Andra kvädet om Gudrun (KL)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif


Valda sånger ur den poetiska Eddan
Karl Ljungstedt
1904


Hjältsånger
Andra kvädet om Gudrun
(Guðrúnarkviða onnor)


Nornerne Ukendt kunstner, 1832
Konung Tiodrek[1] var hos Atle och hade där mistat nästan alla sina män.[2] Gudrun och Tiodrek klagade sin sorg för hvarandra. Hon sade till honom och kvad:


1.
'Fostrad af min
moder, mina
bröders älskling
upp jag växte,
till dess Giuke
guld mig skänkte,
guld mig skänkte,
gaf mig Sigurd.'


2.
'Stod bland Giukes
söner Sigurd
som en lilja
högt i gräset,
som en hjort bland
snabba rådjur,
som rödt guld bland
gråa silfret,'


3.
'tills af afund
mina bröder
— var min Sigurd
främst af alla —
hvarken kunde
sofva eller
skipa rätt, förrn
Sigurd mördats.'


4.
'Grane kom från
tinget. Larm vardt,
när ej Sigurd
själf sågs komma.
Svetten dröp från
alla hästar,
vana vid att
trötta ridas.'[3]


5.
'Gråtande jag
gick till Grane,
gråtande med
honom talte;
han mot gräset
hufvu't sänkte,
visste, att hans
herre fallit.'


6.
'Drog mig länge,
full af tvekan,
för att efter
härskarn spörja.'
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .


7.
'Gunnar hufvu't
böjde, Hogne
sade mig, att
död var Sigurd:
»Fälld på andra
stranden ligger
Guthorms bane,
ulfvars byte.»[4]


8.
»Sök din Sigurd
bort i söder,
där du hör, att
korpar skria,
örnar skria
gladt vid liket,
vargar tjuta
kring din make.»


9.
'Kan så hårdt du
säga mig, den
glädjelösa,
denna sorgen.
Korpar må ditt
hjärta slita
fjärran, där dig
ingen känner.'


10.
'Hogne blott till
svar då sade,
retad af min
stora smärta:
»Mera du då
finge gråta,
om mitt hjärta
korpar slete.»


11.
'Från vårt samtal
tyst jag bortgick
att, hvad ulfvar
lämnat, samla.
Ej jag grät, ej
mina händer
vred som andra
kvinnor bruka.'


12.
'Natten tycktes
mig så kolmörk,
där jag sorgsen
satt hos Sigurd;
ulfvar . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .


13.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . tyckte,[5]
bäst det vore,
om jag finge
lifvet låta,
varda bränd som
torra björken.'


14.
'For från fjällen
sen fem dagar,
tills Halfs höga
sal jag nådde;
sen med Tora
Hakonsdotter[6]
jag sju halfår
var i Danmark.'


15.
'Mig att trösta
hon i guld stack
välska salar,
danska svanor;
vi på duken
kämpalekar,
kungars svenner
konstfullt sydde';


16.
[’röda sköldar,
pansradt krigsfolk,
väpnadt, hjälmklädt
kungafölje,
Sigmunds skepp — från
land de foro —
gyllne bogspröt,
skurna stammar,']


17.
'väfde in, hur
Siggar jämte
Siggeir förr i
söder stridit.[7]
Då fick Grimhild,
goters drottning,[8]
veta, hvart jag
mig begifvit.'


18.
'Väfven hastigt
bort hon lade,
ifrigt sina
söner sporde,
om sin syster
de för son och
make ville
böter gifva.'


19.
'Gunnar villig
var att bjuda
guld som böter,
så ock Hogne.
Då hon sporde,
hvem som ville
sadla och för
vagnen spänna.'


– – –


20.
'In sen gingo
furstar lika
Langbards kämpar;[9]
hade röda
rockar, korta
brynjor, gjutna
hjälmar, svärd och
bruna lockar.'


21.
'Mig de ville
smycken gifva,
smycken gifva,
tröst mig skänka,
allt för att min
saknad lindra,
men jag deras
ord ej trodde.'


22.
'Grimhild mig en
dryck sen räckte,
glömskans svala
bittra trolldryck,
blandad upp med
jordens krafter,
offerblod och
iskallt vatten.'


23.
In i hornet
röda runor
ristats — kunde
dem ej tyda —,
och en orm från
Haddings rike,[10]
ax oskuret,
djurs inälfvor.'


24.
'Mycket ondt var
i den drycken:
skogens örter,
brända ållon,
sot från härden,
offers tarmar,
kokt svinlefver, —
allt som döfvar.'


25.
'Då jag glömde,
tyngd af drycken,
hvad de gjort min
döde make;[11]
böjde för mig
trenne kungar[12]
knä; sen till mig
Grimhild sade':


26.
»Jag dig gifver
guld och mycket
arfgods från din
döde fader,
röda ringar,
fagra täcken,
Hlodvers gods[13]
för fallne hjälten»,


27.
»hunska kvinnor,
hvilka väfva,
smycken sira
dig till glädje;
guldprydd skall du,
gift med Atle,
ensam Budles
skatter äga.»


28.
'Ingen man jag
ärnar äkta,
vill ej Brynhilds
broder äga;
ej mig höfs med
Budles son att
ätten öka,
lifvet njuta.'


29.
»Låt ej män ditt
hat umgälla!
Äfven vi ha
ve dig vållat.
Får du söner,
skall dig synas,
som än Sigurd,
Sigmund lefde.»[14]


30.
'Kan ej, Grimhild,
glad mer vara,
hjältens hopp om
lycka sanna,
sedan ulf och
korp ha lystet
Sigurds hjärtblod
samman druckit.'


31.
»Den ättstörste
härskarn och den
främste fursten
har jag funnit.
Hans du skall för
lifvet varda
eller utan
make lefva.»


32.
'Bjud mig ej så
ifrigt, moder,
in i denna
ätt, så svekfull!
Atle Gunnars
död skall vålla,
skall ur Hogne
hjärtat slita.'


33.
'Då grät Grimhild,
när hon hörde
sina söners
ofärd sias.
Ȁn mer land och
folk dig gifves.
Äg och njut af
det för lifvet!»


34.
'Då jag måste
kungen taga,
af de mina
därtill nödgad.
Ej han skall mig
lycklig göra,
bröders lott ej
söner skydda!'[15]


35.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
'hvila skall ej,
förrn jag starke
svärdlekhetsams[16]
lif har tagit.'


– – –


36.
'Raskt till häst då
svenner stego,
välska vif i
vagnar lyftes.
Sju dar öfver
snöfält färden
gick, sju andra
vågen plöjdes.'


37.
'Vakten höga
borgens portar
uppslog för oss.
In vi redo.'
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .


_______


38.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
'väcktes jag af
Atle. Mina
bröders död med
hat mig fyllde.'[17]


39.
»Nyss mig nornor
hastigt väckte»
— bad mig onda
drömmar tyda —
»tyckte, att du,
Giukes dotter,
svekfullt mig med
svärdet stunge.»


40. Gudrun kvad:
'Eld en dröm om
järn betyder;
högmod, lust en
dröm om kvinnas
vrede. Skall med
eld dig bota;
fast du led mig
är, dig läka.'


41. Atle kvad:
'Tycktes mig, att
här på gården
tvenne skott, som
bort få växa,
ryckta upp med
roten, röda
utaf blod, mig
gafs att äta.'


42.
'Tycktes mig ur
handen tvenne
svultna hökar
till Hel flögo;
måste deras
af blod fulla
hjärtan jämte
honung äta.'


43.
'Tycktes mig, att
tvenne korpar
ängsligt tjöto,
från mig sprungo;
deras kött, som
ren var ruttnadt,
deras lik jag
tvangs att äta.'


44. Gudrun kvad:
'Män om fiske
skola tala,
hugga hufvu’t
af på småfisk,
före dagsljus
fångsten äta,
om få nätter
vara dödens.'


45. Atle kvad:
'Sömnlös sen jag
låg i sängen
full af trots. Jag
väl det minnes.'
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . [18]
Noter:

 1. Tiodrek = östgotakonungen Theodorik den store ( = Didrik af Bern) 489–526 e. Kr.
 2. Nämligen i sin kamp mot Iormunrek (= den historiske Ermanarik, † omkr. 376?), hvilken sagan sätter i stället för Theodoriks historiske motståndare Odovakar.
 3. Här mördas Sigurd, enligt den äldre traditionen, ute.
 4. Nämligen Sigurd.
 5. Enligt Bugge och Sijmons är här en lucka, i det skrifvaren hoppat från [ulfvar þuto] till þóttomk. Jämför Volsungasagan: »Sedan gick Gudrun bort till skogs, hörde där öfverallt vargars tjut och tyckte det vore Ijufvare att få dö.»
 6. Konung Half och Tora Hakonsdotter för öfrigt obekanta.
 7. Siggeir var Sigmunds svåger och gift med hans syster Signy. Siggar var Siggeirs fader.
 8. Borde egentligen vara burgunders, men goter tyckes i Eddan användas såsom gemensamt namn för alla sydgermanska folk.
 9. Langbard — Långskägg = Atle, hvars sändebud tillika med Grimhild och hennes söner begifvit sig till Danmark.
 10. Haddings rike = dödsriket. Enligt Saxo Grammaticus steg den danske konungen Hadingus en gäng ned i underjorden, hvadan densamma sedan kallades för hans rike.
 11. Öfvers. har här sökt följa Sijmons förslag till tolkning af dessa dunkla och väl korrumperade rader. Meningen tyckes vara, att Gudrun genom denna trolldryck visserligen ej glömmer sin döde make Sigurd, men väl Gunnars och Hognes andel i hans död.
 12. Trenne konungar? Antingen lydkonungar under Atle eller Gunnar, Hogne och den fjärde, till namnet okände sonen af Giuke.
 13. Hlodver – frankiska Chlodowich (= Ludvig). 'Hlodvers gods således väl = frankiska konungagods i Franken eller Sydtyskland.
 14. Nämligen Sigurds och Gudruns ofvannämnde, på Brynhilds befallning dräpte unge son.
 15. D. v. s. att Gudrun för att hämnas sina bröder skall mörda sina och Atles söner, hvilket väl skildrats i den därpå förlorade halfstrofen. Se nedan sångerna om Atle.
 16. Svärdlekhetsare = kenning för hjälte.
 17. Enligt flera eddaforskare (Müllenhoff, Vigfusson, Ettmüller, Sijmons) torde här kanske ett fragment af en annan dikt börja — måhända »Fragmente einer Scene aus dem Anfange von Gudruns und Atles ehelichen Leben, wahrscheinlich aus der Hochzeitsnacht».
 18. Här tycks Atle vilja berätta om en annan dröm, i hvilken väl hans egen död bådats honom och hvilken Gudrun väl likaledes uttydt. Huru mycket som fattas, torde ej kunna bestämmas.