig Rasks Efterfølger som Formand for det islandske litterære Selskabs kjøbenhavnske Afdeling. Til Brug for Menigmand paa Island har han – til Dels sammen med andre – udgivet forskjellige, navnlig religiøse, Arbejder. Erslew, Forf. Lex.
Kr. Kaalund.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)