Snorre Sturlason og Sturlungerne - Snorre Sturlasons fald

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Snorre Sturlason og Sturlungerne


Snorre Sturlasons fald


av Fredrik Paasche


H. Aschehoug & co.

Oslo, 1922.Mellem Sturla Sighvatssons brødre var der én, som ikke hadde været med paa Ørlygsstad: Tord kakale. Efter Sturlas seier paa Bø vaaren 1237 hadde han fulgt sine slagne frænder, Torleiv av Gardar, Olav hvitaskald og Snorre Sturlason til Norge, sagtens for at finde kong Haakon og fortælle ham om Sturla, kongens ombudsmand paa Island.

Høsten 1238 var Tord i Bjørgvin og bodde i den gaard som kaldtes Hallvardsgaarden, efter Hallvard svarte, kongens hirdmand, som eide gaarden. En dag sat Tord og spilte skaktavl i stuen og hadde landsmænd hos sig. Da kom Hallvard ind og sa at han hadde været i kongsgaarden. Han blev spurt, om der var nogen tidender. "Det skorter ikke paa tidender om eders frænder paa Island," svarte han, "store slag og høvdingers død og meget mandefald." En mand spurte, hvad det var for høvdinger som var døde. "Sighvat og Sturla og alle Sighvats sønner," kom svaret.

Tord kakale sluttet at spille skaktavl, og gik til kong gaarden og vilde høre, om dette var sand tidende. Det blev sagt ham, at den var sand.

Tord hadde det ikke godt. Til sorgen over frændernes fald kom store vanskeligheter. Han var blit pengeløs, og som sakerne nu stod, visste han ikke hvor han skulde faagods fra. Fire følgesveiner hadde han hittil havt; men nu forlot de ham, alle undtagen skosveinen, — han bar sig vel ad. Det værste for Tord var allikevel, at han ikke stod høit i kongens naade. Han var nok en rask mand og førte sig vel, men hadde havt det med at gaa fra vettet, naar han drak; og dette gjorde, at kongen var mindre blid paa ham, end han ellers vilde været.

Ikke langt fra Hallvardsgaarden, hvor Tord holdt til, laa gaarden hvor Aron Hjørleivsson bodde, Sturla Sighvatssons gamle fiende og "skogmand", — nu hirdmand hos kong Haakon. Kongen hadde længe været hans ven, og Aron hadde frit ord i hirden, som det høvet den retfremme og glade mand. Det var en gang ved en hestekamp, at han støttet kong Haakons hest og hjalp den til at vinde over en staselig hest, som eides av kongens raadgiver Gaut fra Mel, en dugelig, men ikke godlynd mand, som hadde den legemslyte at han var enøiet. Da kampen var slut, kjendte Aron et par hænder paa akselen og hørte Gauts røst: "Jeg vilde gi baade klæder og guld, forat du skulde ha Sturla Sighvatsson saa nær dig, som du nu har mig“. Aron vendte sig om og sa: "Jeg vet en anden bøn, som du mere kunde trænge at be, Gaut bonde." "Hvad er det for en?“ spurte Gaut. Aron svarte: "At ikke djævelen skal ta det andre øiet dit ogsaa.“

Tidenden om Sturla Sighvatssons fald var ikke noget harmbudskap for Aron; baade paa Island og i Norge hadde Sturla staat ham eiter livet; men like fuldt kunde det merkes paa ham, at han syntes det var synd paa Tord kakale, broren. Han hadde lyst til at hjælpe Tord, men var ikke viss paa, at han vilde møte venlighet. Han prøvet sig frem gjennem en anden; men det han fik høre gjorde ham endnu ikke tryg. Da hændte det dagen efter, at Arons hustru gik over et torv i Bjørgvin og fik se en vakker kappe, som var lagt ut til salg, en skarlagenskappe, foret med hvite skind. Hun kjendte den igjen; det var Tord kakales, — og den eneste kostbarhet han endnu eide. Straks vendte hun hjem og fortalte sin husbond, hvad hun hadde set. Da sprang Aron op og gik med tre mand til Tords loft. Der sat Tord, alene med sin skosvein. Han reiste sig straks og hilste Aron og tok ham i haanden, sendte sveinen ut eiter mjød og bad gjesten være der hele dagen. Aron svarte, at han var kommet for at be Tord ta herberge hos ham, — om han trodde han kunde faa det bedre da, end han hittil hadde havt det. Tord sa takk til dette. Da sendte Aron en av sine mænd ned paa torvet og bad ham ta skarlagenskappen, som laa der og skulde sælges, og siden gik de alle over til Arons gaard. Tord blev der i tre uker, og han og Aron lovet hverandre venskap for livet. De gik til kong Haakon sammen og Aron talte Tords sak hos ham. Kongen tok det noksaa koldt i førstningen; men faa dager før jul kom mænd fra kongsgaarden og hadde det bud at bære frem, at baade Tord og Aron skulde være kongens gjester i julen. Og saa blev det. Da høitiden var omme, vendte Aron Hjørleivsson tilbake til sin gaard; men Tord kakale blev hos kongen nogen vintrer, — indtil den dag kom, at han kunde fare hjem og være sin ætt til opreisning paa Island.

I Tords nødsdager naadde der ham et godt ord ogsaa fra en anden mand end Aron; det kom fra Snorre Sturlason, hans farbror. Snorre sat som flygtning i Norge, og det var Tords nærfrænder, som hadde tat land og magt fra ham. Men de var hans nærfrænder ogsaa, og han kunde ikke andet end sørge da han spurte den store motgang hans ætt hadde havt. Og det tyktes ham tomt efter Sighvat, sin bror, som det ogsaa var, selv om de stundom hadde savnet lykke til samhold sig imellem.

Det bud Tord kakale fik fra Snorre, kom i en vise han hadde kvædet. Der var det sagt til Tord, at nu var det bare han og Tume igjen av de 6 brødre, som stod med saa stor en lykke forrige høst. Vel var det nævnt, at de faldnes egen færd kunde ha sin skyld i deres skjæbne; men fremfor alt holdt Snorre frem, at nu maatte ættens mænd staa tæt sammen og møte de haarde kaar som kunde komme.


__________


Sommeren 1237, da Snorre Sturlason for anden gang kom til Norge, hadde kong Haakon nyss git Skule jarl hertugs navn og store gaver, og der blev nu blidhet og godt samtykke mellem fyrsteme. Vinteren 1237—1238 sat baade kongen og hertugen i Oslo.

Snorre Sturlason var i Nidaros denne vinter, hos Peter, hertug Skules søn. Men Urøkja, Snorres søn, som hadde været i pilgrimsfærd til Romaborg, sat i Oslo hos hertugen selv. Før paaske 1238 kom hertugen nordover til Trøndelag. Om høsten var han en tid i Bjørgvin og møtte kongen der; de var meget sammen; men det var ikkesaa blidt som før mellem dem. Kong Haakon hadde længe været den sterkeste av de to, og hans raadgivere taalte ikke meget av hertugen.

Vinteren 1238—1239, da kong Haakon sat i Bjørgvin og Tord kakale fik rum i hirden, var hertug Skule i Nidaros. Der sat ogsaa Snorre Sturlason og Urøkja Snorreson og Torleiv av Gardar, Snorres søskenbarn, og alle var de hos hertugen. Ofte blev der talt om, at kong Haakons lendermænd gjorde hvad de kunde for at spilde freden mellem fyrsterne, og mest var det Gaut fra Mel, den enøide, som fik skylden. En dag talte hertugen til Snorre Sturlason og spøkte med Gauts navn. "Er det sandt, som I sier,“ spurte han, "at Odin, som egget lomkongerne til strid med hverandre, med et andet navn het Gaut?“ "Sandt er det, herre!" svarte Snorre. Da sa hertugen: "Lag nu en vise om dette, og sig, hvor meget den ene Gaut ligner den andre." Snorre kunde nævnt litt av hvert, han kunde nævnt at de begge var enøide; men han lot det være, kanske fordi han mindtes, at den kone, som engang sigtet med kniv efter hans egen fars øie, hadde sagt, at nu skulde hun gi ham Odins utseende. Endda blev det nok som kunde krænke Gaut fra Mel i visen, som Snorre laget. Først nævnte han Odin, den gamle Gaut, som satte strid mellem fornkongerne, og siden den nye "kampsmed", som altfor længe hadde voldt ufred mellem fyrsterne. Og om kong Haakon var det sagt, at han godt kunne vise Gauts ord fra sig. — Paa mangt og meget av det, som Skules mænd talte i disse tider, var det let at skjønne, at forholdet mellem kongen og hertugen hadde vendt sig til det værre.

Utpaa vinteren kom der bud fra kong Haakon til hertug Skule, at de skulde møtes i Bjørgvin om sommeren, og kongen bad hertugen komme paa letskuter og ikke bry bønderne med stor utrustning til færden. Men de islendinger, som var hos Skule bad han, at de ikke skulde fare ut til Island, før han hadde fastsat hvad erende de skulde fare med. I Norge blev Sighvat Sturlasons og Sturla Sighvatssons død regnet for den største skade; ti far og søn var vennesæle baade hos kjøpmænd og andre av landets mænd. Og for kong Haakon, som hadde havt Sturla til ombudsmand paa Island, var hans fald et stort tap. Endnu var kongen i urede med, hvorledes han skulde føre sin sak videre frem paa øen, og han vilde ikke la Sturlas frænder fare ut, før han visste, om han hadde venner i dem. Tryg paa dem kunde han paa ingen maate være, saa meget som de holdt sig til hertug Skule, hans avindsmand. Allermindst kunde han være tryg paa Snorre, som var en gammel ven av Skule og nyss hadde kvædet ondt om Gaut fra Mel, paa en vis om kongen selv ogsaa.

Men det høvet ikke Snorre Sturlason at agte paa kongens budsending. Han vilde til Island og ta igjen sit gamle rike, som Sturla hadde ranet fra ham og nu laa herreløst. Han gik til hertug Skule med saken og fik orlov av ham; ti hertugen stod rede til at bryte med kongen og fulgte sit eget hode. Snorre fik et skib av en norsk ven, et skib som hertugen selv hadde del i. Straks kong Haakon hørte, at islændingerne — Snorre og Urøkja og Torleiv av Gardar — rustet sig til at fare, sendte han nyt bud nordover og forbød dem at drage bort fra landet denne sommer. De laa seilfærdige under Klosterholmen ved Nidaros, da kongens mænd kom sydfra med bud og brev om dette. Kongsmændene viste Snorre Sturlason brevene; men han svarte: "Ut vil jeg!" Han var kongenslendermand og skyldig til at vise ham lydighet i denne sak; men han kan vel ha trodd, at snart vilde hertugen, hans ven, være den mægtigste i Norge; og selv om det gik anderledes, var det uvisst nok om kong Haakons arm kunde naa ham, naar han først var kommet lykkelig frem til Reykjaholt.


Badedammen på Reykholt ble restaurert i 1858 og igjen i 1959. En tunnel ga lett tilgang til den fra våningshuset, og kunne også brukes som nødutgang ved angrep. Legenden forteller at tunnelen førte til kjelleren der Snorre prøvde å gjemme seg for sine fiender før han ble drept 12. september 1241. (Foto: TommyBee, 2007. Commons.)


Før Snorre seilet ut, var han i gjestebud hos hertug Skule; der var ogsaa de som skulde følge ham, Torleiv av Gardar og Urøkja, og desuten hans brorsøn Olav Tordsson hvitaskald og en nordmand, som het Arnfinn Tjovsson. Disse 4 mænd, og bare de, hørte de samtaler, som hertugen hadde med Snorre. Arnfinn Tjovsson har sagt, at hertugen gav Snorre jarls navn; men da dette kom ut, vilde de islendinger, som hadde været til stede, ikke vedgaa sandheten av det. Like fuldt kan det være sandt; ti som det senere gik mellem kong Haakon og Snorre Sturlason, høvet det ikke Snorres nærfænder at indrømme, at han saa nøie hadde bundet sin sak til en fiende av kongen; og sagaskriveren Styrme den frode, som kjendte Snorre Sturlason godt og ofte gik hans erender, har kaldt ham "Snorre løndoms-jarl“.

Nu la islendingerne ut fra Nidaros og seilet til de tok land ved Vestmanna-øyeme. Der forlot Snorre skibet og søkte siden ind til det faste land og red over kystsletterne op mot Breidabolstad i den fagre Fljotslid. Hallveig Ormsdatter, husfruen i Reykjaholt, ventet ham paa Breidabolstad; der var det Bjørn Torvaldsson, hendes husbond, var falden i kamp mot Lopt biskopsson, og hendes sønner med Bjørn eide gaarden. Snorre og Hallveig red i følge vestover og til Reykjaholt. Urøkja Snorreson red længer vest, til gaarden Stavaholt, som han før hadde raadet for; og Torleiv av Gardar seilet skibet i havn, og siden red han hjem, han ogsaa. Dette var sommeren 1239.

Torleiv bar sak paa alle mænd, som hadde fulgt Sturla Sighvatsson i kampen paa Bø, to aar i forveien, og hjulpet ham til at seire. Torleiv lovet dem haarde kaar, hvor han bare kunde naa dem, og Snorre og Urøkja gav ham tilsagn om støtte i saken. Visstnok hadde Snorre kvædet til Tord kakale og sagt, at i fremtiden maatte alle Sturlunger holde tæt sammen; men det var da han fik budskapet om slaget paa Ørlygsstad, og i den første rørthet over frændernes fald. Nu hadde den lagt sig noget; naar alt kom til alt, hadde Sturla Sighvatsson været hans uven, og han maatte ha ret til at søke bot for skade hos de mænd som hadde fulgt brorsønnen.

Solveig Sæmundsdatter, enke efter Sturla, vilde gjerne hjælpe disse mænd, om hun kunde. Høsten 1239 kom Snorre og Urøkja og Torleiv av Gardar nordover til Dalerne, hvor hun bodde, og hadde stævnet Sturlas venner til møte med sig. Solveig talte deres sak; men der var ikke andet vilkaar at opnaa, end at Snorre, og han alene, skulde skifte ret. Vaaren 1240 fældte han sin kjendelse; hver eneste mand som hadde hjulpet Sturla Sighvatsson i kampen paa Bø skulde ut med bøter. De var ikke store; men bygderne, som det gik ut over — Breidefjordslandet og Vestfjorderne — hadde nyss maattet bøte til Gissur Torvaldsson ogsaa og kjendte utredslen tung nok.

Solveig Sæmundsdatter tok det raad at fare bort fra landet; sagtens var det, fordi hun vilde se, om hun — enken efter Sturla Sighvatsson, kong Haakons ven — kunde finde nogen støtte hos kongen. Allerede sommeren 1239 hadde hun sendt sin søn med Sturla, et barn som het Jon, over til Norge, og sommeren 1240, da Snorre Sturlason saa indom paa Saudafell, sa hun ham, at hun agtet at fare efter selv. Hun bad ham ta vare paa Saudafell, mens hun var borte, og Snorre vendte sig til sin brorsøn Sturla Tordsson og vilde ha hans hjælp til dette. Da overtok Sturla gaarden, med de øer og den strandret, som laa til den, og med de 14 fattigfolk som skulde forsørges der. Snorre vilde gjerne ha en ven i Sturla Tordsson og overlot ham tredjedelen av "Snorrungerne“s godord, som brødrene Snorre og Tord hadde tvistet med Sturla Sighvatsson om.

Snorres søn Urøkja vilde havt hele Snorrungernes høvdingdømme, og var harm baade paa sin far og paa Sturla Tordsson. Høsten 1239 var Urøkja faret ut til Vestfjorderne og hadde lagt under sig de bygder, han før hadde raadet for der vest, og flere til. Men om vintrerne bodde han i Stavaholt og var granne til sin far; han sat med mange folk omkring sig og var til bry for bønderne i herredet; derfor likte ikke Snorre at ha ham der og vilde ikke øke hans magt, men helst faa ham paa avstand, om det var mulig.

Vaaren 1241 stod der et bryllup i Reykjaholt; det var en søster av Hallveig husfrue, som giftet sig med Tume, Sturla Sighvatssons yngste bror, som hadde berget sig bort fra slaget paa Ørlygsstad. I bryllupsgildet var baade Urøkja Snorreson og Sturla Tordsson tilstede. Snorre var venlig mot dem begge; han bad Sturla vike Saudafell og overlate gaarden til sin frænde Tume, og det var Sturla villig til, ti han hadde skaffet sig styret over kirke-eiendommen Stadarhol og kunde bo der. Ellers hadde Snorre meget at tale om med sin søn Urøkja i dette gilde; men mellem Urøkja og Sturla Tordsson var det koldt.

Nu flyttet Sturla til Stadarhol; men straks efter reiste Urøkja krav paa denne gaard og fik med én gang Snorres støtte i saken. Sturla vilde paa ingen vis gi Stadarhol fra sig. Da han og Snorre møttes, maatte han høre ond-ord av farbroren, fordi han trættet med sine egne frænder og ikke hadde gode grunder; men Sturla tok det med ro. Og da Urøkja skjønte, at han stod fast der han stod, gav han efter av sig selv. I grunden vilde han helst være i Stavaholt, som før, og da han og Sturla møttes, bad han sin frænde om venskap og sa: "Det er klart som dagen, at min far ikke har aarsak til at vælge andre boliger for mig end den som fra først av var tænkt til mig. Og nu ønsker jeg Eders støtte til at holde min stilling i Borgarfjord, hvem det end er, som sætter sig imot det.“ Sturla lovet Urøkja sit venskap, men visste, hvor litet velset hans frænde var i Stavaholt og hadde ikke lyst paa nogen strid med Snorre. Derfor tilbød han Urøkja ophold i Reykjaholar, paa nordsiden av Breidefjord, og dette tilbud blev mottat.

Mens Sturlungerne trættet om gode dømmer og gaarder vestpaa, sat Kolbein unge paa nordlandet, Gissur Torvaldsson paa sydlandet, og fulgte med i hændelserne. Mest fik de høre om Urøkja og hans overmodige færd. Før han og Sturla Tordsson gik til forlik med hverandre, søkte venner av Sturla Gissurs hjælp mot Urøkja og klaget over hans uretfærd. Dette var tidlig paa sommeren 1241. Men værre var det budskap, som litt før hadde naadd Kolbein unge: at Urøkja oppe i Vestfjorderne lumskelig hadde dræpt en ven av Kolbein, en mand av Vatslirdingernes gamle høvdingætt. Mange ordsendinger var gaat mellem denne mand og Kolbein, og Urøkja mistrodde dem begge.

Kolbein unge og Gissur Torvaldsson, paa sin side, kunde ikke kjende sig trygge paa Sturlungerne. Mest maatte de frygte, at Snorre, eller en anden av dem, vilde gjøre sig til eftermaalsmand efter sine frænder, de som faldt paa Ørlygsstad. Og saaledes kom det. Snorre Sturlason hadde først søkt opreisning for gammel motgang hos Sturla Sighvatssons venner; nu vilde han — varsomt og med gode ord — hjælpe Tume, Sturlas bror, til at faa bøter for sin far, som Kolbein unge dræpte.

Mens Altinget var samlet sommeren 1241, gik der bud mellem Snorre Sturlason og Gissur Torvaldsson, og det blev avtalt, at Snorre skulde komme til tinget og ha Tume Sighvatsson med sig og se at skaffe ham forlik og bøter hos Kolbein unge. Snorre red med 120 mand; men dagen efter kom Kolbein unge med 600. Dette var mere ulike vilkaar end Snorre hadde ventet at finde; han og Tume trodde det tryggest at søke ind i kirken paa Tingvollerne, og nu talte de sin sak fra kirkedøren, mens Snorres mænd stod utenfor, og i deres følge Sturla Tordsson. Kolbeinsmændene red i flyvende fart frem og tilbake over tingsletten og førte sig saa skræmmelig de kunde. Kolbein selv hadde en lang samtale med Gissur Torvaldsson, men søkte ikke noget forlik med Sturlungerne. Han og hans mænd hadde ikke sadelen av hesterne hele dagen, og utpaa kvelden red de sin vei. Da de var borte, gik Gissur til kirken og talte længe med Snorre; og i denne samtale gik det taalelig vel mellem høvdingerne. Men det var étt, Gissur Torvaldsson skjulte for Snorre: at han sat inde med en dødsdom over ham. Den var kommet fra Norge, fra kong Haakon.

Der hadde staat kamp i Norge, mellem kongen og hertug Skule, og i mai 1240 var hertugen falden. Da sendte kongen brev til Island; den mand, som kom med brevene, het Arne ureida og hadde i sin ungdom været gift med Snorres datter Hallbera, som efter skilsmissen fra Arne blev Kolbein unges hustru. Men manden, som brevene skulde frem til, var Gissur Torvaldsson. Kongen hadde valgt at glemme, at det var Gissur som hadde dræpt Sturla Sighvatsson, hans ombudsmand paa Island; nu vilde han ha Gissur ind paa pladsen som stod tom efter Sturla, og den første tjeneste, han bad ham om, gav ham erende mot Snorre. Ti i brevene, som Gissur fik, stod det, at han skulde sende Snorre Sturlason over til Norge og ikke agte paa, om Snorre fandt det blidt eller stridt; men om dette erende ikke lot sig utføre, skulde Gissur dræpe ham, fordi han hadde brutt mot kongens bud og forlatt Norge. Kong Haakon kaldte Snorre landraadsmand mot kongen[1]; mest av alt har det sagtens harmet ham, at en mand, han selv ikke hadde git orlov, hadde tat den av hans fiende hertug Skule.

Sommeren 1241, da Gissur Torvaldsson talte med Snorre inde i kirken paa Tingvollerne, hadde han gaat med disse brev i et helt aar. Endnu hadde han ikke gjort som kongen bød; men der var en daglig fristelse i erendet; tok han imot det, var han kongens ven og kunde ha ny magt i vente. Og større var fristelsen blit nu — efterat Snorre hadde rørt ved slaget paa Ørlygsstad og søkt opreisning for sin ætt. Der trængtes ikke meget for at Gissur skulde ta sit valg. Og det som trængtes kom.

Hallveig, husfruen i Reykjaholt, laa syk, da Snorre var paa Altinget; Jakobsmesse[2] om sommeren døde hun, og Snorre kjendte det som et tungt tap, hvad det ogsaa var. Hallveig lot etter sig to sønner fra sit egteskap med Bjørn Torvaldsson, Gissurs bror, som blev dræpt paa Breidabolstad i 1221. Da Hallveigssønnerne spurte at moren var død, red de til Reykjaholt, og vilde ha sin del av arven etter hende. Hun og Snorre hadde sittet med likelig eie i fælles bo, og derfor gjorde sønnerne krav paa halvdelen av boet. Men de og Snorre tænkte hver sin vei i dette og kunde ikke komme til enighet med hverandre. Reykjaholt og Stavaholt, som i navnet var kirkens eiendom, vilde Snorre holde utenfor skittet, og om Bessastad sa han, at denne gaard var kjøpt for hans egne penger og heller ikke skulde med i opgjøret. De kom da ikke længer end til at skifte kostbarheterne og bøkerne og skiltes i stor uenighet om jordeiendommerne. Hallveigssønnerne red sin vei og la kostbarheterne eiter paa gaarden Bø. Siden fór de sydover og møtte Gissur Torvaldsson, sin farbror, og klaget sin sak for ham. Gissur kaldte det urimelig, at de ikke skulde faa et retvist skifte hos Snorre, og lovet dem sin hjælp til at faa det.

Ved denne tid kom 9 mand flygtende fra Vestfjorderne til Kolbein unge paa nordlandet og bad om hans hjælp mot Urøkja Snorreson. Kolbein sendte bud til Urøkja og ønsket at de skulde møtes og tale sammen. Da vilde Urøkja ride op paa nordlandet og kom til Hrutafjord, den sydligste arm av Hunailoen, og hadde Sturla Tordsson med sig. Men længer end til Hrutafjord kom ikke frænderne; ti her møtte de en mand som bar brev med avbud fra Kolbein unge; Kolbein bad for Vestfirdingernes fred, men ellers hadde han ikke tid til at møte Urøkja denne gang, skrev han, og maatte vente med det til en bedre leilighet. Han hadde faat ordsending fra Gissur Torvaldsson; men det nævnte han ikke i brevet.

Samtidig fik Urøkja og Sturla bud fra Snorre, som var kommet til Saudafell i Dalerne og gjerne vilde tale med sin sønn. Og nu red de til Saudafell. Snorre var glæden selv; han og Urøkja og Sturla sat i lillestuen og talte sammen, og Tume Sighvatsson, deres frænde, som hadde raadigheten over gaarden, skjænket i for dem. Denne sommer var et norsk skib, som hadde en mængde gode saker i lasten, kommet til Hrutafjord, og Tume hadde ført tysk øl fra skibet til Saudafell. Mens de sat over drikken, fortalte Snorre om Halveigssønnerne og om skiftet som ikke var blit av. Han tok frem et brev, han nylig hadde faat, og viste de andre; brevet var fra en mand, som i gamle dager hadde været i tinglag hos Sæmund Jonsson fra Odde, Snorres fosterbror; men det var skrevet med stavkarlaskrift[3], og hverken Snorre eller hans frænder kunde tyde det. Saa meget trodde de allikevel at skjønne, at der var en advarsel i brevet. Og Snorre sa, at han hadde liten tro til sunnlendingerne; "men like fuldt vil jeg fare sydover og se til mine gaarder". Siden vilde han ride op paa vestlandet, sa han, og være en tid i Reykjaholar hos Urøkja, en tid paa Stadarhol hos Sturla. Mangt blev talt mellem frænderne; de var bedre forlikt end nogen gang før, og Snorre fulgte de andre nordover til Hjardarholt, da de red hjem fra Saudafell. Saa skiltes han fra dem, og vendte, og fór sydover til Reykjaholt.

Ved denne tid møttes Kolbein unge og Gissur Torvaldsson oppe paa Kjølen, mellem de lange, hvite jøkler. Der la de raad mot Snorre Sturlason. Det faldt sig saa underlig, at begge disse mænd, og desuten den mand som førte kong Haakons brev til Gissur, hadde været gift med døtre av Snorre. Men det var bare et minde nu, og et minde med skygger over.

Da Gissur kom ned fra Kjølen, stævnet han sine venner til sig, mellem dem Hallveigssønnerne. Han tok frem de brev, som var kommet fra Norge og gjorde dem kjendt for de andre; Gissur var kong Haakons skutilsvein, og nu sa han, at han paa ingen vis vilde bryte mol kongens brev. Men han visste, sa han, at aldrig fik han Snorre til at fare godvillig til Norge; derfor vilde han ride til Reykjaholt og ta ham med magt. De andre sa sig enige med Gissur; bare den ene av Hallveigssennerne vilde ikke være med i denne raadslagning og red hjem til Breidabolstad i Fljotslid.

Nu drog Gissur flokker sammen paa sydlandet og sendte speidere op mot Borgarfjord. Da en hær var samlet, red han fra den, og foran den, med 70 mand. Samtidig var Kolbein unge paa vei nordfrå med indimot 500 mand.

Det var den 22. september i 1241 Gissur Torvaldsson red over heierne, op mot Reykjaholt; det var søndag, og messedagen for den hellige Mauritius, hærmanden som negtet at gaa i krig mot kristne og sa at han var frelserens hærmand, ikke keiserens, og led et blodvidnes død for sine ord. Nat til mandag kom flokken frem til Reykjaholt, gaarden hvor Gissur Torvaldssons bryllup engang hadde staat. Gissurs mænd brøt sig ind i det hus, hvor Snorre sov; men Snorre løp op, og ut av søvnhuset, og ind i smaahusene som stod i nærheten. Der fandt han Arnbjørn prest og talte med ham. De tok det raad, at Snorre skulde gaa ned i kjelderen, som der var. Nu fór Gissur Torvaldsson og hans mænd gjennem husene og lette, og Gissur fandt Arnbjørn prest og spurte hvor Snorre var. Arnbjørn svarte, at han visste det ikke. Da sa Gissur, at det kunde ikke bli noget forlik, om ikke han og Snorre møttes, og nu gav presten ham at vite, at Snorre nok kunde findes, om der bare blev git tilsagn om fred for ham. Straks efter kom de til kundskap om, hvor Snorre holdt til, og nogen av Gissurs mænd gik ned i kjelderen. Det var Markus Mørdsson, som hadde været med paa Ørlygsstad og sat spyd i Sturla Sighvatssons døde legeme; det var Simon knute, som hadde været Gissurs tjener i Norge, og hans erendsvend da Sturlas bror Markus skulde hugges; det var Arne beisk, en drapsmand som nys hadde fulgt Gissurs speidere til Borgarfjord, det var Torstein Gudineson og én mand til.

Simon knute bød Arne beisk føre hugg mot Snorre Sturlason. "Ikke skal der hugges," sa Snorre. "Hugg du!" sa Simon. "Ikke skal der hugges,“ sa Snorre. Men Arne hugg ham bane, og ogsaa Torstein Gudineson bar vaaben paa ham.

Snorre Sturlason var 62 aar gammel, da han faldt.

Fotnoter

  1. Landraadsmand, landsforræder, Snorre var norsk lendermand
  2. Jakobsmesse er 25. juli.
  3. Stavkarla-skrift, "tiggerskrift", kanske lønruner?