XXX. Indeholdende Register ofver Bisperne i Grønland

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Det gamle Grønland

Forestillis af authore
Tormod Torfessøn

Oslo 1927


XXX. Indeholdende Register ofver Bisperne i Grønland
med nogle andre mærchværdige Sager af de for Haanden
Wærende Krønicher


Ghr. Aar. Konger i Norge Erche bisper Bisper i Grønland Merckelig : Sager.
982 Haagen Greve Eirich Den Røde Grønlands første Indbygger har fundet Grønland.
985 Eirich kommer tilbage ad lisland.
986 Eirich fører med 25 skibe Indbyggere af lisland til Grønland.
1000 Olof Tryggves: Eirich Rufi Søn Leif omvænder i Grønland til den Christelig troe.
1023 St: Oluf Grønlænderne bleve skatskyldige til St Oluf, og Norgis Rige, men falder siden fra som Bisp Thord Thorlachsøn siger, efterfølgende kand skee Flatøes boeg i Begyndelssen af Færeyinga þått, i St Olufs historie; hvor dog intet mældes herom som Jeg finder. Arngrim i Specimine Islandiæ part. 11. 2 Leed pag: 149 har det samme.
1121 Sigurd Jorsalefar Eiricus Om ham er mældet i foregaaende Capitel.
1124 Arnold Blev udj Lund i Schaane vied till Bisp udj Grønland.
1126 Kom udj Iisland til et Møede sammen 3de Bisper Thorlacus af Schaltholt: Ketil af Holen og Arnold Grønlænder.
1150 Eystein Sigvard og Inge: Harald Gillis sønner Jon Knud som andre kalde Kut Wied till Bisp i Grønland som alle Krønicher sige: Codex Flat: Col: 850 fører imellem denne (som den kalder Kaut: det er Kat med tilnafn) og Jon den 2den: Henrich og Harald hen ind, men mælder intet om tiden.
1152 Joen af Stavanger Bisp Arnold i Grønld blev Bisp till Hammer i Norge.
1185 Sverir Magnus Et Grønlands Schib forgaaen ved Island.
1187 Eric Bisp Jon i Grønland død.
1188 Jon den 2den Wiestill Bispover Grønland; Codex Flat: Col : 850 kalder ham Smyrill Arnissøn, men uden vist aars taell.
1189 Asmund Kastanratz med 12 skibsfolk kommer met et af Nagler og Sæn ner af Diur sammenhæftet skib fra Grønland til Krosz øer, og derfra till Breidafiord, effterat hand og havde værit i Find marchen.
1190 Siden den samme foer fra Iisland, har mand ej fornummen noget till hannem.
1202 Hacon Bisp Jon af Grønland kommer atter til Iisland.
1212 Inge Bardessøn Thore Helge Augmund Rape-Collis søn som Sturlungernis historie vidner. Kommer til Grønland. Tilleggelssen till Landnama reigner ham iblant dem, som har wærit udj Iisland.
1230 Hacon Gamle 3. del. 3. cap. Bisp Helge udj Grønland døed.
1234 Sigurd Niels Wies til Bisp ofver Grønland.
1239 Bisp Niels farer ofver til Grønland.
1240 Døer den samme.
1246 Oluf Wiestil Bispofver Grønland: iche af Einar, som Lyscander siger ved det aar 1263.
1247 Olaf farer til Grønland.
1261 Denne Høst Kom Odd af Schiolter og Povel Magnusson, og Leif, som af Schibsfart kaldis Knarrar-Leif efter 4re Winters forløb i Grønland igien, med de Tidinger, at Grønlænderne har samtykt hereffter at skatte til Kongen i Norge, og der foruden att al] Mandebod, som falder af drab enten af Norske eller Grønld., og hvad stæder det kand være bebygde og ubebygde, alt var det under Nord-stiærnen selv, skal] betalis til

Kongen, saasom det af Sturla udj eet endnu forefindende vers artlig forestilles.

1262 Einar Olaf Bisp i Grønland kommer til Island, og lænder ved Herdisarviich.
1264 Magnus Siunis samme Olaf at have værit forbleven udj Iisland, og da siden faren

derfra, uvist enten hand kom til Grønland igien eller begav sig deden til Norge.

1265 forgich eet Grønlands skib med 40 Mand.
1266 Blev eet Grønlands skib med 12 mand ved Hitanæss udj Iisland.
1267 Hacon Bisp Oluf udj Grønland med andre Bisper indsætter Erche-Bispen Hacon.
1271 Oluf farer anden gang ad Grønland.
1280 Eirich Bisp Olaf i Grønland Døer.

NB. Claus Lysander fører Bartolum Gregorium og Andream ind imellem denne og Thord ved aar 1308. Men det hand beretter at Grønland saasnart det vaar bleven underdanigt, falt fra igien, og Kong Magnus ej har anseet stort derom, veed Jeg icke hvorfra hand har taget, hand siger og at Kong Eirich Glipping blev tilladt, paa egen bekaastning, dersom hand vilde, at bringe det igien til Lydighed. Og at Kong Eirich har tøktes, som vaar Kong Magni Svoger (thj Magnus havde hans frencke Engelbiørge) det vaar baade skam for Dannemarch og Norge og skade for Magni Sønner og Paarørende, at eet Land, som nylig vaar kommen under Norgis Rige, skulde saa lættelig forladis: hvorfore hand har sendet een flaade og stoer Krigsmagt did, hvorofver Grønlænderne forskreckede svore Dannemarch underdanighed, og Eirich huldskab efter den Dag, og skatten, som de havde nægtet Magnus, har de med eet schib, som til den at afhente vaar affærdiget, ydet de Danske. Og det reigner hand til aar 1363 og vil det schall være skeed under deris Bisp Olaf, der dødde samme aar, som Kong Magnus, meener og at det samme frafald, enten af had til Bispen, eller med hans lønlige tilskyndelsse er skeed, Siden Eirich det havde forrettet, er Grønland igien kommen till Magnus, og hans Effterkommere: Men hvor ilde det vil passe, sees af det forhen berettede.

1288 Jorund Thord Bleven Bisp i Grønland. Hvitfeld siger, at hand blev udvalt 1308 og Næste aar ordinerit.
1289 Foer hand ofver til Grønland.
1309 Hacon Eileif Foer ofver ad Norge. De skrevne Krønicher fører dette hen til Nestfølgende aar.
1314 Arne Wies til Grønlands Bisp. Thord døer.
1315 Seiglede Arne ad Grønland.
1343 Magnus Smek Povel Jon Calvus eller Skaldede Wies udj Arnis levende Live, efterdj Erche-Bispen ey vidste, at hand levede. Arild Hvitfeld sætterimellem Jon (som hand siger være vied 1351) og Arne, Alf (1325 wied) Bartholdum Gregorium og Arndium hen ind.
1347 Arne Vad Lænder udj gabet af Straumsfiord i Iissland eet skib, som før havde værit ved Markland.
1352 Olaf Da Gyrdir Ivars Søn til Skalholt, Gilbert i Bergen, Salomon till Opsloe wies til Bisper, vare ickun Orm og Jon Calvus Bisper udj Norge udj Live og tilstede, de andre vare i pesten bortdødde.
1378 Alf Bisp i Grønland ved Døden afgangen.
1379 Hacon Magnussøn Trand Skrælingerne angriber Grønlænderne, slager 18 af dem, tager 2de børn til fanger, og fører dem bort til trælle.
1382 Olaf Niels Eet skib Bispe-stolen paa Skalholt tilhørende, Thorlakssud kaldet, for gik i Grønland udj een storm paa havet. Baads mændene strævede paa een Baad, saa de slap til Landz, dog blev der og Mange bortte.
1383 Forrige Sommer drev og et andet skib, kaldet Olafssud did hen, og forblev der vinteren ofver, som da det seylede til Norge, har indtaget bete Baadsmænd, og ført dem derfra. Da fick mand viide, at Bisp Alf alt for 6 aar siden var død.
1385 Fiire Iislandske skibe bleve af storm fordrevne til Grønland, hvor de aldeelis u-beskadigede har ligget udj 2 aar.
1387 Vinand Blant dem, som var paa skibene, næfnis Biørn Einarssøn og Sigurd Hvidtkol, som ere komne til Iisland igien.
1389 Margret Henrich Wies til Bisp udj Grønland. Men Hvidtfeld og Pontanus udj Herredagene til Nyborg aar 1386, der Olaf Kongei Dannemarch og Norge ved St. Hans Dags fest giorde Gert Henrich den haarde Grefve udj Holstein, hans søn til Hertug; reigner iblant andre rigernis Mænd og forstandere, Bisp Henrich i Grønland som tillige med de andre Bisper har meddeelt afladz-brever til mange Kirker og Klostere, heraf beviises at hand har værit viet til Bisp før dette aar.
1406 Askel Andreas Er med Bispe-Verdighed sendt fra Norge, at være udj Henrichs sted, dersom hand var død, og siden findes icke, at der har værit nogen Bisp. Denne Andreas siunis icke være den samme, som aar 1461 har værit udj Iisland, og givet sig an for at være Garders udj Grønland Biscop, og Vice Biscop ofver Skaltholt, som samme stedz forordnede 12 Præster at dømme i den sag med Jon Joens søn Præst eller Olding till Hruners Meenighed, hvilken hand anklagede at have foruden Erche-Bispens og Trundhiemske Capituls tilladelsse, der dog ogsaa Bispen selv (uden tvil Marcellus) var og talede derimod, anmasted sig samme Kirkes og Meenighedz Vicariat, satte hannem ogsaa af med Embedet, og dømte hans godz under Bispe-stolen, intil hand forbedrede sig, og swarede Kirchen fornøyeligen for sin paastand. Indværende aar gav hand ogsaa samme Kirches tilliggende og den samme Oldings godz til den ædele Mand Torleif Biørnssøn. Af de samme 2de derofver oprettede skrifter ere af skrifterne hos mig.

Men Arngrim vidner, at hafve seet dem begge toe, naar hand udj sit Grønlandz fierde Capit: (efterat hand hafde opreignet Grønlands Bisper, blant hvilke hand sætter hos det aar 1389 Henricum som den sidste) saaledis siger: Hvem de ere, som komme effter disse: Deris nafn finder Jeg iche, alt til aar 1461, da een vaar der ved Nafn Andreas. Hand har dette aar værit udj Iisland, og, foruden det at hand var Bisp i Grønland forestoed Vice-Bispe-Dømmet ofver Skaltholt udj Iisland. Till Beviisning herom, har Jeg nogle Domme, skrevne paa pergament, som denne Andreas samme aar udj den geistlige forsamling haver giort; den eene deraf, hæste Syndag for Bartholomæi. Den anden paa næste fredag for Wor frues fødsels fest, og fleere Bisper udj Grønland har icke voris Krønniche.