Snorre Sturlason og Sturlungerne - Eyjolv Kaarsson og Aron Hjørleivsson

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Snorre Sturlason og Sturlungerne


Eyjolv Kaarsson og Aron Hjørleivsson


av Fredrik Paasche


H. Aschehoug & co.

Oslo, 1922.I 1218, da Snorre Sturlason fór til Norge, vendte biskop Gudmund tilbake derfra og kom til sin stol i Holar. Nu vilde han bygge sin kirke fra grunden og skaffe den tjenere, som hadde kundskap til at tjene den og vilje til at verge dens ret. Derfor satte han en skole ved bispesætet og kaldte en mester til den og tok imot saa mange læresveiner som vilde komme. Nogen av dem var mægtige mænds barn, og de gav gods for sig; men de fleste var slike, som intet hadde at leve av uten de almisser biskopen gav dem, og da hans almissegodhet ikke hadde grænser, gik der mange penger med til skoleholdet. Bønderne blev rædde for, at de skulde faa byrderne at bære tilslut, og likte ikke at dette fattigfolk fik gaa der. Deres høvding var Arnor Tumeson, Kolbeins bror og Gudmunds gamle uven, og med glæde grep han leiligheten til at hjemsøke sin granne. Arnor og hans følge kom til Holar om natten, tok biskopen op av sengen og drog ham ut gjennem husene. Han satte hænder og føtter mot dørstolper og vægger; men desto haardere fór de frem med ham og fik ham tilslut ut, la ham i en slæde og kjørte med ham til Aas, Arnors gaard. Og alt folk som tjente biskopen drev de bort fra kirkestedet, skolesveinerne og mesteren ogsaa, og hadde først truet med at brænde skolen og alle som der var inde. Hele vinteren var biskopen paa Aas og blev holdt i mørkestue, som en voldsmand. Arnor agtet sig til Norge sommeren 1219 og tænkte at ta Gudmund med sig. Færden gik først til Hvitaa ved Borgarfjord, hvor det var Arnors mening at søke sig skibsleilighet. En baare blev lagt mellem to hester, og paa denne baare blev biskopen ført den lange vei vestover og med liten skaansel og manddom; ti hesterne blev drevet saa haardt, at baaren brast, og biskopen blev slæpt over sten og moer og fik ikke hjælp av nogen. Arnor blev sittende ved Hvitaa om sommeren og holdt nøie tilsyn med sin fange.

Mange fandt disse hændelser harmelige; men Arnor hadde stor frændestyrke, og det var farlig at sætte sig op imot ham. Men fordi vor drottin jævnlig kommer sine venner i hu, gjorde han én mands sind uskjælvende og vakte denne ene til snar handling. Eyjolv Kaarsson het han, og der var god arv i hans venskap for biskopen, ti Herdis, hans hustru, var datter av Ravn Sveinbjørnsson paa Eyre.

Eyjolv sendte sydover en smaasvein som het Skuma den lille. Han kom til Hvitaa og var der om sommeren og løp erender for folk, og det var det god raad til, ti i Hvitaa laa mange kjøpskibe om somrene og stort kjøpstævne blev holdt der. Det var Eyjolv Kaarssons tanke at Skuma skulde se sig godt om, og bedst der hvor biskop Gudmund var; og dette erende blev vel røgtet, ti Skuma holdt sig jævnlig ved nordlendingernes teltbod, hvor biskopen sat fangen.

Efter Maria himmelfarts fest, den 15. august, red Eyjolv selv sydover med 4 eller 5 mand og laa siden og ventet, til det en nat blev stort uveir, og regn og vaat sne kom drivende i stormen. Da red han ned til Hvitaa og sendte foran sig en mand, som skulde finde Skuma og faa vite hvordan sakerne stod. Denne sendemand kom tilbake med det bud, at 6 mænd sat paa vagt ved tellboden om nætteme, men nu hadde de søkt ly inde. Da Eyjolv Kaarsson og hans flokk kom, var vagtmændene sovnet, — det var let at vite, ti de snorket kraftig. Skuma hadde fortalt, hvor den sækkefeld laa som biskopen sov i, og Eyjolv løste nu paa teltkanten, like ved Gudmunds hode, tok biskopen i fanget og bar ham bort fra boden og førte ham i de klæder, som de hadde tat med til ham, en korkaape og og en hvit kjortel, og red avsted med ham. Veien laa over myret land, og det var mørkt; men intet steds sank de i, og de syntes det lyste forunderlig fra spydene de bar, — det var som om luer brændte.

Skuma den lille var krøpet ned i biskopens tomme sækkefeld, og om morgenen hørte han vagtmændene sie, at det var svært saa længe "Langskjæg"[1] sov; somme mente at han maatte være syk, siden han ikke agtet paa sine bønnetider. De gik da hen og vilde tale til ham, men fandt Skuma den lille. Han sa dem, at biskopen var borte, for Eyjolv Kaarsson hadde været der og hentet ham, og nu var det visst for sent at sætte efter. Arnor Tumeson fik straks vite de nye tidender og fandt dem meget onde, men red ikke efter, for han visste ikke hvad vei Eyjolv hadde tat. Arnor opgav sin Norges-færd og fór nordover til Skagafjord og sat hjemme vinteren 1219—1220.

Biskop Gudmund og hans følge kom op til Kerlingarfjord, som er en nordlig arm av Breidefjord; der holdt de sig gjemt i skogerne, indtil de fik vite, at Arnor ikke ledte efter dem. I Kerlingarfjord hadde gjengangere og troll længe været paa færde, og folk var vettskræmte. Det er fortalt at en nat, da biskopen og hans følgemænd laa i telt, hørte de stort gny utenfor, og en røst som sa: "'Her sover drenger, og her sover drenger." Da gik biskopen ut i natten og møtte spøkeriet, og siden blev det mere stille der ved fjorden.

Da den 8. september nærmet sig, Maria fødsels fest, sendte biskop Gudmund bud til en prest der i grannelaget og vilde bo hos ham i høitiden, men fik det ikke. Da søkte han — saa er det fortalt — til en gaard, hvor husbonden var djakn[2] og selv tænkte at lede aftensangen, kvelden før Mariamesse; djaknen hadde alt sunget en hymne og antiphonen Nativltas tua[3]; men siden blev hans minde saa underlig sløvet, at han ikke kunde huske ordene i Cantlcum, lovsangen til vor frue, og endda han 3 ganger sang Nativtias tua for at faa bedre tid til at tænke, kunde han ikke finde frem til Cantlcum. Da blev det sagt ham, at en skute med mange mænd ombord var lagt til land, og straks efter kom biskop Gudmund og førte lovsangen frem for vor frue.

Saaledes ser Island ut nordpaa ved sjøen, at store berg stiger op der, og i nogen av disse berg samles om sommeren saa meget sjøfugl at det er en utallig mængde, og han verper i de huler og skjul, som findes i berget, og det er mangen mands rikdom at fare dit og ta fugler og egg, og da maa fangstmanden ofte fire sig ned i taug og kan komme i stor fare, ti meget kan skade tauget. En slik mand kom til biskop Gudmund og lot ham velsigne et taug for sig. Det er et gammelt ord, at ingen skal være i berget længer end sol er oppe; men en dag fik denne mand saa god fangst, at han glemte tiden, til det med étt blev skumt omkring ham; og da saa han at en haand brøt frem av berget; den var ikke av de mindste, og den hugg haardt efter tauget; men da hjalp biskop Gudmunds velsignelse, og manden kom sig op og berget sig.

Om vinteren sat biskopen paa Eyjolv Kaarssons gaard og hadde mange folk omkring sig, saa det blev utgift for Eyjolv. Men han bar den paa stormandsvis. Der var litt av hvert at si paa Eyjolv; han hadde ikke altid været saa stø i sit forhold til kvinder eller saa nøieregnende med menneskeliv, som han skulde; men han var vennefast og storsindet og den modigste mand. Hans gaard laa paa en ø, Flatøy, nordlig i Breidefjord, 3 mil fra fastlandet.

Vaaren 1220 forlot baade Eyjolv og biskopen Flatøy og red op til Nordlandet, men fik en kjølig mottagelse av bøndeme; ti biskopens venner hadde flokket sig om ham, og hans følge blev saa stort, at folk ikke vilde bære omkostningerne med at gi ham hus. En gang han red ind paa en gaard, stod Ivar, bonden paa gaarden, med 40 mand omkring sig, og da Eyjolv Kaarsson spurte hvad meningen var med denne mottagelse, fik han til svar, at nu skulde kar og ku følges, — vilde de ha mat der i huset, skulde de faa kjæmpe sig til den. Da sa biskopen: "La os ride bort, sveiner, og ikke gi os av med Ivar; ti nu er den urene aand over ham.“ Saa red de, og slog sig siden ned paa en gaard, som heter Helgastad og ligger i Reykjadal, øst for Eyjafjordsbygderne. Lørdagen den 29. august indviet biskopen en kirke paa Helgastad; men samme dag kom nordlandshøvdingerne over ham.

Det var faa høvdinger paa nordlandet i disse aar; Kolbein Tumeson hadde ikke havt sønner, og Øgmund Torvardsson, biskopens søskenbarn, var jaget bort, til havn for Kolbeins død. Siden sat Arnor Tumeson, Kolbeins bror, med magten nordpaa.

I Eyjafjord hadde en mand som het Hall Kleppjarnsson havt høvdingdømme; men han var blit dræpt av en storbonde som het Kalv, og en av aarsakerne til drapet hadde været, at Halls folk kvad nidviser om Kalv og haanet ham for det navn han bar:


Okse-kalven i vor grænd
er til bry for alle mænd.
To ben har den, — det er godt
at den Ikke fler har faat.
Altfor længe har den levet,
skulde helst til slagt bli drevet.
Ikke er den som anden smale:
den har bak, men ingen hale[4].


Slike nidviser regnet folk nøie med. Haan bet værre end vaaben; ti i de tider stod menneskene naturen mere nær end senere, og overgangen fra liv til død faldt dem lettere. Men aatak paa godt navn og rygte kunde de ikke taale. Da Hallfred vandrædaskald laa døende i sit skib ute paa havet, var det sin "haarde tunge“ og ikke sin voldsfærd han bad Gud om tilgivelse for.

Da Kalv hadde hævnet sig og dræpt Hall Kleppjarnsson, blev det sagt, at Sighvat Slurlason, Snorres bror, ikke var uten del i dette onde raad; og rygtet om hans skyld holdt sig, endda han kvad en klagevise, da han spurte at Hall var falden. Sighvat, som var gift med Arnor Tumesons søster, likte ikke at Hall paa egen haand hadde sluttet fred med biskop Gudmund, og dertil kom at han netop nu tenkte at forlate Vestfirdingafjerdingen og flytte nordover og gjeme vilde ha albuerum deroppe. Det var flere ting som drog ham til nordlandet, og en av dem var denne, at han, som var Arnor Tumesons maag og gode ven, kunde være viss paa stor magt i disse bygder, hvor det ellers var saa smaat med høvdinger og hvor biskopen hadde faat sin myndighet knakket. Sighvat fik alle fordeler av drapet paa Hall Kleppjarnsson; ti drapsmanden blev forvist fra herredet, — og paa hans tomme gaard, kjøpte Sighvat sig ind. Det var Grund, syd for Eyjafjorden, en stor gaard i bred dal, mellem fjell og aa.

Arnor Tumeson hadde faat bud fra bønderne i Reykjadal, at biskop Gudmunds store følge var til byrde for dem. Han drog straks flokker sammen og fik sin maag Sighvat med sig, og nu kom han til Helgastad gaard, netop som biskopen var færdig med kirkevigselen. Arnors mænd ropte hærrop og gik paa. Biskopen var inde i kirken; men Eyjolv Kaarsson og hans følge stod paa kirkegaarden og verget sig med stenkast og stik og slos djærvelig. Da striden var paa det heteste, kom biskopen ut av kirken og gik bort til sine mænd; og nu drog Arnor og Sighvat sine flokker noget tilbake og vilde ikke kjæmpe slik at biskopen kom i livsfare, ti om saa høi en kirkens tjener blev dræpt, vilde deres sak staa meget ilde.

Høvdingerne møttes nede paa vollerne. Arnor sa: "I sommer gik jeg og var klein; men da jeg fik bud fra Reykdølerne, at de trængte hjælp, blev al kleinheten borte, og nu har jeg ikke ondt noget steds." "Det kalder du kanske et jertegn?" sa Sighvat, som gjerne gjorde sig lystig over folk og tænkte paa alle de jertegn, som fulgte biskop Gudmund.

De slog nu ring om kirkegaarden og sat der natten til drottinsdagen; tidlig paa morgenen bygget de et stormtak av tømmerstokker og bar det hen til den lund som var søndenfor kirkegaardsgjærdet og stillet sig i ly av det og gravet sig igjennem gjærdet. Da søkte biskopens mænd ind i kirken og overgav sig siden. En haalogalending, som var med mellem dem, blev dræpt og nogen andre med ham, men de fleste fik fred, Eyjolv Kaarsson ogsaa. Kirken stod der med saarmerker efter stenkastene. Og det er sagt at de kunde sees mere end 100 aar senere. Biskop Gudmund selv drog sydover, 15 mil gjennem øde fjellmark, og kom tilslut til Odde, hvor Sæmund Jonsson tok godt imot ham og bad ham bli, saa længe han vilde. Gudmund var der vinteren 1220—1221, den vinter da fiendskapet reiste sig mellem Lopt biskopsson og Bjørn Torvaldsson. Om sommeren drog han vestover til Borgarfjord, og Tord Sturlason, Sighvats og Snorres bror, som altid var hans ven, fulgte ham utpaa høsten til Holar, hans bispegaard.

Som vanlig fik han nok av folk omkring sig, og snart blev det smaat med maten paa gaarden; bønderne i Skagafjord saa paa det med uvilje, nu som før, og frygtet for vinteren; men deres høvding, Arnor Tumeson, var faret til Norge om sommeren, og de visste ikke, hvem de skulde vende sig til. Da kom en ny mand og tok førerskapet for dem; det var Tume, ældste søn til Sighvat Sturlason, og søstersøn til Arnor. Han var 23 aar gammel.

Det er sagt at Sighvat selv tok alle biskopens tiender i Eyjafjord; og nu fór sønnen vestover og tok styret over Skagfirdingerne. Han sendte bud til Holar, og sa at biskop Gudmund skulde drive bort de mennesker som gik der, ellers skulde de bli jaget avsted fra bispegaarden; og da Gudmund Areson visste, at nordlendingerne aldrig løi, naar de lovet ham ondt, valgte han at fare hjemmefra heller end at sende sine venner under fiendevaaben. Men først kaldte han til sig de mænd, som villig hadde lagt sit liv til hans, mellem dem Eyjolv Kaarsson.


Mælifellskirkja i Skagafjord. Illustration af A. E. F. Mayer, (1805-1890). Kilde: Íslandsmyndir Mayers 1836.


I Eyjolvs følge kom en mand, som snart efter fik godt navn paa Island. Aron Hjørleivsson het han og var meget ung, ikke stort over 20 vintrer gammel. Han stod i maagskap med Eyjolv Kaarsson; ti hans mor var av samme ætt som Ravn Sveinbjørnsson, far til Eyjolvs hustru. Arons egen far var navngjeten for sin styrke; det er fortalt, at han med én haand kunde hugge hodet av en okse. Vekst og kræfter hadde Aron arvet, og var dertil baade klok og stortænkt, ivrig, men rimelig allikevel, modig og sorgløs, — endnu halvt barn av sind. Biskopen og hans mænd fór nordover fra Holar og ut til Malrnøy, som lang og smal og med bratte vægger reiser sig av Skagafjorden. Der stod en gaard og en liten kirke, og de feiret nu jul derute ved ishavet; men paa Holar sat Tume Sighvatsson og lot som om bispegaarden var hans fædrenearv. Begge flokkerne holdt god vagt og hadde speidere ute.

Det blev en mager jul for biskopsmændene. Aron Hjørleivsson skulde sørge for mat, men naar han la til land i Skagafjord, møtte han jævnlig folk, som Tume hadde sat paa vagt der, og kom ingen vei, og veiret var ikke slik, at de kunde faa store fangsten paa sjøen heller. De blev sittende i nød og sut og skjønte, at længe kunde det ikke gaa paa den vis. Og det blev Eyjolvs og Arons raad, at de skulde søke sig underhold der de hadde størst ret til det, og det var paa Holar bispegaard. Over jul rodde de iland med en mand, som skulde speide paa gaarden; de bad ham sove mindre om natten end om dagen og læggc nøie merke til alt han saa.

Mot Kyndelmesse[5] blev det uveir med storm fra nordost. Det er fortalt, at Blasiusmesse[6] om kvelden, da biskopen gik fra kirken, stanset han og saa op mot himlen, som var tung og svart; og Eyjolv Kaarsson hørte at han sa: "Stor rædsel byder du paa nu, drottin min." Samme kveld fór 30 raske mænd ned til skibene, Eyjolv og Aron forrest. Biskopen hadde sagt dem, at de ikke maatte gjøre Tume noget ondt, men heller ta ham med til Malmøy, om de vilde.

De fór paa to skuter; stormen tutet og sjøen røk, men frem kom de. I Holar var der ingen som ventet dem; Turnes mænd hadde sagt, at nordost-stormen skulde holde vagt for dem denne nat, og var gaat til sengs, allesammen. Fra sin speider hadde Eyjolv og Aron faat bud om, at Tume og 15 mand med ham sov i den skemme[7], som hadde været biskopens søvnbur. Det var noget før dag, at biskopsmændene kom til Holar; de vaabendjærveste blev valgt ut til at søke mot skemmen, og de øvrige skulde stille sig ved utgangerne til de andre hus og vogte dem. Der blev nu stort gny, de som var i skemmen sprat op og kom sig i klæderne og tok sine vaaben. Der var sterke jernstænger for døren; men biskopsmændene bar tømmerstokker paa den og sprængte den, og Aron trængte ind i skemmen, fulgt av 4 andre. Der stod stridbare mænd i tæt fylking og verget sig vel; men Tume fik et saar i kampen og folk sa, at det var Aron som gav ham saaret.

Nu sluknet alle lys i skemmen, og Aron og hans mænd drog sig ut. De hjalp sig nu paa anden vis og la ild i træverket; stormen tok flammen, og røken vokset inde i stuen. Da gik Tume ut med sit følge og blev straks grepet; biskopsmændene visste ikke hvad de skulde gjøre med ham, og han blev staaende og fryse og hutre. Da bad han dem, at de ikke skulde pine ham slik: folk kunde tro, at han skalv av rædsel, sa han. Nu roste de meget hans manddom, mange vilde la ham fare og ingen vilde dræpe ham, uten en. Det var Einar skemming, en mand som hadde mistet frænder og gods i kampen mot Sturlungerne; han løp frem og hugg Tume ned. To mænd til blev dræpt, og to blev fothugget, de andre fik fred. Nu var det blit lys dag, og biskopsmændene tok mat og klæder, saa meget de kunde bære, og fór ned til fjorden igjen, men med en stor flokk i hælerne paa sig. Ti Turnes folk hadde samlet sig fra alle husene og satte nu efter, og det var i sidste liten biskopsmændene fik lagt fra land. En av dem kom for sent og blev dræpt 2 nætter senere, og en anden frøs ihjel for dem. Da de kom frem til Malmøy, fik de høre onde ord av biskopen for drapet paa Tume; de svarte, at det var ikke mere at sie om den ting. Nogen uker senere fik Einar skemming cn næseblødning som førte ham til bane.

Det som var hændt i Holar spurtes snart over hele landet, harmen svulmet i Sturlungernes bryst, og Sighvat egget Sturla, sin anden søn, til broderhævn. Som barn hadde Sturla været til opfostrlng paa en storgaard vestpaa, sammen med Aron Hjørleivsson. De hadde længe været gode venner, men kappedes saa ivrig i lek, at det var meget smaat med venskapet, da de blev ældre og skiltes. Sturla Sighvatsson var 22 aar gammel, da hans bror Tume faldt; han var den vakreste mand, baade av vekst og aasyn, og haaret faldt i store lokker.

Over paaske 1222 fór biskop Gudmund og hans mænd bort fra Malmøy. De hadde litet at leve av der, og vilde ikke sitte sveltende og vente paa, at fiender skulde komme og gjøre det av med dem. Saa seilet de op i havet, til Grimsøy, som ligger i nordost for Eyjafjord, 4—5 mil fra det faste land. Øen er ikke en halvmil lang, og hvor den falder bredest, er det en knap fjerdings vei tværs over den. Det stormer stort derute, og næsten aarligaars gaar hav-is til. Bredderne er bratte; bare mot vest er der viker med landingspladser. Paa Grimsøy var det nok av fugl og fuldt av fisk i sjøen. Og det kunde synes uvisst, om biskop Gudmunds fiender vilde fare efter den lange vei.

Men det vilde de. Sighvat Sturlason samlet folk i Eyjafjord; Sturla, hans søn, i Skagafjord. De tok skuter hvorsomhelst de kunde faa dem, baade smaa og store, og seilet til Grimsøy med mere end 300 mand og hadde godt veir paa veien. Sighvat lot sønnen raade; ti Sturla varvoksen for sine aar og den fremmeligste mand, — det har de sagt som med én mund, alle som har set ham. Hans far elsket ham meget og vilde gjeme, at han skulde staa forrest i alle ting, som det trængtes omsorg til.

En morgen i solopgangen saa biskopens vagtmænd skibe langt ute paa sjøen og varslet biskopen og Eyjolv Kaarsson. Alle mand sprat op og hærklædte sig som det var leilighet til; men det var fattig leilighet, for vaaben hadde de aldrig havt meget av. De var 70 vaabenføre mænd og 30 koner og stavkarler.

Biskop Gudmund gik til kirken, som stod paa gaarden hvor han bodde og var viet til den hellige Olav; biskopen talte nogen fagre ord til sit følge, men ikke mange, ti det var der ikke tid til. Siden gik Eyjolv Kaarsson og Aron Hjørleivsson ned til sjøen og skulde dele sit mandskap paa de havner, som skibene stævnet frem mot. Da saa de hvor faa de var, og de talte om det og sa, at naar kvelden kom, var det nok ikke alle som kunde fortælle om dagens hændelser. Eyjolv Kaarsson tok ledelsen og førte sig ypperlig denne dag. Han satte Aron til at verge den havn, som var den bedste paa øen, og gav ham 18 mand til følge; i en anden vik skulde han selv staa med 30 mand, og i en tredje skulde der være nogen andre.

Endnu hadde skibene langt til land. Aron stod og saa paa sine mænd og syntes, det var smaat med vaaben i flokken. Han gik da bort til Eyjolv og spurte om nogen i hans flokk bar de vaaben, som Tume Sighvatsson hadde eiet og som biskopsmændene hadde ført med sig efter drapet paa Tume. Eyjolv svarte, at ingen av hans mænd bar dem og at de hang paa hans plads inde i skaalen; "men Sighvat og Sturla er vel harme nok," sa han, "om vi ikke skal egge dem med at vise Tumes vaaben." Aron svarte, at det var ilde, om hans mænd skulde gaa nakne og vergeløse under sværdshugg, mens saa ypperlige vaaben laa til ingen nytte; "jeg tror jeg skal leve like længe," sa han, "selv om jeg bærer de vaabnene, og endnu er det tid til at søke dem." Siden gav han sine egne vaaben til en dugelig mand i sin flokk og løp hjemover og væbnet sig med Turnes sterke brynje og gode hjælm og faste skjold og det store sakssværd, som kaldtes Tumanaut og var det ypperligste vaaben. Paa kirkegaarden møtte han biskop Gudmund, som spurte om han vilde gaa til skrifte. "Ikke er det tid til det nu, herre!" svarte Aron; "vort værn er tyndt nok, og det er altid mon i en mands hjælp." "Vel er slikt talt," sa biskopen; "men husk, sønnen min, at du skal være sterk i troen, og vær saa god som du kan mot fattige mænd." Biskopen velsignet ham og sa: "Jeg tror vi skal sees igjen." Han elsket Aron Hjørleivsson meget. Om natten hadde Aron drømt, at biskopen la sin kappe over ham, og han fortalte ham drømmen før de skiltes.

Siden kom Aron ned til viken, hvor hans mænd stod. Den laa mellem to hamrer og var ikke bred; det var braadypt utenfor og tang i fjæren.

Nu løp 7 skuter ind i viken. Sturla førte dem og var let at kjende, stor som han var og sterk som han saa ut. Han stod høit i skibet og bar rød kjortel over brynjen og hadde heftet flikerne op. Straks skibene tok grund, løp han og hans mænd overbord og gik op paa øen. Bak tang og strandsten stod biskopsmændene. Sturla ropte: "Der staar Aron, den djævelenl La ham ikke slippe bort!" Saa sprang han op i tangdyngerne. Aron vendte sig imot ham og ropte: "Her kan du se, din rædde djævel, sværdet til Tume din bror, og la det være merket du gaar efter!“ Sturla stak efter Aron og rammet kindet, saa vaabnet gik ind i munden og ut gjennem det andet kind. Aron stak igjen, og av al magt, og Sturla gled i tangen, ti hans sko var glatte under saalen og tangen var sleip. Han faldt og blev liggende en stund; men en av hans mænd kastet et skjold over ham, og det tok av for Arons hugg. Sturla kom sig op igjen, og nu blev det magt i aataket paa Arons-mændene. De verget sig dugelig, men ikke længe, ti deres fiender var for mange. Spydene stod tykt i brynjen til Aron, og somme av dem støttet ham, naar nye søkte ham. Men tilslut sank han om, mødig av kampen og blodtapet, og blev liggende i fjæren mellem saarede og døde. Da løp hans mænd, saa mange som endnu kunde, op mot kirken, og Sturla satte efter og lot Aron ligge, ti han trodde det var ute med ham.

Ved kirken fandt Sturla sin far. Sighvat hadde kjæmpet med Eyjolv Kaarsson og møtt haard motstand, men hadde seiret tilslut og lette nu efter de flygtende. Biskopen og hans klerker var inde i kirken og laa i bøn; men da de hørte, at fienderne var kommet, gik de ned til dørerne, Gudmund Areson forrest. Han blev hilset med haarde ord, men gav kloke og værdige svar. Sturla vilde vite, om Eyjolv Kaarsson var der, og lot kirken ransake; Eyjolv var ikke at se, men mange andre blev slæpt ut, mellem dem 2 prester som Sturlungerne regnet for ugagnsmænd og lot gilde.

Eyjolv Kaarsson var kommet til viken, hvor Aron laa efter. "Lever du, maag?“ spurte Eyjolv. "Jeg lever nok," svarte Aron, "men videre livlig er jeg ikke.“ Eyjolv løftet ham op og bar ham til en vik hvor en baat laa rede, med fremstavnen vendt mot sjøen og 4 mænd ved aarerne. Og nu bar Eyjolv sin maag ut til baaten og la ham ned i den og støtte den fra land. De andre ropte, at han skulde fare med selv. Men han svarte, at de bare skulde ro, og sa at han vilde gaa og skade de andre baater som fandtes i nærheten, saa fienderne ikke kunde ro efter. "Far nu vel, Aron!“ ropte han; "vi møtes naar Gud vil.* Saa løp han til et naust og gav sig til at hugge i en færge, som stod der. Det hørte nogen av Sighvats mænd og sprang ned til naustet, 9 i følge, og gik paa. Eyjolv verget sig med sin øks, til de hugg skaftet av den. Da tok han en aare og verget sig med, og 4 aarer hugg de over for ham. I den kamp fik han et spydstik gjennem hænderne tilslut, og nu kunde han ikke slaas længer og løp frem mellem mændene og vilde ned til sjøen og hadde ikke lang vei, ti det var flodtid. Han fik et hugg over ankelen, saa foten næsten gik av; men han vandt sig ned til stranden og svømmet bort til et skjær, som laa 12 favner fra land. Sighvats-mændene satte ut en baat; men da de naadde skjæret, laa Eyjolv næsegrus og hadde strakt armerne fra sig i kors. De stak i ham; men saarene blødte ikke.

Sturla kom ned i viken, hvor han var skiltes fra Aron, men kunde ikke finde ham og syntes det var underlig. Langt ute paa sjøen var en baat at se; Sighvat mente, at Aron kunde være ombord der, og vilde at de skulde ro efter og dræpe ham. Men Sturla sa: "Han og jeg skiltes paa slik vis, at det er liten drengskap i at søke ham med overmagt, og det faar være for denne gang.“

Sighvat og hans mænd la hænder paa biskop Gudmund og fór noksaa voldsomt frem; det er fortalt at de brøt 3 ribben i ham. Biskopen bad Gud hævneham; "ti jeg, min stakkar, kan det ikke." Han maatte følge sine fiender til fastlandet og var paa samme skib som Sighvat Sturlason. De fik haardt veir, nordenstorm og kulde; der blev forlis i flaaten, og 32 mand omkom.

Mange viser blev kvædet om Grimsøy-færden og kampen mellem Sturlungerne og "baglerne" — saa kaldtes efter norsk forbillede biskopens mænd. Baade Eyjolv Kaarsson, Aron Hjørleivsson og Sturla Sighvatsson fik sin ros. Om Sturla kvad Gudmund Oddsson, samme mand som hadde været i Norge, da Snorre var der, og i et vers hadde talt imot Skule jarls plan paa en hærfærd til Island; Gudmund gav Krist tak for seiren; "Krist raader for hæder og held," kvad han; og sterkt holdt han frem at retten var paa Sturlas side.

Fuld av saar og skrammer var Aron kommet over til det faste land og søkte nu sydover gjennem Austfjordbygderne og kom tilslut til Svinafell, med én mand i følge. Det var sent paa kvelden, da de red ind paa gaarden; Orm Jonsson, høvdingen paa Svinafell, var gaat i bad, og nogen mænd holdt vagt ved badstuen. Aron red bort til dem, og da var hans best saa mødig, at den kastet sig ned og blev liggende, folk spurte kommemanden efter hans navn og fik vite det, og en mand løp ind i badstuen og fortalte Orm Jonsson den nye tidende. Orm stod i stort venskap med Sturla Sighvatsson og sa at Aron straks skulde laases inde i lillestuen, og dette bud blev utlagt saa, at det var høvdingens mening at la gjesten dræpe. Aron hadde ikke ventet nogen overlast der paa gaarden og spurte de mænd som grep ham, hvad dette skulde være til. Men da han fik høre Orms ord, sa han at han ikke trængte at ha hænder paa sig; om veien var kort, skulde han nok orke at gaa den uten støtte av andre. De gik nu alle sammen til lillestuen og lukket Aron inde der. Da han var blit alene, fæstet han sine vaaben op og syntes han var værre faren end før.

Orms bror Torarin var gjest paa Svinafell denne kveld. Han hadde lagt sig, men stod op, straks han fik vite hvad der var hændt, og gik bort til brorens seng. "Jeg liker ikke,“ sa han, "de kaar som er budt Aron; hit er han kommet uten at kjende nogen av os, et barn av alder og med ugrodde saar." Orm svarte: "Ofte taler du godt for dig, bror; men stundom vil jeg raade." Da gik Torarin ut og tok en mand med sig og kom til lillestuen, og laaste den op og gik ind. Aron sat paa en bænk og hadde saksesværdet Tumanaut i haanden og hilste mændene. Torarin hilste tilbake og sa nogen ord til sin følgemand, og straks efter gik manden. Aron spurte, hvem det var som gjestet ham, og fik vite det og talte en stund med Torarin. Da gik døren op igjen, og ind kom Torarins følgemand og bar paa nogen dunfyldte sengklæder og la dem paa bænken. Siden satte han frem et litet bord, og en kone kom ind med mat. Torarin bad Aron spise og siden lægge sig ned og sove. Og Aron gjorde som det var sagt ham og syntes han var noget bedre faren end før.

Næste morgen gik Torarin til Aron og spurte, om han kunde merke noget skifte i sit sind efter natten. Orm kunde ikke det. "Da kan jeg si dig,“ kom det fra Torarin, "at dette vil bli kaldt det største nidingsverk, som er hændt her paa Island, og ikke en høvdings verk, og var jeg i dit sted, vilde jeg spare det til Sturlungerne selv. Og det vil jeg ikke lægge dølgsmaal paa, at her skal bli flere tidender at fortælle om idag end Arons død alene, ti han og jeg kommer til at staa sammen, og jeg tror vi skal verge os noksaa vel.* Ved disse ord gav Orm efter og fik god takk av sin bror.

Da Aron fór sin vei, lot han Tume Sighvatssons hjelm og brynje ligge efter paa Svinafell, men saksesværdet tok han med sig. Han red vestover og kom til Snæfellsneset, til gaarden Raudamel, hvor han fandt sin mor. Litt senere vendte folk hjem fra Altinget og kunde fortælle, at Sturla Sighvatsson hadde reist sak mot Aron og faat ham dømt til skoggangsmand, uhellig og ufærgende og uhjælpende. Nu hadde han en tid tilhold i en heller i lavamarken og fik mat og klæder fra Raudamel. Men siden fór han til Vestfjorderne, og vinteren 1222—1223 var han hos sine frænder Ravn Sveinbjørnssons sønner paa Eyre i Arnarfjord. Da reiste Sturla Sighvatsson sak mot Ravnssønnerne, fordi de gav Aron underhold. Han vilde ikke volde dem bry og forlot Eyre og søkte ly, hvor det kunde falde sig, oftest hos en smaabonde, som bodde inde i Geirtjovsfjord og var Ravnssønnernes leilending. En dag han stod inde i naustet og bøtte en sliten baat for bonden, kom 2 mænd, som før hadde hørt til i biskop Gudmunds følge, og sa ham at Sturla hadde speidere i bygden. "Det kan nok være," svarte Aron; "ti jeg drømte nyss om biskop Gudmund og syntes at han la sin kappe over mig." I samme stund fik de øie paa 3 hærklædte mænd, som kom ridende utefter fjordsiden. Det var Sturlas folk. Straks de kom tilgaards, steg de av hesterne og holdt frem mot Aron og hans venner. Men den kamp endte slik, at Ragnvald, den ene av Sturla-mændene faldt, mens de to andre maatte flygte. Og da de kom hjem til sin herre, fik de ikke anden trøst end denne, at Sturla kaldte deres færd en ulykkesfærd; han hadde meget heller set, sa han, at Ragnvald var kommet tilbake og de selv var blit liggende efter.

Høsten 1224 flakket Aron omkring i bygderne ved Breidefjord og var ikke længer alene, ti hans morbror Havtore hadde sluttet sig til ham. Under jul fik Sturla høre, at de hadde fundet ly paa gaarden Valshamar, paa Skogarstrand syd for Hvamsfjord. Han red da ut paa stranden med 15 mand i følge. Det var mørkt da de naadde frem til Valshamar; men straks de kom ind i stuen, fik de tændt lys. Aron og Havtore var ikke der; de hadde tilhold i et sauehus, som stod ute paa marken. Men de hadde hørt kommemændene, og Havtore gik nu hen til gaarden og vilde vite hvem det var. Han mindtes, at der paa sidevæggen av stuen var en lysaapning med skind over, og der la han øret til og lyttet. Men som han stod der ved væggen kom en omrenning, som het Eirik birkebein og nylig hadde tat tjeneste hos Sturla, og hugg ham banesaar. Og efter dette løp Eirik ind i stuen og sa at han hadde dræpt en av djævlerne. Sturla og hans mænd tok sine vaaben og sprang ut, og fik øie paa Aron Hjørleivsson, som var kommet efter til gaarden og vilde se hvordan det gik med Havtore. Han blev straks ringet inde, men løp frem mot ringen, slog en mand over ende og blev borte i mørket og snefoket. Et kastespyd rammet ham i leggen; det var den sidste hilsen fra Sturlas folk. Aron kom sig sydover og møtte sin mor, og hun helet hans saar; ti lægedomsevnen laa til hende som til saa mange andre i Ravn Sveinbjørnssons frændering.

Det stimandsliv, Aron var tvunget ind i, hærdet hans sind og fyldte ham med hævntørst; i julen dræpte han paa lumsk vis en av Sturlas venner, som han trodde var sat til at ta hans hode. Siden flygtet han videre sydover og kom til Odde, hvor en av Sæmund Jonssons sønner holdt ham gjemt, til det blev sommer og skibene seilte til Norge. Da blev Aron med over havet. Det var i 1225.

Aron kom til Nidaros og var i Skule jarls hird denne vinter og den næste. Men sommeren 1227 fór han i pilgrimsfærd til Jorsaler og vilde bøte for sine synder med denne hellige færd. Om den har Olav hvitaskald kvædet, en søn av Tord Sturlason og søskenbarn til Arons fiende Sturla; i en draapa priser han Arons mod og ry og sier at han har gjort skoggangsmandens navn stort ved selve den herlige Jordan.

Det var en farlig færd, ti i Jorsaler raadet ufred, og de vantro hadde magten over det meste av landet. Men alt gik vel for Aron, og han kom med hæder tilbake til Norge. Kong Haakon gjorde ham til sin hirdmand og elsket ham meget. Han gav ham sin frændkone Ragnhild til egte, og i Bjørgvin fik Aron jord av kongen og kunde bygge sig et hus nær kongsgaarden. Der i byen var to badstuer for hirden, den ene til avklædning, den andre til bad, og begge saa store at 50 mand kunde faa plads i hver av dem. Hver mand som vilde bade der, maatte gi en veiet penning for det, og kongen fastsatte at denne indtægt skulde tilfalde Aron. Det blev meget gods; men alt kom vel med, ti Aron sparte aldrig paa pengerne; han var gjestfri og hjælpsom mot alle som søkte ham, og hans gaard var jævnlig fuld av islendske mænd.


__________


Sommeren 1225 da Aron kom til Nidaros, møtte han biskop Gudmund. Ti efter Grimsøyfærden 1222, da Sighvat Sturlason og Sturla Sighvatsson hærtok biskopen, hadde de sendt ham over til Norge.

Gudmund blev i Norge gjennem 4 aar. Det er fortalt, at han var i Bjørgvin i 1223; om sommeren kom kong Haakon, Skule jarl og erkebiskop Guttorm dit til byen, og da dømte et stort høvdingemøte mellem kongen og de mænd som mente at ha ret til hans rike, først og fremst Skule jarl. Utfaldet blev dette, at kong Haakon, og han alene, skulde bære kongsnavn; men over den nordlige del av landet skulde jarlen raade.

Sommeren efter var biskop Gudmund i Nidaros; der var ogsaa Skule jarl. Dagen før Olavsmesse hændte det, at flokkehøvdingen Sigurd ribbung, som kaldte sig sønnesøn av kong Magnus Erlingsson og en tid hadde været i jarlens vold, rømte fra byen og ikke kunde findes. Da tok jarlen en islending som hadde været sammen med Sigurd, en brorsøn av Sæmund i Odde, og sa at han maatte vite hvor rømlingen var. Islendingen vilde ingenting sie, og jarlen, som før hadde været i uvenskap med Oddeverjerne, lot ham hænge. Men for dette fik han høre mange haarde ord av biskop Gudmund.

Det er fortalt, at biskop Gudmunds minde blev stort i Norge: ti jertegn fulgte ham jævnlig. Og det er sagt, at han var fjernsynt og fremsynt i denne tid, saa han visste hvad der hændie langt borte, og hvad der skulde hænde i kommende tid.

Med hans sak drog det ut. Brev blev vekslet mellem Sturlungerne og erkestolen i Nidaros, og mellem biskop Magnus av Skaalaholt og erkestolen; men stadig var det like uvisst, om biskop Gudmund kunde faa sin stol igjen og sitte med fred i Holar. Sighvat Sturlason og Sturla, hans søn, gav biskopen skyld i 30 saker, og det faldt ikke let for nogen at dømme mellem ham og hans fiender; ti det fremgik ogsaa av hans egne ærlige utsagn, at striden for hans bispedømmes frihet var ført med voldsomhet, og det spurtes, om han ikke var gaat videre end tjenlig for hans hellige embede. I denne vanskelighet tok biskop Gudmund det raad at vende sig til pave Honorius[8] selv. Det ser ut til at det var i 1225[9], mens biskopen sat i Nidaros. Efter kyndelmesse[10] — saa er det fortalt — drog en islendsk prest, som het Ketil, sydover i Gudmunds erende og tok landveien til Oslo og derfra med skib til Danmark; siden gik han gjennem det tyske land og kom til Romaborg dagen før cena domini[11], som i dette aar var den 27. mars. Paa vor Herres opstigningsdag[12], den 8. mai, hadde Ketil prest svaret fra pavegaarden, et brev om biskop Gudmunds sak. Nu la han land under fot og gik hele veien, ti han hadde ikke penger til hest, og brukte 33 dager til sjøstaden Raudstokk[13]. Der kom han sig ombord i en skute og fik rask bør til Bjørgvin. Den 23. juni, dagen før Jonsmesse og sent paa kvelden, seilet han ind under klosterholmen ved Nidaros, og næste morgen steg han i land.

I brevet han førte med sig var det lagt i biskop Gudmunds egne hænder at ta sit embede tilbake eller ikke: si vidt cedere cedat[14]. I denne avgjørelse saa biskopen en seier for sig. Erkestolen i Nidaros stod tom ved denne tid; ti erkebiskop Guttorm var død den 6. februar i 1224, og det drog ut før en ny mand kom i hans sæte. Men høsten 1225 da Peter av Husastad vendte hjem fra Romaborg, vigd til erkebiskop av paven, gav han biskop Gudmund god hjælp, og det blev avgjort, at biskopen skulde fare tilbake til Island næste sommer. Tidlig paa vaaren 1226 seilet han sydover til Bjørgvin og blev der til skibene la ut. Dagen før han skulde fare, var han i Mariakirken og bad Guds moder vaake over ham og hans sak, og om natten fik han det hellige syn at han saa sancta Maria selv, himlens og jordens dronning, og hun talte til ham med trøstende ord.

Sommeren 1226 kom biskop Gudmund hjem til Island og førte med sig brev fra erkebiskop Peter; i disse brev stævnet erkebiskopen Sighvat Sturlason og Sturla Sighvatsson over til Norge, og om biskop Magnus av Skaalaholt, som ikke hadde git Gudmund støtte nok, men valgt at sitte i venskap med høvdingerne, var det sagt at han for en tid skulde vike fra sit embede og komme til Norge, han ogsaa.

Men samme aar, den 9. oktober, døde erkebiskop Peter; og for det første blev baade Sturlungerne og biskop Magnus sittende hvor de var.

Fotnoter

 1. "Langskjæg" er biskopen.
 2. Djakn — diakon.
 3. Nativitas tua — "din fødsel".
 4. Smale — bufe.
 5. Kyndelmesse er 2. februar.
 6. Blasiusmesse er 3. februar.
 7. Skemme — liten stue.
 8. Honorius 3 (1216-1227).
 9. Andre har lagt det følgende til aaret 1223.
 10. Kyndelmesse er 2. februar.
 11. Cena domini er Herrens nadverd (skjærtorsdag).
 12. "Opstlgnlngsdagen" er Kristi himmelfartsdag.
 13. Rostock.
 14. "Om han vil vlke, da viker han!"