Kong Sverre - Magnus Erlingsson

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Kong Sverre, hodeskulptur på Nidarosdomen.
Kong Sverre


Magnus Erlingsson


av Fredrik PaascheH. Aschehoug & co. (W. Nygaard)

Kristiania, 1920Magnus Erlingsson, søn av Erling Skakke og Kristina, Sigurd Jorsalafarers datter, var fem aar gammel, da han vinteren 1161 fik kongenavn av det parti, som hadde støttet Inge Krokrygg. I det følgende aar var barnekongen ombord paa sin fars skib under krigstoget mot Haakon Herdebred. Efter seiren blev han ført til Nidaros og tat til konge paa Øreting. Et eller to aar senere blev han i Bergen kronet til herredømmet over Norge. Ellers var han selvfølgelig bare en fane og et program i disse aar; hans far var den virkelige landsstyrer og vedblev at være det til sin død. Men saasnart Magnus blev voksen, traadte han ihvertfald sterkere i forgrunden. Det var han og ikke Erling Skakke, som i januar 1177 tilføiet birkebeinernes overmagt det store nederlag paa Re. "Kong Magnus blev navnkundig av denne seier", sier Snorre; "det tyktes alle mænd saa, som om han vilde overgaa alle og bli en saa meget større hærmand end jarlen, som han var yngre".

Men allerede om sommeren det samme aar fik kong Magnus det bud, at Sverre, birkebeinernes nye høvding, i høitidelig procession og under kirkeklokkers klang var rykket ind i Nidaros og paa Øreting hadde faat sig Norge tildømt i kraft av landets gamle lov. Og Sverre knuste i aarelang kamp de forhaabninger, som var sat til Magnus Erlingsson.

Sverres saga gir en utførlig skildring av kong Magnus. "Han var venlig og glad", staar der; "han hadde de seder som ungdom har; en stor drikkemand var han og en elsker av kvinder; han var lysten paa lek, og i idræt overgik han alle; han var ogsaa en noksaa sterk mand; han var gavmild og gav stort, naar han gav; han var ogsaa den vaabendjerveste mand; han var en noksaa høi mand av vekst, og en velbygget mand, var smal om midjen og hadde velskapte lemmer; han var en vakker mand av aasyn, — bare at munden var noget styg." Snorre Sturlasson skildrer paa lignende vis. "Kong Magnus var en stor glædemand", sier Snorre.

Magnus Erlingsson har hat den evne, som hans far manglet: evnen til at sprede glæde om sig. "En stor glædemand", — det hører med til det norrøne høvdingeideal, det er et vigtig drag der, det fører frem til mængdens kjærlighet. Snorre fortæller, at saasnart kongen kunde raade sig selv, brøt han med de gamle moder, hans far saa strengt hadde holdt paa, og "klædte sig meget staselig". Som han staar der rank, vakker, festklædt og glad, er han langt mere en mand efter folkets hjerte end den tunge Erling Skakke. "Skjønt Erling jarl var en vis og mægtig mand", sier erkebiskop Eystein til kong Magnus efter jarlens fald, "var der mange, som fandt hans overmod saa stort, at det kjendtes tungt at bære det". Hovedsaken er, sier erkebiskopen, at kongen er kommet frelst fra kampen, — han, som hele folket elsker: "Alle mænd vil love at lægge sit liv til Eders liv, forat I kan vinde Eders land og rike". Og i Sverres saga heter det: "Kong Magnus var vennesæl og elsket av landsfolket. Det var et merke paa hans vennesælhet, at saa skadelig som det blev at følge ham, saa manglet det ham aldrig en hær til følge, saa længe han levet".

Men i al ros over Magnus Erlingsson — hans glæde, hans gavmildhet, hans vakre skikkelse, hans evne til at vinde andres kjærlighet — i alt det, han har forut for sin far, mangler endnu væsentlige drag av herskeren. Det heter aldrig om kong Magnus som om Erling jarl, at han var en "vis" mand. Hans venner fandt med sorg, at der ikke altid var omtanke nok i hans færd. Det forstaar vi av Sverressagaen, det ser vi hos William av Newburgh, som sier, at først de mange nederlag gjorde kongen "varsommere" og fik ham til at handle "klokere og kyndigere".

Heller ikke heter det om kong Magnus som om hans far og saa mangen anden norrøn høvding, at han var en "mægtig" mand. Han visste nok, hvad han vilde: ofte hører vi, at andres raad var spildt paa ham. Under forliksmøtet med Sverre er det kong Magnus, som bestemmer, ikke Nikolas Arnesson eller andre fredslystne mænd; foran slaget ved Nordnes — og ogsaa foran sin sidste kamp — er kongen døv for Orm kongsbrors mening om hans slagplan. Han er egensindig, og han har avgjørelsen i sin haand. Men i det daglige slit staar der ikke tilstrækkelig myndighet av ham. Hans personlighet skaper ikke en selvfølgelig respekt, hans vilje virker ikke som en overbevisende kraft, hans stivsind føles ikke som styrke. Han kan ikke altid holde orden i rækkerne. Vi hører om vilde optrin i hans nærhet, om mænd, som i harme over at de ikke har faat den drikke, de vil ha, stormer kongens hall, dræper hans træl og maa drives tilbake med vaabenmagt: ti paa kongens ord agter de ikke (julen 1181). Og vi hører, at Magnus Erlingssons krigere paa trods av sin herres bud kan forlate skibene og gaa i land i Nidaros, for at "søke sig drikke", endda de har hørt, at Svene er nær, og det gjælder at ta sig i vare for et overfald (februar 1182).

"En stor glædemand", — det var meget, det var et høvdinge-ideal. Men det var ikke nok for den situation, Magnus Erlingsson stod i. Den krævet aarvaaken kraft, overbevisende vilje. "En stor drikkemand", — i andre tilfælde vilde man knapt lagt merke til ordene, her lyder de straks farligere. Kongen var ung og "hadde de seder som ungdom har". Var han den rette til at holde orden paa dem, som saa ivrig "søkte sig drikke"? De gjorde det i tide og utide, sagaen nævner mange eksempler paa det. Men mot dem og deres høvding stod en mand, som "aldrig drak sterk drik, saa at han spildte sit vett paa det". Han var nok "glædemand", ogsaa han, ja han bar paa en dyp indre tillid, som ingen motgang kunde kvæle, paa en glæde, som lyste sikrere end Magnus Erlingssons. Den hadde saa meget mere at støtte sig til: en omtanke, som ikke hvilte, en offervilje, som intet skydde, en myndighet, som evnerners fylde gav ham. Alt stræv tok han villig paa sig; han var vel ikke altid "meget staselig" klædt paa sine færder over fjell og fjord; men hans mænd fandt ham staselig allikevel. De kaldte ham "sit folks smykke". Det haarde liv, de levet, hærdet dem; de blev sterke, stride mænd, som kunde skræmme selv knusende overmagt. Men om høvdingen ikke var der, kunde det ofte gaa galt med birkebeinerne. Den inderste hemmelighet ved Sverres seier over Magnus Erlingsson ligger i de to fyrsters eget væsen, i det overordentlige ved den ene av dem.

Erik Werenskiold: «Slaget på Re». Illustrasjon til Magnus Erlingssons saga, Heimskringla 1899-utgaven.

Der er en egen tung patos over Magnus Erlingssons strid med Sverre. I Erling Skakkes haarde sind blir forbitrelsen over "presten" ikke saa paafaldende; den er, som vi kunde vente den; den gaar sammen med mandens hele væsen. Hos kong Magnus, det gladere, friere sind, falder det heftige had sterkere i øinene. Det besætter ham som en lidenskap; han kan tale og handle som i feber. Der kommer noget mørkt over hans lyse skikkelse; man mindes, at han er Sigurd Jorsalafarers ætling. Skildringen av ham under hans sidste færd —- til undergangen (1184) — viser et stemningsliv, der sterke skygger har sænket sig over glæden. Der er tungt alvor, stundom et eget haardt humor, over hans ord. Kong Magnus maa, som mange av hans mænd, ha hat en følelse av, at der var djævelskap med i motstanderens spil. For Sverre var seirene gudsdom paa gudsdom; ham førte de fra styrke til styrke, fra lys til lys. Men over hans fiender, som ogsaa trodde paa sin ret, kom en angst: at de stred mot djævelske magter. Endnu foran Nordnes (mai 1181) lover Magnus Erlingsson sine mænd seiren; siden blir han usikrere, foran sin sidste strid (juni 1184) vet han bare étt: at fra idag skal det være slut paa kampen.

I de lange krigens aar løper heftigheten gang paa gang av med ham. Et brev fra kong Sverre, som vil true ham til at skjænke en fangen bondemand livet, sætter ham i oprør. Med brevet i haanden springer han fremover paa sit skib og klager over, at andre nu vil raade for, hvem han skal dræpe og hvem han skal skaane (mai 1180). Naar han holder ting med bønderne i Orkedalen, Sverres venner, gir han dem "Guds vrede" og sin egen. "Han talte haardt og blev saa vred, at han bandte", heter det i sagaen; "bønderne trodde en stund, at han vilde gaa paa dem og dræpe dem" (februar 1182). Under forliksmøtet med Sverre taler han fra først av behersket nok, men ender med at utfordre motstanderen til tvekamp.

Han er altid utaalmodig efter at se fienden; atter og atter bærer det op til Nidaros, kongens energi er forsaavidt i orden. Visstnok kommer det ikke altid til kamp; kong Magnus er ganske rigtig blit "varsommere" og "klokere og kyndigere", han tør ikke angripe det sterkt befæstede Nidaros, om han vet, at Sverre verger byen. Men hver gang han søker og faar striden, er det Sverre selv, han først og fremst vil naa. Baade ved Nordnes og i det sidste slag, han slaar, samler kong Magnus sine angrepskræfter om Sverres eget skib. Begge ganger raader hans trofaste hjælper Orm kongsbror til at rydde smaa-skibene først; "ti jeg antar, at de ikke vil ro fra os med storskibene", tilføier han ærgerlig (ved Nordnes). Der er en karakteristisk motsætning mellem den sindige Orm og Magnus selv. Kongens hele tankeliv er indstillet paa Sverre; "jeg synes, alle skibe er vundet, om det store skib er tat", sier han paa sin dødsdag. Hans hete blod avgjør saken, som han ønsker det; men smaaskibene i Sverres flaate blir det store skibs og Sverres redning.

Den forbitrede kamp lokker stundom barbarisk haardhet frem hos Magnus Erlingsson, — som naar han fører pinsler paa den fangne Gudlaug Vale for at bringe ham til at forraade, hvor Sverres søn er at finde. At gi fiender fred er ikke hans sak, tilslut negter han dem endog gravfred. Denne haardhet kan minde om Erling jarls færd; men i virkeligheten er den av anden art. Hos Erling gaar haardheten sammen med kjølig beregning, kan den gjemme sig bak list. Hos kong Magnus er den et ærlig sinds hete oprør. List var aldrig hans sak, han var en aapen mand; og grusomhet kan ikke ha været noget oprindelig drag hos den vennesæle, folkekjære fyrste. "Han var god mot sine venner og frænder og elsket av dem", sier Sverre over hans grav; "men haard var han mot mig og mine mænd."

Magnus Erlingsson har sin undskyldning. Hans retsfølelse var krænket. Hvad kom det ham ved, at der klæbet blodskyld ved det parti, som engang hadde hævet ham til magten i landet? Det var ikke han, som hadde dræpt Sigurd Mund eller Haakon Herdebred eller andre, Sverre kunde nævne. For ham laa det nærmest at mindes, hvad der var hændt i landet, siden han blev voksen mand. Han saa et rike i fred, — og siden en oprørsflok, som knuste freden. Han heftet sig ved, at de mænd, han og andre regnet for de bedste i landet, var paa hans side, mens der i Sverres flok var nok av slike, som hadde en tvilsom fortid. Fienderne blev i hans øine til et ondt princip. "Vi har til møte med dem gjæve og gode mænd", sier han før slaget ved Nordnes; "men de har ikke andet end tyver og ransmænd og røvere, alle av traders og stavkarlers ætt". — "Vi har ikke rettelig hevnet vore gjæve frænder", sier han, "selv om vi dræper alle birkebeinerne; men ingen kan laste os, om vi gjør det".

Han dømmer ikke Sverre mildere end de andre. Han maa tidlig ha hat en mistanke om, at motstanderen ikke var den mand, han utgav sig for; og i krigens løp blev det fristende at hæve denne mulighet til en kjendsgjerning og stille den i agitationens tjeneste. Han gjør det, han sier til Sverre, at efter hans mening har birkebeinernes høvding ingen ætt til at være konge i landet.

Men hvad har han selv? Han har den hellige ret og pligt, som kirkens vigsel har git ham. Like ofte som Sverre nævner sin byrds ret, nævner kong Magnus vigselen. Og det er ikke tomt snak. Han var den første i Norden, som bar en krone. Det er rimelig, at den skinner for ham. Gang paa gang fremhæver han kroningen og den forpligtelse, den har paalagt ham, til at slaa rikets og fredens uvenner ned. "Jeg svor det i min vigsel", sier han til Sverre, "at jeg skulde holde landets love og med det sverd, jeg tok imot i min vigsel, verge dette land mot onde mænds begjærlighet og ufred; jeg lovet ogsaa, heller at miste livet end at bryte denne ed".

Han ser religiøst paa sin opgave[1]. Han er Herrens salvede; han har sin ret og sit ansvar. Og i hans omgivelser findes mænd, som sørger for, at han ikke glemmer det. Der er erkebiskop Eystein, som engang satte kronen paa kongens hode, og som eier et brev fra ham, der han i høitidelige ordelag har lovet at være tro i sit kongelige kald. Erkebiskopens tilsagn til Magnus Erlingssons mænd, at krigen for deres herre var en hellig krig og en hjælp for sjælen, gir en anelse om den tankegang, kong Magnus var opfostret til. Mot ham stod nu en banlyst mand, kanske en bedrager, ihvertfald — efter hans opfatning — en retløs mand. Hvordan kan han da opgi til ham noget av det rike, som han har mottat av Gud og som han har lovet at verge?

Selvfølgelig har han ogsaa sin ærgjerrighet; men motgangen tærer paa den. Den kong Magnus, som i 1184 søker at vinde sit rike tilbake, er inderlig træt av kampen. I mørke stunder kan han fristes til at gaa fra det hele: "Men fordi jeg blev salvet og kronet til dette land —"; atter nævner han sit ansvar. Sverre er i hans øine en ulykke for Norge. I det mindste vet han, at alle hans venners velfærd avhænger av hans vilje til at holde ut. Og hans venner er landets "gjæve og gode mændu. Han har ikke lov til at svigte, saalænge de ikke svigter".

Magnus Erlingssons had finder ikke en tilsvarende følelse hos motstanderen. Sverre dømmer ikke kong Magnus paa samme maate, som han dømmer Erling jarl. Han ser, at kongens historiske stilling er en anden end jarlens. Og Sverre er selv angriperen og seierherren; han har det lettere end den angrepne og slagne. Han taler over Magnus Erlingssons grav og roser sin fiende.

Og kong Magnus kunde under andre forhold blit Norge til gavn. Han hadde mange av de egenskaper, folket ønsket at se hos sin fyrste: et indtagende væsen, hæderlighet, mod. Han var bare — i en usedvanlig tid — ikke usedvanlig nok. Og han hadde ikke engang den hjælp, en modnere alder gir. Det sterke indtryk, hans skikkelse etterlater, kommer fra hans tragiske skjæbne mere end fra hans personlighet. Han "hadde de seder, som ungdom har", han var "venlig og glad". Men han blev tidlig jaget op av den trygghet, som passet et sind som hans, han blev plyndret for ungdom og glæde.

Fotnoter

  1. I et haandskr. av sagaen kaldes Magnus "en troens mand".